Isocrates, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [lemma count] [Isoc.].

Lemma Count

Number of lemmata: 111804 Number of lemmata used once in this text: 3649.
Sorted by descending frequencies [sort by lemma].

ὁ 16130 
καί 5312 
δέ 3292 
μέν 2196 
αὐτός 1968 
οὗτος 1937 
εἰμί 1736 
ὅς 1605 
περί 1443 
οὐ 1325 
γάρ 1285 
ἀλλά 1247 
ἄν 1180 
πολύς 1046 
γίγνομαι 925 
ἄλλος 902 
ἔχω 890 
λέγω 852 
ποιέω 835 
πρός 818 
ἐν 785 
πόλις 749 
τις 728 
ἡμεῖς 710 
ἐγώ 700 
ἤ 661 
ἐκεῖνος 653 
ἅπας 573 
ὡς 573 
εἰ 561 
τοιοῦτος 539 
μή 536 
ἐκ 529 
τε 527 
οὐδείς 524 
ἐπί 524 
λόγος 513 
ὥστε 482 
διά 474 
μέγας 459 
ὑμεῖς 458 
εἰς 455 
ἑαυτοῦ 454 
οὕτως 425 
πᾶς 400 
παρά 380 
οὐδέ 378 
ὅτι2 374 
οὖν 335 
μόνος 321 
δύναμαι 316 
κατά 314 
μηδείς 308 
ὑπό 306 
τυγχάνω 303 
μᾶλλον 302 
Ἕλλην 302 
τοσοῦτος 298 
νῦν 294 
καλός 291 
πράσσω 289 
πρᾶγμα 280 
χρόνος 271 
βούλομαι 270 
καθίστημι 269 
οὔτε 269 
μετά 267 
ὑπέρ 265 
σύ 264 
δίκαιος 252 
λαμβάνω 252 
νομίζω 245 
κακός 238 
δεῖ 232 
δοκέω 232 
χράομαι 228 
ἐάν 225 
ἡγέομαι 225 
τίς 210 
οἴομαι 204 
οἶδα 204 
δύναμις 200 
πόλεμος 194 
ἀρχή 193 
μάλιστα 192 
χρή 191 
οἷος 187 
ἔτι 184 
μηδέ 181 
ὁράω 179 
ἀγαθός 177 
ὅσος 176 
ἄξιος 175 
πρότερος 174 
ἡμέτερος 164 
Λακεδαιμόνιος 158 
ἄνθρωπος 158 
ἕκαστος 155 
ὥσπερ 155 
πολίτης 150 
δόξα 148 
πάρειμι 147 
ἀξιόω 147 
ἐπεί 147 
προσήκω 145 
ἀρετή 145 
γιγνώσκω 144 
μήτε 144 
κίνδυνος 143 
πρᾶξις 143 
εὑρίσκω 142 
φαίνω 142 
βίος 138 
κοινός 138 
ὅμοιος 137 
ἔργον 135 
ἀνήρ 133 
φύσις 132 
ἀκούω 132 
βάρβαρος 131 
χώρα 130 
ἐπαινέω 129 
τολμάω 128 
μέλλω 127 
περ 126 
μικρός 125 
διαφέρω 124 
ἕτερος 124 
δεινός 123 
χρῆμα 121 
συμφορά 119 
ὅπως 117 
ἴδιος 116 
ἐπιχειρέω 114 
διάκειμαι 113 
πρῶτος 113 
γνώμη 111 
ἀλλήλων 111 
πολεμέω 110 
τρόπος 110 
ἄρχω 110 
δίδωμι 108 
ῥᾴδιος 108 
βελτίων 106 
μήν 106 
βουλεύω 104 
πάσχω 104 
πείθω 104 
ἐπιθυμέω 104 
ὑπάρχω 103 
καίτοι 102 
παῖς 102 
πρόγονος 102 
ὅστις 102 
πολιτεία 101 
φρονέω 101 
ἵνα 101 
θεός 100 
εἷς 99 
ἐπιδείκνυμι 99 
κτάομαι 98 
πλῆθος 98 
φημί 96 
νόμος 94 
βασιλεύς 93 
τότε 93 
ὁμολογέω 93 
γε 92 
ζήω 92 
πῶς 92 
τηλικοῦτος 91 
συμβαίνω 90 
ἀναγκάζω 90 
ἤδη 90 
εὖ 89 
ἐμός 89 
διάνοια 88 
θαυμάζω 88 
γράφω 87 
παρέχω 87 
ἀμφότερος 87 
πατήρ 86 
ἀδικέω 86 
σκοπέω 85 
συμβουλεύω 85 
συμφέρω 85 
διαλέγομαι 84 
καταλείπω 84 
αἱρέω 83 
αἴτιος 83 
εἰκός 83 
σφεῖς 83 
ἐμαυτοῦ 83 
σῶμα 82 
αἰτία 80 
ἐξαμαρτάνω 80 
ἔρχομαι 80 
τοίνυν 79 
ὀλίγος 79 
ζητέω 78 
νόος 78 
ἡμέρα 78 
δέω2 77 
πειράω 77 
φανερός 76 
χαλεπός 76 
ἀπό 76 
δίκη 73 
εὐδοκιμέω 71 
πώποτε 71 
ἀπόλλυμι 71 
κινδυνεύω 70 
παύω 70 
συνθήκη 70 
διέρχομαι 69 
σύμμαχος 69 
φίλος 69 
ψυχή 68 
ἴσος 68 
διατρίβω 67 
διοικέω 67 
κατηγορέω 67 
καιρός 66 
μέρος 66 
πονηρός 66 
ἐχθρός 66 
ὅταν 66 
μετέχω 65 
φέρω 65 
ἐπιμέλεια 65 
ἐπιτήδευμα 65 
διαφθείρω 63 
οἰκέω 63 
ἀλλότριος 63 
ἔπειτα 63 
Ἑλλάς 63 
ταχύς 62 
ἀποστερέω 62 
κρατέω 60 
πλήν 60 
διαπράσσω 59 
κύριος 59 
προστάσσω 59 
διατελέω 58 
νέος 58 
πολέμιος 58 
προαγορεύω 58 
ἐθίζω 58 
ἐναντίος 58 
ὅμως 58 
εἰρήνη 57 
τιμή 57 
χάρις 57 
ὅλος 57 
ὅτε 57 
οἰκεῖος 56 
παιδεύω 56 
πρίν 56 
προαιρέω 56 
ἱκανός 56 
καταφρονέω 55 
φεύγω 55 
ἀποθνῄσκω 55 
δηλόω 54 
μισέω 54 
φιλοσοφία 54 
ἀγών 54 
ἀληθής 54 
ἔξεστι 54 
δείδω 53 
θάλασσα 53 
πολιτεύω 53 
ἀπαλλάσσω 53 
Ἀσία 53 
ἐνθυμέομαι 53 
δή 52 
τέχνη 52 
ἀγνοέω 52 
ἀμφισβητέω 52 
ἐθέλω 52 
ὠφελέω 52 
Θηβαῖος 51 
κατέχω 51 
τελευτάω 51 
ἡδύς 51 
πάλιν 50 
πιστεύω 49 
χείρων 49 
ἕνεκα 49 
σωτηρία 48 
τιμάω 48 
ἀεί 48 
ἀμελέω 48 
μέγεθος 47 
πατρίς 47 
ἀκριβής 47 
ἑκάτερος 47 
ὑμέτερος 47 
ὑπολαμβάνω 47 
γένος 46 
κρείσσων 46 
λανθάνω 46 
περιοράω 46 
ἀμείνων 46 
ἀποδίδωμι 46 
ἐλάσσων 46 
αἰσχρός 45 
βασιλεία 45 
ἀφίστημι 45 
ἄγω 45 
ἐπίσταμαι 45 
ἐπιτιμάω 45 
βοηθέω 44 
διαλύω 44 
δῆμος 44 
μιμνήσκω 44 
παραλείπω 44 
ἀγαπάω 44 
διατίθημι 43 
δικαιοσύνη 43 
δυναστεία 43 
παιδεία 43 
παρασκευάζω 43 
χρήσιμος 43 
ἀλήθεια 43 
ἀναγκαῖος 43 
ἅμα 43 
ἥσσων 43 
δημοκρατία 42 
οὐσία 42 
πλοῦτος 42 
προσέχω 42 
σεαυτοῦ 42 
τύχη 42 
ὦ 42 
διδάσκω 41 
λοιπός 41 
ἀπορέω2 41 
ἐνθάδε 41 
ἰδιώτης 41 
μάχη 40 
νικάω 40 
παραλαμβάνω 40 
πολλάκις 40 
σαφής 40 
σπουδάζω 40 
ἐμμένω 40 
εὔνοια 39 
πιστός2 39 
πλησιάζω 39 
φαῦλος 39 
ἄριστος 39 
ἐπιβουλεύω 39 
ὑπομένω 39 
αἰσχύνω 38 
λίαν 38 
παρακαλέω 38 
πρό 38 
σῴζω 38 
ἀπολείπω 38 
ἄδικος 38 
διαβάλλω 37 
καλέω 37 
μανθάνω 37 
παραδίδωμι 37 
στρατεία 37 
ταραχή 37 
ἀπέχω 37 
ἡγεμονία 37 
μεταβολή 36 
παλαιός 36 
σημεῖον 36 
σπουδαῖος 36 
τόπος 36 
φύω 36 
ἀνάστατος 36 
ἐάω 36 
ἔτος 36 
διαμαρτάνω 35 
δουλεύω 35 
λυπέω 35 
μαθητής 35 
στρατεύω 35 
ἀφίημι 35 
ἁμαρτάνω 35 
ἐλπίς 35 
εὐεργεσία 34 
σός 34 
τεκμήριον 34 
φάσκω 34 
φρόνιμος 34 
ἀναγιγνώσκω 34 
ἡδονή 34 
Πασίων 33 
Σπαρτιάτης 33 
γῆ 33 
εὐθύς 33 
μιμέομαι 33 
πρέσβυς 33 
σφόδρα 33 
φθονέω 33 
φροντίζω 33 
χαίρω 33 
ἀντί 33 
ἐλπίζω 33 
ἔνειμι 33 
ὀρθός 33 
ὑπόθεσις 33 
διανοέομαι 32 
διατριβή 32 
δικαστής 32 
κρίνω 32 
οἶκος 32 
παντάπασι 32 
σωφροσύνη 32 
φοβέω 32 
ἀπορία 32 
ἐγκαλέω 32 
Ἡρακλῆς 32 
ὕστερος 32 
βασιλεύω 31 
διέξειμι 31 
εὐδαιμονία 31 
καταλύω 31 
κεῖμαι 31 
πλεονεξία 31 
ποῖος 31 
πρέπω 31 
στρατηγός 31 
στρατόπεδον 31 
σφέτερος 31 
ταπεινός 31 
φιλία 31 
ἀγωνίζομαι 31 
ἀποφαίνω 31 
Πελοπόννησος 30 
δυστυχέω 30 
δύο 30 
καταλαμβάνω 30 
κατορθόω 30 
πονηρία 30 
ποτε 30 
προσδοκάω 30 
ἀναιρέω 30 
ἀποδέχομαι 30 
ἀσφαλής 30 
ἡλικία 30 
Εὐαγόρας 29 
γυνή 29 
διαφυλάσσω 29 
δωρεά 29 
καταγιγνώσκω 29 
κατοικέω 29 
σοφιστής 29 
συμβόλαιον 29 
τίθημι 29 
τύραννος 29 
φρόνησις 29 
ἔνιοι 29 
ἡσυχία 29 
ὅρκος 29 
θεραπεύω 28 
ἀντιλέγω 28 
ἀπολογία 28 
ἐκβάλλω 28 
ἐπιεικής 28 
ἔπαινος 28 
ἡσσάομαι 28 
δύσκολος 27 
ζηλόω 27 
μήτηρ 27 
ξένος 27 
περιπίπτω 27 
πυνθάνομαι 27 
συκοφαντέω 27 
τιμωρία 27 
ἀνάγκη 27 
ἐλευθερία 27 
ἥκω 27 
ὀλιγαρχία 27 
ὑπερβολή 27 
δῆλος 26 
μάρτυς 26 
μέτριος 26 
συνίστημι 26 
τοι 26 
ἀποκτείνω 26 
ἀφαιρέω 26 
ἐγγίγνομαι 26 
ἐγκωμιάζω 26 
αἰσθάνομαι 25 
διάγω 25 
παράδειγμα 25 
προσποιέω 25 
τριήρης 25 
ψευδής 25 
ψηφίζω 25 
ἡγεμών 25 
ὑπερβάλλω 25 
Ζεύς 24 
καθοράω 24 
λυμαίνομαι2 24 
μάχομαι 24 
παραπλήσιος 24 
περιγίγνομαι 24 
πόνος 24 
συγγνώμη 24 
σύνειμι 24 
τάλαντον 24 
τρεῖς 24 
ἀσκέω 24 
διαβολή 23 
εὐδαίμων 23 
καταδεής 23 
κατηγορία 23 
κολάζω 23 
λοιδορέω 23 
μένω 23 
μοναρχία 23 
σύμβουλος 23 
ἀπολαύω 23 
ἁμάρτημα 23 
ἄνοια 23 
ἐπιμελέομαι 23 
ἐπιστήμη 23 
ἔξω 23 
Ἑλληνίς 23 
ὁρμάω 23 
ὑβρίζω 23 
ῥήτωρ 23 
δικάζω 22 
κάλλος 22 
κρίσις 22 
μεστός 22 
πλεονεκτέω 22 
ποιητής 22 
πορθέω 22 
προέχω 22 
προτρέπω 22 
συμμαχία 22 
τριάκοντα 22 
ἀνόητος 22 
Ἀργεῖος 22 
ἐντεῦθεν 22 
ἐπιθυμία 22 
ἔχθρα 22 
ἦθος 22 
ὄνομα 22 
ῥώμη 22 
Σάτυρος 21 
δεσπότης 21 
δυνατός 21 
κομίζω 21 
πίστις 21 
παρέρχομαι 21 
πονέω 21 
προΐστημι 21 
πρόσειμι 21 
συμβάλλω 21 
φυλάσσω 21 
ἀγανακτέω 21 
ἀφικνέομαι 21 
ἐνδεής 21 
ἐξετάζω 21 
βλάπτω 20 
δείκνυμι 20 
εἴτε 20 
ζημία 20 
κακία 20 
κελεύω 20 
μνημονεύω 20 
νῆσος 20 
οἰκέτης 20 
παραγίγνομαι 20 
πραγματεία 20 
πρᾶος 20 
σύνοιδα 20 
φιλοσοφέω 20 
φυγή 20 
χρηστός 20 
ἐκπίπτω 20 
ὀργίζω 20 
ὁμονοέω 20 
ὕβρις 20 
βέβαιος 19 
βία 19 
διαφεύγω 19 
εἴπερ 19 
καταμανθάνω 19 
νόμιμος 19 
πέμπω 19 
πλέω 19 
προάγω 19 
προγίγνομαι 19 
συνάγω 19 
σώφρων 19 
χίλιοι 19 
χαρίζω 19 
ψῆφος 19 
ἀθάνατος 19 
ἀναλίσκω 19 
ἀργύριον 19 
ἀτυχία 19 
ἀφανίζω 19 
ἁρμόζω 19 
ἄλογος 19 
ἐκεῖ 19 
ἐμπειρία 19 
ἐπιστατέω 19 
ἔγκλημα 19 
ἤπειρος 19 
ὀκνέω 19 
ὀλιγωρέω 19 
ὠφέλεια 19 
Εὐθύνους 18 
Μεσσήνη 18 
αἰσχύνη 18 
βιόω 18 
διαλλάσσω 18 
διό 18 
θεωρέω 18 
θνητός 18 
κατέρχομαι 18 
πρωτεύω 18 
πότερον 18 
στάσις 18 
στρατιώτης 18 
τεῖχος 18 
ψεύδω 18 
ἀνδρεία 18 
ἄρχων 18 
ἐκδίδωμι 18 
ἐκεῖθεν 18 
ἐκπέμπω 18 
ἐξουσία 18 
ἐπιγίγνομαι 18 
ἐφίστημι 18 
ἰδέα 18 
ὀργή 18 
ὅπου 18 
Θρασύλοχος 17 
Πελοποννήσιος 17 
αἰτιάομαι 17 
δέκα 17 
δέχομαι 17 
δίς 17 
διακόσιοι 17 
διασῴζω 17 
δοκιμάζω 17 
εἰσέρχομαι 17 
εὐπορία 17 
εὐσέβεια 17 
καταφεύγω 17 
πολιτικός 17 
προκρίνω 17 
συμπίπτω 17 
συνέρχομαι 17 
σύμπας 17 
τάσσω 17 
τέλος 17 
τελευταῖος 17 
τρέφω 17 
τυραννίς 17 
τυραννεύω 17 
χωρίς 17 
ἀδικία 17 
ἀπιστέω 17 
ἁπλόος 17 
ἐλευθερόω 17 
ἐλεύθερος 17 
ἐξελέγχω 17 
ὀνομαστός 17 
ὁμόνοια 17 
ὁπότε 17 
ὁπότερος 17 
ὄχλος 17 
ὅσιος 17 
ὑπεροράω 17 
Νικίας 16 
Πειραιεύς 16 
αὐξάνω 16 
γραφή 16 
διαλείπω 16 
δικαστήριον 16 
κοινωνέω 16 
κωλύω 16 
μέλω 16 
μέχρι 16 
πάτριος 16 
παραβαίνω 16 
παραινέω 16 
περιβάλλω 16 
συκοφάντης 16 
τέσσαρες 16 
ἀδελφός 16 
ἀποβαίνω 16 
ἐνταῦθα 16 
ἑτοῖμος 16 
ὀρέγω 16 
ὅδε 16 
βλασφημέω 15 
γραμματεῖον 15 
γυμνάζω 15 
διαιρέω 15 
διδάσκαλος 15 
εἰκῇ 15 
εἰσβάλλω 15 
εἴωθα 15 
θαρσέω 15 
θαυμαστός 15 
κατήγορος 15 
κτῆμα 15 
λειτουργία 15 
μακρός 15 
οὐδέποτε 15 
παραμένω 15 
πορίζω 15 
πρόσω 15 
σεμνός 15 
στερέω 15 
τελευτή 15 
ἀδελφή 15 
ἀμύνω 15 
ἄνευ 15 
ἄτοπος 15 
ἐκλείπω 15 
ἐπιπλήσσω 15 
ἐργάζομαι 15 
ὅθεν 15 
ὑπισχνέομαι 15 
ῥάθυμος 15 
Θησεύς 14 
Κῦρος 14 
Λακεδαίμων 14 
γῆρας 14 
δημοτικός 14 
δουλεία 14 
δυσμενής 14 
θάνατος 14 
θεραπεία 14 
κατοικίζω 14 
λογίζομαι 14 
μελετάω 14 
οὐδέτερος 14 
παίδευσις 14 
πολιορκέω 14 
που 14 
προσαγορεύω 14 
πρόνοια 14 
στέργω 14 
συμπολιτεύω 14 
σωφρονέω 14 
φθάνω 14 
χαρίεις 14 
ἀκρόπολις 14 
ἀσφάλεια 14 
ἐνίστημι 14 
ἐπιδίδωμι 14 
ἔνδεια 14 
ἔνοχος 14 
ἕως 14 
ὀφείλω 14 
Εὐρώπη 13 
Κύπρος 13 
Μεσσήνιος 13 
Πόντος 13 
γονεύς 13 
διοίκησις 13 
εὐλογέω 13 
εὐτυχία 13 
εὔχομαι 13 
ζημιόω 13 
θυσία 13 
καταγέλαστος 13 
μανία 13 
μαρτυρέω 13 
πρόθυμος 13 
σύντομος 13 
φιλοτιμέομαι 13 
ἀδύνατος 13 
ἀναμιμνήσκω 13 
ἀπέρχομαι 13 
ἀποβλέπω 13 
ἀποδείκνυμι 13 
ἀπολογέομαι 13 
ἐμποιέω 13 
ἐνιαυτός 13 
ἐξαπατάω 13 
ἐρῆμος 13 
Ἑλένη 13 
ἵστημι 13 
ὅμορος 13 
ὑποτίθημι 13 
Εὐρυσθεύς 12 
Μενέξενος 12 
Πέρσης 12 
Σικελία 12 
διαθήκη 12 
δραχμή 12 
δυναστεύω 12 
εἰσφέρω 12 
εὐεργέτης 12 
καινός 12 
καταδουλόω 12 
κράτιστος 12 
κριτής 12 
κόσμιος 12 
λογισμός 12 
λυσιτελέω 12 
μισθός 12 
ναυτικός 12 
ναῦς 12 
νουθετέω 12 
νόσος 12 
πολεμικός 12 
σοφία 12 
συγγένεια 12 
συναγωνίζομαι 12 
συνοράω 12 
συνουσία 12 
τρόπαιον 12 
φθόνος 12 
ἀπαντάω 12 
ἀποκρύπτω 12 
ἄπειρος 12 
Ἀθηναῖος 12 
ἐκλέγω 12 
ἐλάχιστος 12 
ἐλλείπω 12 
ἐξευρίσκω 12 
ἐπέρχομαι 12 
ἐπιτήδειος 12 
ἔλεγχος2 12 
ἡμίθεος 12 
ὑπόσχεσις 12 
ὠφέλιμος 12 
Θῆβαι 11 
Τιμόθεος 11 
αἵρεσις 11 
βασανίζω 11 
βουλή 11 
δαπάνη 11 
εὔνοος 11 
καταστρέφω 11 
ληρέω 11 
νομοθετέω 11 
πανήγυρις 11 
παντοδαπός 11 
πεζός 11 
πλανάω 11 
ποίησις 11 
πρόσοδος 11 
πρόφασις 11 
στασιάζω 11 
στρατηγέω 11 
συγγίγνομαι 11 
τρίτος 11 
τόλμα 11 
χρυσίον 11 
ἀθροίζω 11 
ἀκροάομαι 11 
ἀναλαμβάνω 11 
ἀρέσκω 11 
ἀρχαῖος 11 
ἐκφέρω 11 
ἐντυγχάνω 11 
ἐξεργάζομαι 11 
ἐπίδειξις 11 
ἐπίδοσις 11 
ἐργασία 11 
ἐφοράω 11 
ἑκών 11 
ἱκετεύω 11 
ὁστισοῦν 11 
Κόνων 10 
Περσικός 10 
αὐτονομία 10 
βοήθεια 10 
βραχύς 10 
δίαιτα 10 
διαφορά 10 
διηγέομαι 10 
διότι 10 
διώκω 10 
εἰσπλέω 10 
εὐεργετέω 10 
ζῷον 10 
θύω 10 
κήδω 10 
κινέω 10 
λαγχάνω 10 
λύω 10 
μέντοι 10 
μεταβάλλω 10 
μεταδίδωμι 10 
μεταλαμβάνω 10 
οἰκία 10 
οὔπω 10 
πάλαι 10 
παρίστημι 10 
παρακαταθήκη 10 
παρασκευή 10 
παρρησία 10 
πραότης 10 
πω 10 
συγγράφω 10 
συλλέγω 10 
συλλαμβάνω 10 
συνακολουθέω 10 
σχεδόν 10 
τεχνικός 10 
τιμωρέω 10 
τρέπω 10 
υἱός 10 
φλαῦρος 10 
φράζω 10 
φόβος 10 
ἀθλητής 10 
ἀνθρώπινος 10 
ἀπαγορεύω 10 
ἀποδοκιμάζω 10 
ἀποτρέπω 10 
ἀτυχέω 10 
ἄνομος 10 
ἐντός 10 
ἐπίλοιπος 10 
ἐπαίρω 10 
ἐπανορθόω 10 
ἐπιείκεια 10 
ἐπιτίθημι 10 
ἐπιτελέω 10 
ἐπιτηδεύω 10 
ἑταῖρος 10 
ἔσχατος 10 
ἱερόν 10 
ὀνειδίζω 10 
ὁποῖος 10 
ὑποδείκνυμι 10 
ῥαθυμία 10 
Αἴγυπτος 9 
Καλλίμαχος 9 
Λυσίμαχος 9 
Ποσειδῶν 9 
Τροία 9 
βάσανος 9 
βαρύς 9 
βασιλικός 9 
δεύτερος 9 
δημόσιος 9 
διαγιγνώσκω 9 
δράω 9 
κατάγω 9 
καταπολεμέω 9 
κατασκευάζω 9 
καταφανής 9 
κηδεστής 9 
κτῆσις 9 
μέτειμι 9 
μακρολογέω 9 
μελέτη 9 
μεταμέλομαι 9 
μεταξύ 9 
μεταπέμπω 9 
μνεία 9 
μνημεῖον 9 
μόλις 9 
μύριοι 9 
οἰκίζω 9 
πένης 9 
παροξύνω 9 
περιλαμβάνω 9 
προστάτης 9 
πόσος 9 
σοφός 9 
συνεχής 9 
σχέτλιος 9 
φιλέω 9 
φιλόσοφος 9 
φιλότιμος 9 
φωνή 9 
φόρος 9 
ψέγω 9 
ἀκολασία 9 
ἀνέχω 9 
ἀναβαίνω 9 
ἀνεκτός 9 
ἀνταγωνιστής 9 
ἀπαιτέω 9 
ἀπαλλαγή 9 
ἄκριτος 9 
ἄρτι 9 
Ἄργος 9 
ἐλεέω 9 
ἐνδείκνυμι 9 
ἐπιφέρω 9 
ἐρρωμένος 9 
Ἑλληνικός 9 
ἦ 9 
ἱκέτης 9 
ὁμολογία 9 
ὑπολείπω 9 
ῥαθυμέω 9 
Σπάρτη 8 
αὐτόνομος 8 
βλασφημία 8 
βῆμα 8 
γέμω 8 
γνήσιος 8 
γράμμα 8 
δαπανάω 8 
διαδίδωμι 8 
διαλλαγή 8 
διαμένω 8 
διεξέρχομαι 8 
δοῦλος 8 
δυστυχής 8 
εὐγένεια 8 
εὐσεβής 8 
εὔπορος 8 
θρασύς 8 
θυγάτηρ 8 
κατεπείγω 8 
μάτην 8 
μνήμη 8 
ναυμαχέω 8 
ναυμαχία 8 
νεωστί 8 
νυνί 8 
οὗ 8 
παραβάλλω 8 
παρακελεύομαι 8 
περιίστημι 8 
περιμένω 8 
πικρός 8 
προΐημι 8 
προσάγω 8 
προσομολογέω 8 
προστίθημι 8 
πρόσταγμα 8 
σεμνύνω 8 
σπουδή 8 
στρατηγία 8 
συκοφαντία 8 
συναγορεύω 8 
συνδιατρίβω 8 
συντάσσω 8 
σφαγή 8 
σχολή 8 
τέλειος 8 
ταραχώδης 8 
τοιγάρ 8 
τράπεζα 8 
τραχύς 8 
τυραννικός 8 
φοβερός 8 
χράω2 8 
ἀδίκημα 8 
ἀηδής 8 
ἀκμάζω 8 
ἀκροατής 8 
ἀνάγω 8 
ἀνάξιος 8 
ἀνήκεστος 8 
ἀναγράφω 8 
ἀναφέρω 8 
ἀποτίνω 8 
ἀποχράω 8 
ἀφορμή 8 
ἄδοξος 8 
ἄσκησις 8 
ἐμβάλλω 8 
ἐνίοτε 8 
ἐνθένδε 8 
ἐξισόω 8 
ἐπαμύνω 8 
ἐπανέρχομαι 8 
ἔξαρνος 8 
Ἑλλήσποντος 8 
ἡλικιώτης 8 
ἥκιστος 8 
ἱερός 8 
Ὅμηρος 8 
Βούσιρις 7 
Θράσυλλος 7 
Κλέαρχος 7 
Νικοκλῆς 7 
Ξέρξης 7 
Σώπολις 7 
Τρωϊκός 7 
αἰχμάλωτος 7 
βιάζω 7 
γεννάω 7 
γυμνάσιον 7 
δανείζω 7 
διαλανθάνω 7 
διαψεύδω 7 
δυσχερής 7 
εὐφυής 7 
θεοφιλής 7 
κέρδος 7 
καρπός 7 
κατάστασις 7 
καταβαίνω 7 
καταγελάω 7 
καταισχύνω 7 
κατασκάπτω 7 
κατεργάζομαι 7 
κεφάλαιος 7 
κοσμέω 7 
κράτος 7 
λειτουργέω 7 
μάθημα 7 
μέμφομαι 7 
μεθίστημι 7 
μηδέποτε 7 
μηκέτι 7 
μυριάς 7 
νίκη 7 
παράδοξος 7 
παρατάσσω 7 
παρρησιάζομαι 7 
περίεργος 7 
περιμάχητος 7 
πλούσιος 7 
ποθέω 7 
πολιορκία 7 
προδότης 7 
προσηκόντως 7 
προσπίπτω 7 
προὔργου 7 
σιωπάω 7 
στοχάζομαι 7 
στρατιά 7 
συγγενής 7 
συμφερόντως 7 
συντίθημι 7 
σύνταξις 7 
τάξις 7 
τάχα 7 
τέμνω 7 
τριακόσιοι 7 
τροφή 7 
φιλοτιμία 7 
ἀδεής 7 
ἀθυμέω 7 
ἀκολουθέω 7 
ἀπονέμω 7 
ἀποστέλλω 7 
ἀπόδειξις 7 
ἀριστεῖα 7 
ἀσελγής 7 
ἄνανδρος 7 
ἄστυ 7 
ἐγγυητής 7 
ἐκκλησία 7 
ἐκπλέω 7 
ἐκπολιορκέω 7 
ἐμπίμπλημι 7 
ἐνοχλέω 7 
ἐξαιτέω 7 
ἐξαρκέω 7 
ἐπακολουθέω 7 
ἐπικρατέω 7 
ἐπιτρέπω 7 
ἐπιφανής 7 
ἐπονείδιστος 7 
ἐράω 7 
ἔμπειρος 7 
ἔνδοξος 7 
ἔρις 7 
ἵππος 7 
ὀδύρομαι 7 
ὁδός 7 
ὁμιλέω 7 
ὁμοιόω 7 
ὁρίζω 7 
ὑπόλοιπος 7 
Διονύσιος 6 
Εὐαγόρη 6 
Θρᾴκη 6 
Θρᾷξ 6 
Καδμεῖος 6 
Πλαταιεύς 6 
Χῖος 6 
αἰών 6 
βλάβη 6 
γλίχομαι 6 
δεινότης 6 
δημηγορέω 6 
διαβαίνω 6 
διακινδυνεύω 6 
διπλάσιος 6 
δοξάζω 6 
δυσχεραίνω 6 
εἰρηνικός 6 
εἰσάγω 6 
εἰσποιέω 6 
εἶμι 6 
εὐδαιμονέω 6 
εὐπραγία 6 
εὐτυχέω 6 
εὐχή 6 
εὑρετής 6 
θεωρία 6 
θηρίον 6 
θόρυβος 6 
κακουργέω 6 
καρπόω 6 
καρτερέω 6 
καταγορεύω 6 
καταμελέω 6 
κατασκευή 6 
καταχράομαι 6 
κόσμος 6 
λείπω 6 
λύπη 6 
λῆμμα 6 
μέτρον 6 
μακαρίζω 6 
μαντεία 6 
μείς 6 
μεγαλοπρεπής 6 
μεταπίπτω 6 
μετριότης 6 
μουσική 6 
μῖσος 6 
νύξ 6 
οἰκειότης 6 
πάθος 6 
παμπληθής 6 
πανταχοῦ 6 
παρανομία 6 
πατρικός 6 
πατρῷος 6 
πειθαρχέω 6 
πενία 6 
περιτίθημι 6 
πληρόω 6 
πλουτέω 6 
πορεύω 6 
προδίδωμι 6 
προκινδυνεύω 6 
προτιμάω 6 
στράτευμα 6 
συγκινδυνεύω 6 
συλάω 6 
συνέδριον 6 
συνοικέω 6 
σύγγραμμα 6 
σύλλογος 6 
σύμμετρος 6 
σύμφορος 6 
τίμημα 6 
φήμη 6 
φιλονικέω 6 
φιλόπονος 6 
φλυαρέω 6 
φυλακή 6 
χειροτονέω 6 
χρεία 6 
χρῆσις 6 
χωρίον 6 
ἀείμνηστος 6 
ἀκμή 6 
ἀλαζονεύομαι 6 
ἀλγέω 6 
ἀληθινός 6 
ἀμαθής 6 
ἀμαθία 6 
ἀμελής 6 
ἀντίδικος 6 
ἀνυπέρβλητος 6 
ἀνόμοιος 6 
ἀπολαμβάνω 6 
ἀπολύω 6 
ἀποτελέω 6 
ἄκυρος 6 
ἄρα 6 
ἄσμενος 6 
ἄτακτος 6 
ἅμιλλα 6 
Ἀμφίπολις 6 
ἐγγύς 6 
ἐγκρατής 6 
ἐναντιόομαι 6 
ἐνεργάζομαι 6 
ἐξίστημι 6 
ἐξανδραποδίζω 6 
ἐπάρχω 6 
ἐπίπονος 6 
ἐπαγγέλλω 6 
ἐπιλαμβάνω 6 
ἐπιμελής 6 
ἐπιστρατεύω 6 
ἐφεξῆς 6 
ἐφικνέομαι 6 
ἔθνος 6 
ἔθος 6 
ἔντιμος 6 
ἰσότης 6 
ὄμνυμι 6 
ὄψις 6 
ὑμνέω 6 
ὑπόμνημα 6 
ὠμότης 6 
Αἰγινήτης 5 
Δωριεύς 5 
Κιλικία 5 
Λύσανδρος 5 
Μακεδονία 5 
Μακεδών 5 
Μαραθών 5 
Μενέλαος 5 
Περικλῆς 5 
Στρατοκλῆς 5 
Σόλων 5 
Τροιζήν 5 
Φοινίκη 5 
αὖ 5 
αὖθις 5 
γάμος 5 
γαμέω 5 
γενεά 5 
γεωργέω 5 
δέος 5 
δήπου 5 
δημαγωγός 5 
δημοκρατέομαι 5 
διΐστημι 5 
διακριβόω 5 
εἰκάζω 5 
εἰσηγέομαι 5 
εἰσφορά 5 
εἶτα 5 
ζηλωτός 5 
καίπερ 5 
κακουργία 5 
καρτερία 5 
καταβάλλω 5 
καταδείκνυμι 5 
κατακαίω 5 
καταφυγή 5 
κερδαίνω 5 
κληρονόμος 5 
κώμη 5 
λέξις 5 
λαμπρός 5 
μέσος 5 
μαίνομαι 5 
μαλακός 5 
μεταλλάσσω 5 
μεταπείθω 5 
μετοικέω 5 
μηχανάομαι 5 
μνᾶ 5 
μωρός 5 
μῆκος 5 
νόσημα 5 
ξενικός 5 
οἰκιστής 5 
οἴχομαι 5 
οὐδεπώποτε 5 
οὐκέτι 5 
πάνυ 5 
πάρειμι2 5 
πέντε 5 
πανηγυρικός 5 
παράκλησις 5 
παρακατατίθημι 5 
παραχρῆμα 5 
πελταστής 5 
περαίνω 5 
περιποιέω 5 
πλάσσω 5 
πλημμελέω 5 
πολυπραγμοσύνη 5 
πρεσβεία 5 
προέρχομαι 5 
προαίρεσις 5 
προσφέρω 5 
πρόδηλος 5 
πρόοιδα 5 
σπάνιος 5 
σπεύδω 5 
στεφανόω 5 
συγχωρέω 5 
συνάχθομαι 5 
συστρατεύω 5 
σῖτος 5 
τάχος 5 
τηνικαῦτα 5 
τολμηρός 5 
τύπτω 5 
φενακίζω 5 
φιλάνθρωπος 5 
φυγάς 5 
χαλεπότης 5 
χρηματισμός 5 
ψευδολογία 5 
ἀθανασία 5 
ἀναίσθητος 5 
ἀναρίθμητος 5 
ἀνδραποδισμός 5 
ἀνομία 5 
ἀπακριβόομαι 5 
ἀπαριθμέω 5 
ἀπειλέω2 5 
ἀπελαύνω 5 
ἀποβάλλω 5 
ἀργός2 5 
ἀρχηγός 5 
ἀσθενής 5 
ἀτιμάζω 5 
ἀτιμία 5 
ἀφανής 5 
ἀφυής 5 
ἄδηλος 5 
ἄθλιος 5 
ἄθυμος 5 
ἄπειμι 5 
ἄπειμι2 5 
ἄπιστος 5 
ἄπορος 5 
ἄφρων 5 
ἆρα 5 
Ἀλκιβιάδης 5 
Ἀμαζών 5 
ἐκποδών 5 
ἐλασσόω 5 
ἐμπίπτω 5 
ἐμποδών 5 
ἐμπορία 5 
ἐναντίωσις 5 
ἐναργής 5 
ἐνθύμημα 5 
ἐξαλείφω 5 
ἐξαριθμέω 5 
ἐπισκοπέω 5 
ἐπιστέλλω 5 
ἐπιτάσσω 5 
ἐρωτάω 5 
ἐχόντως 5 
ἑκατόν 5 
ἑορτή 5 
ἑπτά 5 
ἑταιρεία 5 
ἕξ 5 
ὀλίγωρος 5 
ὅπλον 5 
ὑπέχω 5 
ὑπερήφανος 5 
ὑποβάλλω 5 
ὑποτελέω 5 
ὑπόγυιος 5 
ὑφίστημι 5 
Δελφοί 4 
Διονύσιον 4 
Εἵλως 4 
Θεμιστοκλῆς 4 
Θερμοπύλαι 4 
Θεσσαλός 4 
Κίττος 4 
Λακωνίζω 4 
Λεῦκτρα 4 
Μήλιος 4 
Νέστωρ 4 
Πάτροκλος 4 
Τεισίας 4 
Τεῦκρος 4 
Φίλιππος 4 
Φοῖνιξ 4 
Φωκεύς 4 
αἰτέω 4 
αἱρετός 4 
αὐτόχειρ 4 
αὐτόχθων 4 
βασίλειον 4 
βασίλειος 4 
βιβλίον 4 
βλέπω 4 
βλαβερός 4 
γεωμετρία 4 
γνωρίζω 4 
γυμνικός 4 
δασμολογέω 4 
διαιτητής 4 
διαρπάζω 4 
διασπείρω 4 
διατάσσω 4 
διορθόω 4 
δισσός 4 
δοριάλωτος 4 
δυσκαταμάθητος 4 
δόσις 4 
εἰκών 4 
εἰσπέμπω 4 
εἰσπίπτω 4 
εἶδος 4 
εὐδόκιμος 4 
εὐπορέω 4 
εὐσεβέω 4 
εὐταξία 4 
εὔκαιρος 4 
ζεῦγος 4 
θέατρον 4 
θεῖος 4 
θηριώδης 4 
κακοπαθέω 4 
καταμέμφομαι 4 
καταναυμαχέω 4 
καταπλέω 4 
κατασιωπάω 4 
καταφέρω 4 
κενός 4 
κλῆρος 4 
κολακεύω 4 
κτίζω 4 
κύριος2 4 
λήθη 4 
μήπω 4 
μείγνυμι 4 
μεταχειρίζω 4 
μηδέτερος 4 
μνησικακέω 4 
μνηστεύω 4 
μυθώδης 4 
μῦθος 4 
νέμω 4 
πανταχόθεν 4 
πανταχῇ 4 
παράλιος 4 
παράνομος 4 
παραλανθάνω 4 
πεντήκοντα 4 
πεντακόσιοι 4 
περίβλεπτος 4 
περιέχω 4 
περιδεής 4 
περισσός 4 
πεῖρα 4 
πλεονάκις 4 
πλησίος 4 
πλοῖον 4 
ποίημα 4 
πορεία 4 
πορρωτέρωθεν 4 
πραγματεύομαι 4 
πρεπόντως 4 
πρεπώδης 4 
προθυμέομαι 4 
προπετής 4 
προσέρχομαι 4 
προσδέχομαι 4 
προσδέω2 4 
προσπέμπω 4 
προτίθημι 4 
πως 4 
πότερος 4 
στήλη 4 
συγκατασκευάζω 4 
συλλήβδην 4 
συμπλέω 4 
συνήθεια 4 
συναγωνιστής 4 
συνεξαμαρτάνω 4 
συντείνω 4 
συντελέω 4 
σωτήρ 4 
σύγκειμαι 4 
τάφος 4 
τετρακόσιοι 4 
τοτέ 4 
τρίς 4 
τριηραρχία 4 
τρυφάω 4 
φθέγγομαι 4 
φιλέλλην 4 
φιλαπεχθήμων 4 
φιλονικία 4 
φιλοπονία 4 
φιλόκαλος 4 
φρουρά 4 
φρόνημα 4 
φύλαξ 4 
χειρόω 4 
χρηματίζω 4 
χρυσός 4 
ἀγωνιστής 4 
ἀκρίβεια 4 
ἀλαζονεία 4 
ἀλγίων 4 
ἀλόγιστος 4 
ἀμνημονέω 4 
ἀνάθημα 4 
ἀνίστημι 4 
ἀναβάλλω 4 
ἀνακοινόω 4 
ἀνανδρία 4 
ἀναστρέφω 4 
ἀντίδοσις 4 
ἀντιποιέω 4 
ἀντιτάσσω 4 
ἀνυπόστατος 4 
ἀνώμαλος 4 
ἀπαγγέλλω 4 
ἀποικία 4 
ἀποκρίνω 4 
ἀποτέμνω 4 
ἀποφέρω 4 
ἀπρεπής 4 
ἀργία 4 
ἀριθμός 4 
ἀσθενέω 4 
ἀστρολογία 4 
ἀσύμφορος 4 
ἁλίσκομαι 4 
ἁμιλλάομαι 4 
ἁρπάζω 4 
ἁρπαγή 4 
ἄπληστος 4 
ἄτιμος 4 
ἄχθομαι 4 
ἄχρηστος 4 
ἆθλον 4 
Ἀγαμέμνων 4 
Ἀγησίλαος 4 
ἐγχειρίζω 4 
ἐκπλήσσω 4 
ἐλαύνω 4 
ἐνάμιλλος 4 
ἐπάγγελμα 4 
ἐπάγω 4 
ἐπέκεινα 4 
ἐπαρκέω 4 
ἐπιβουλή 4 
ἐπιγράφω 4 
ἐπιλείπω 4 
ἐπιορκέω 4 
ἐπωβελία 4 
ἐπωνυμία 4 
ἐφίημι 4 
ἑπτακόσιοι 4 
ἔκγονος 4 
ἔμπροσθεν 4 
ἔπειμι2 4 
ἔρομαι 4 
ἕξις 4 
ἠπειρώτης 4 
ἧσσα 4 
ἰσόθεος 4 
ὀλιγαρχικός 4 
ὀλιγωρία 4 
ὀφλισκάνω 4 
ὀχληρός 4 
ὁπλίτης 4 
ὁσιότης 4 
ὑπερέχω 4 
ὑπερβαλλόντως 4 
ὑποφέρω 4 
ῥητός 4 
ῥοπή 4 
Αἰγύπτιος 3 
Αἴγινα 3 
Βοιωτία 3 
Βοιωτός 3 
Βυζάντιος 3 
Γοργίας 3 
Δαρεῖος 3 
Δεκέλεια 3 
Δεκελεικός 3 
Θεσπιαί 3 
Καρχηδόνιος 3 
Κλεισθένης 3 
Κρατῖνος 3 
Κόρη 3 
Λοχίτης 3 
Λυδία 3 
Νικόμαχος 3 
Πέλοψ 3 
Πηλεύς 3 
Σάμος 3 
Σίφνιος 3 
Σαλαμίς 3 
Σκιωναῖος 3 
Σκύθης 3 
Τάνταλος 3 
Φάσηλις 3 
Φιλόμηλος 3 
Φλειάσιος 3 
Χερσόνησος 3 
αἰκίζω 3 
αἴσθησις 3 
βασανιστής 3 
βασκαίνω 3 
βοηθός 3 
βοῦς 3 
γεωργία 3 
δέησις 3 
δαίμων 3 
δεκαδαρχία 3 
δεῖγμα 3 
διάγνωσις 3 
διάφορος 3 
διαιτάω 3 
διακελεύομαι 3 
διαλαμβάνω 3 
διανέμω 3 
διαπονέω 3 
διασύρω 3 
διαφερόντως 3 
διδακτός 3 
διδασκαλεῖον 3 
διοράω 3 
διορίζω 3 
δισχίλιοι 3 
δοκιμασία 3 
δυνάστης 3 
δυσπραξία 3 
δυσχέρεια 3 
εἰσαφικνέομαι 3 
εἰσβολή 3 
εἴκοσι 3 
εὐβουλία 3 
εὐδαιμονίζω 3 
εὐδοξία 3 
εὐλαβέομαι 3 
εὐμενής 3 
εὔλογος 3 
θάπτω 3 
θαυματοποιία 3 
θεατής 3 
θεσμοθέτης 3 
θορυβέω 3 
θρηνέω 3 
κάθοδος 3 
καινότης 3 
κακοήθεια 3 
κακόνοος 3 
καλινδέομαι 3 
καλοκἀγαθία 3 
κατακλείω 3 
κατανέμω 3 
καταναλίσκω 3 
κατατρίβω 3 
κατεσθίω 3 
κερδαλέος 3 
κλέπτω 3 
κληρόω 3 
κοινωνία 3 
κοινωνός 3 
κρύπτω 3 
κύων 3 
λιμήν 3 
λογοποιέω 3 
λογοποιός 3 
λυπηρός 3 
μεγαλοφροσύνη 3 
μεγαλόφρων 3 
μειράκιον 3 
μεταγιγνώσκω 3 
μεταφέρω 3 
μιγάς 3 
μικρολογία 3 
μικρότης 3 
μυθολογέω 3 
μυστήριον 3 
ναός 3 
οἰκτρός 3 
οἴκησις 3 
οὐδαμῶς 3 
πάγος 3 
παραγραφή 3 
παρακολουθέω 3 
παρακρούω 3 
παραμελέω 3 
παραχωρέω 3 
πεδίον 3 
πενθέω 3 
πεντακισχίλιοι 3 
περίοικος 3 
περιπλέω 3 
περισσολογία 3 
περιχαρής 3 
πλάνος 3 
πλεονάζω 3 
πληγή 3 
ποθεν 3 
ποικιλία 3 
πολλαπλάσιος 3 
πολυπράγμων 3 
πολυτελής 3 
ποταμός 3 
προαπαγορεύω 3 
προδιαλέγομαι 3 
προδυστυχέω 3 
προκαταλαμβάνω 3 
προλαμβάνω 3 
προοίμιον 3 
προσέτι 3 
προσαπόλλυμι 3 
προσβάλλω 3 
προσγίγνομαι 3 
προσδοκία 3 
προτείνω 3 
προϋπάρχω 3 
πρόσειμι2 3 
πρόχειρος 3 
πωλέω 3 
σεμνότης 3 
σιγάω 3 
σκώπτω 3 
σπανίζω 3 
στατήρ 3 
συγκρύπτω 3 
συμβόλαιος 3 
συμμαχίς 3 
συμμαχικός 3 
συμμετρία 3 
συμπαιδεύω 3 
συμφυγάς 3 
συνάρχω 3 
συνήδομαι 3 
συναίτιος 3 
συνεθίζω 3 
συντρέχω 3 
συστέλλω 3 
σύνοδος2 3 
ταλαιπωρέω 3 
ταλαιπωρία 3 
ταμίας 3 
τεκμαίρομαι 3 
τελέω 3 
τεσσαράκοντα 3 
τηρέω 3 
τρισχίλιοι 3 
φείδομαι 3 
φιλανθρωπία 3 
φλυαρία 3 
φρουρέω 3 
χαλεπαίνω 3 
χρέος 3 
χωρίζω 3 
ψήφισμα 3 
ψόγος 3 
ἀγρός 3 
ἀγωνία 3 
ἀείδω 3 
ἀκρατής 3 
ἀμφισβήτησις 3 
ἀνέλπιστος 3 
ἀνίημι 3 
ἀναίρεσις 3 
ἀναισχυντία 3 
ἀναπέμπω 3 
ἀνδραγαθία 3 
ἀνδρικός 3 
ἀνοίγνυμι 3 
ἀντίπαλος 3 
ἀνταρκέω 3 
ἀξία 3 
ἀπαρχή 3 
ἀπιστία 3 
ἀπληστία 3 
ἀπογράφω 3 
ἀποδημέω 3 
ἀποκαλέω 3 
ἀποπέμπω 3 
ἀπόδοσις 3 
ἀπόκρισις 3 
ἀπόρρητος 3 
ἀριστεύω 3 
ἀρρωστία 3 
ἀρχός 3 
ἀσέβεια 3 
ἀσεβής 3 
ἀσθένεια 3 
ἀτιμόω 3 
ἀφθονία 3 
ἀφορίζω 3 
ἁμαρτία 3 
ἁρμοστής 3 
ἄγνοια 3 
ἄκαιρος 3 
ἄκων2 3 
ἄπαις 3 
ἄρρωστος 3 
ἅγιος 3 
ἅπαξ 3 
ἆθλος 3 
Ἀθήνη 3 
Ἀλέξανδρος 3 
Ἀττική 3 
Ἀχιλλεύς 3 
Ἄδραστος 3 
Ἅλυς 3 
ἐγγράφω 3 
ἐγκύκλιος 3 
ἐκγίγνομαι 3 
ἐκκλησιάζω 3 
ἐκλαμβάνω 3 
ἐκφοβέω 3 
ἐμπίμπρημι 3 
ἐνδίδωμι 3 
ἐξαιρέω 3 
ἐξαλλάσσω 3 
ἐξηγέομαι 3 
ἐπίδοξος 3 
ἐπεξέρχομαι 3 
ἐπικαλέω 3 
ἐπικουρέω 3 
ἐπιλέγω 3 
ἐπιλήθω 3 
ἐπιστάτης 3 
ἐπιστολή 3 
ἐρημία 3 
ἐριστικός 3 
ἐσθής 3 
ἑβδομήκοντα 3 
ἔμπορος 3 
ἔξειμι 3 
ἔπος 3 
ἔρανος 3 
ἔργω 3 
ἥδομαι 3 
ἥρως 3 
Ἡσίοδος 3 
ἰσχύς 3 
ἱερωσύνη 3 
ἱκετεία 3 
Ἰταλία 3 
Ἰωνία 3 
Ἱππόνικος 3 
ὀνομάζω 3 
ὀρφανός 3 
ὁμιλία 3 
ὁμιλητικός 3 
ὁπόσος 3 
ὄνειδος 3 
ὅποι 3 
Ὀλυμπία 3 
Ὀρφεύς 3 
ὑγίεια 3 
ὑγιεινός 3 
ὑπομιμνήσκω 3 
ὑποστέλλω 3 
ὑποψία 3 
ὑστερίζω 3 
ᾍδης 3 
ῥητορεία 3 
Ῥόδος 3 
Αἰακίδης 2 
Αἰακός 2 
Αἴας 2 
Αἴολος 2 
Βυζάντιον 2 
Δανάη 2 
Δαναός 2 
Δημήτηρ 2 
Εὔβοια 2 
Εὔμολπος 2 
Θέτις 2 
Θεσσαλία 2 
Κάδμος 2 
Κάρ 2 
Κάστωρ 2 
Κένταυρος 2 
Κνίδος 2 
Κορίνθιος 2 
Κρεσφόντης 2 
Κριθώτη 2 
Κυκλάδες 2 
Κόρκυρα 2 
Λήδα 2 
Λακωνικός 2 
Λακωνισμός 2 
Λυκία 2 
Λυκοῦργος 2 
Λύκειον 2 
Μέλισσος 2 
Μίνως 2 
Μαντινεύς 2 
Μεγαρεύς 2 
Μῆδος 2 
Νεῖλος 2 
Ξενότιμος 2 
Πειρίθοος 2 
Πεισίστρατος 2 
Πλαταιαί 2 
Πολεμαίνετος 2 
Πολυδεύκης 2 
Ποτείδαια 2 
Πυθία 2 
Πυθόδωρος 2 
Σίφνος 2 
Σαλαμίνιος 2 
Σηστός 2 
Σινώπη 2 
Συρακόσιος 2 
Σωκράτης 2 
Τελαμών 2 
Τισσαφέρνης 2 
Τριβαλλοί 2 
Τυνδάρεος 2 
Τύρος 2 
Χίος 2 
αἰκία 2 
αὐλητρίς 2 
αὐτοκράτωρ 2 
αὐτοσχεδιάζω 2 
αὐτόμολος 2 
αὐχμός 2 
βαδίζω 2 
βαρβαρικός 2 
βούλημα 2 
βραβεύω 2 
βραδύς 2 
βρῶσις 2 
βωμολοχεύομαι 2 
βωμός 2 
γέλοιος 2 
γένεσις 2 
γνώριμος 2 
γυμνασία 2 
δάκρυον 2 
δαιμόνιον 2 
δαιμόνιος 2 
δεκάζω 2 
δεσποτεία 2 
δεσποτικός 2 
δεῦρο 2 
δημαγωγέω 2 
δημιουργός 2 
διαβιβάζω 2 
διαγωνίζομαι 2 
διακωλύω 2 
διαλογίζομαι 2 
διαναγιγνώσκω 2 
διαναυμαχέω 2 
διανόημα 2 
διαρρήδην 2 
διαταράσσω 2 
διατρέφω 2 
διεξίημι 2 
δικανικός 2 
διοικίζω 2 
δυσάρεστος 2 
δυστυχία 2 
δυσχωρία 2 
δῶρον 2 
εἰλικρινής 2 
εἰσαγγελία 2 
εἴδωλον 2 
εἴσειμι 2 
εἴσπραξις 2 
εὐάρμοστος 2 
εὐήθεια 2 
εὐεργέτημα 2 
εὐκαιρία 2 
εὐπαιδία 2 
εὐρυθμία 2 
εὐτελής 2 
εὐτυχής 2 
εὔβουλος 2 
εὔκολος 2 
εὕρημα 2 
θέμις 2 
θητεία 2 
θρασύνω 2 
θρασύτης 2 
θρυλέω 2 
κάτειμι 2 
καθέλκω 2 
καθίζω 2 
κακηγορία 2 
κακοποιΐα 2 
κακοπράγμων 2 
καλλωπιστής 2 
καπηλεῖον 2 
καρτερικός 2 
κατάβασις 2 
κατάληψις 2 
κατάλογος 2 
καταγηράσκω 2 
καταδέχομαι 2 
κατακτάομαι 2 
καταλαζονεύομαι 2 
καταποντιστής 2 
καταπραΰνω 2 
κατατίθημι 2 
καταψηφίζομαι 2 
κατοκνέω 2 
κεφάλαιον 2 
κλίνη 2 
κλοπή 2 
κλωπεία 2 
κύκλος 2 
λαμπρότης 2 
λοιδορία 2 
λοχαγός 2 
λυμεών 2 
λῃστής 2 
μάντις 2 
μάχιμος 2 
μένος 2 
μέτοικος 2 
μακαριστός 2 
μανικός 2 
μαντεῖον 2 
μαρτυρία 2 
μείρομαι 2 
μεγαλοπρέπεια 2 
μεγαλοψυχία 2 
μεγαλόψυχος 2 
μερίς 2 
μετάστασις 2 
μεταγράφω 2 
μηδαμῶς 2 
μηκύνω 2 
μικροψυχία 2 
μιμητής 2 
μισθοφορά 2 
μισθοφόρος 2 
μισόδημος 2 
μοχθηρός 2 
μοῖρα 2 
μυρίος 2 
μωρία 2 
ναύτης 2 
νεκρός 2 
νεωτερίζω 2 
νησύδριον 2 
οἰκονομέω 2 
οἴκαδε 2 
οἶνος 2 
οὐκοῦν 2 
οὔκουν 2 
πένομαι 2 
πέρα 2 
πέρας 2 
πίνω 2 
παιδιά 2 
παιδοποιία 2 
παντελής 2 
παράπαν 2 
παραγράφω 2 
παρακέλευσις 2 
παρακατοικίζω 2 
παραλογίζομαι 2 
παραναγιγνώσκω 2 
παρανομέω 2 
παραφρονέω 2 
παροράω 2 
πειθαρχία 2 
περίειμι 2 
περίστατος 2 
περιβολή 2 
πλησμονή 2 
ποι 2 
ποιητικός 2 
πολέμαρχος 2 
πολίχνιον 2 
πολλοστός 2 
πολυπραγμονέω 2 
πολυτέλεια 2 
πορεῖν 2 
πρίασθαι 2 
πρεσβεύω 2 
προάστιον 2 
προβάλλω 2 
προδοσία 2 
προεξαμαρτάνω 2 
προκαλέω 2 
προπέμπω 2 
προσλαμβάνω 2 
προσοικέω 2 
προσωτέρω 2 
προφέρω 2 
πρυτανεῖον 2 
πρόκλησις 2 
πυκνός 2 
πόθεν 2 
πότε 2 
πότος 2 
σατράπης 2 
σιτίον 2 
σκιραφεῖον 2 
σπάνις 2 
σπανιότης 2 
σποράδην 2 
στέρομαι 2 
στρατήγημα 2 
στρατηγικός 2 
στρατιωτικός 2 
στόμα 2 
συγγραφεύς 2 
συγκλείω 2 
συγχέω 2 
συλλογίζομαι 2 
συμμαρτυρέω 2 
συμπείθω 2 
συμπενθέω 2 
συμπολεμέω 2 
συμπράσσω 2 
συναδικέω 2 
συναναβαίνω 2 
συναυξάνω 2 
συνοικίζω 2 
συνταράσσω 2 
σχῆμα 2 
σύνοικος 2 
σύνταγμα 2 
τέρψις 2 
τέταρτος 2 
ταπεινότης 2 
ταφή 2 
ταῦρος 2 
τειχίζω 2 
τελετή 2 
τραγῳδέω 2 
τραῦμα 2 
τροφός 2 
τρυφή 2 
τυφλόω 2 
τόκος 2 
τύπος 2 
φάρμακον 2 
φάσις 2 
φαυλότης 2 
φενακισμός 2 
φιλαπεχθημοσύνη 2 
φιλοκίνδυνος 2 
φοιτάω 2 
φορτικός 2 
φόνος 2 
χάριν 2 
χείρ 2 
χορηγία 2 
χορός 2 
χρησμός 2 
ψεῦδος 2 
ψυχαγωγέω 2 
ἀγαπητός 2 
ἀγριότης 2 
ἀδολεσχία 2 
ἀδοξία 2 
ἀζήμιος 2 
ἀηδία 2 
ἀκέραιος 2 
ἀκίνητος 2 
ἀκαιρία 2 
ἀκλεής 2 
ἀκοσμέω 2 
ἀκρασία2 2 
ἀκριβόω 2 
ἀκρόασις 2 
ἀλέομαι 2 
ἀμέλεια 2 
ἀμφιγνοέω 2 
ἀμφισβητήσιμος 2 
ἀνέγκλητος 2 
ἀναισχυντέω 2 
ἀναλογίζομαι 2 
ἀναμάρτητος 2 
ἀνατίθημι 2 
ἀνδραποδίζω 2 
ἀνδρώδης 2 
ἀνεπίφθονος 2 
ἀνεπιτήδειος 2 
ἀνεπιτίμητος 2 
ἀνεψιά 2 
ἀνεψιός 2 
ἀνορθόω 2 
ἀντέχω 2 
ἀντίστροφος 2 
ἀντικαταλλάσσομαι 2 
ἀντόμνυμι 2 
ἀνόσιος 2 
ἀνώνυμος 2 
ἀξίωμα 2 
ἀοίκητος 2 
ἀπάγω 2 
ἀπέχθεια 2 
ἀπείργω 2 
ἀπεχθάνομαι 2 
ἀποδιδράσκω 2 
ἀποικέω 2 
ἀποικίζω 2 
ἀπονοέομαι 2 
ἀποπειράομαι 2 
ἀποσιωπάω 2 
ἀποτίθημι 2 
ἀποτροπή 2 
ἀπραγμοσύνη 2 
ἀπότομος 2 
ἀργυρώνητος 2 
ἀριστοκρατία 2 
ἀρκέω 2 
ἀρχεῖον 2 
ἀρχικός 2 
ἀσέλγεια 2 
ἀσεβέω 2 
ἀσπίς 2 
ἀστεῖος 2 
ἀτοπία 2 
ἀτυχής 2 
ἄβατος 2 
ἄγαμαι 2 
ἄδεια 2 
ἄκουσμα 2 
ἄλυπος 2 
ἄμικτος 2 
ἄπολις 2 
ἄρδην 2 
ἄσκεπτος 2 
ἄταφος 2 
ἄφθονος 2 
ἅπτω 2 
Ἀγύρριος 2 
Ἀλκμήνη 2 
Ἀλκμαίων 2 
Ἀμύντας 2 
Ἀττικίζω 2 
Ἀττικός 2 
Ἄρειος2 2 
Ἄρης 2 
ἐγκαθίστημι 2 
ἐγκαταλείπω 2 
ἐγκράτεια 2 
ἐγκώμιον 2 
ἐκβαίνω 2 
ἐκβαρβαρόω 2 
ἐκκομίζω 2 
ἐκλύω 2 
ἐκπορίζω 2 
ἐκτίθημι 2 
ἐκτίνω 2 
ἐλέγχω 2 
ἐλλόγιμος 2 
ἐμπόριον 2 
ἐνενήκοντα 2 
ἐνοικέω 2 
ἐνσημαίνω 2 
ἐντελής 2 
ἐξέργω 2 
ἐξέρχομαι 2 
ἐξίτηλος 2 
ἐξαίρετος 2 
ἐξαίφνης 2 
ἐξαγριόω 2 
ἐξαρκούντως 2 
ἐξαρνέομαι 2 
ἐξοκέλλω 2 
ἐπέχω 2 
ἐπίκουρος 2 
ἐπίληψις 2 
ἐπίσταθμος 2 
ἐπίχαρις 2 
ἐπακτός 2 
ἐπείγω 2 
ἐπερωτάω 2 
ἐπιβλέπω 2 
ἐπιδημέω 2 
ἐπιδικάζω 2 
ἐπικουρία 2 
ἐπιμένω 2 
ἐπιπολάζω 2 
ἐπισκοτέω 2 
ἐπιτροπεύω 2 
ἐπιτυγχάνω 2 
ἐπιτυχής 2 
ἐπιφάνεια 2 
ἐρίζω 2 
ἐργαστήριον 2 
ἐρώτησις 2 
ἐχυρός 2 
ἑκούσιος 2 
ἑξήκοντα 2 
ἔκδοτος 2 
ἔνδον 2 
ἔξωθεν 2 
ἔπηλυς 2 
ἔρως 2 
ἕδος 2 
Ἐρύθεια 2 
ἡγεμονικός 2 
ἡλίκος 2 
ἡμερεύω 2 
ἰάομαι 2 
ἰατρός 2 
ἰδιωτεύω 2 
ἰδιωτικός 2 
ἰσθμός 2 
ἰσομοιρέω 2 
ἰσονομία 2 
ἰσχυρός 2 
ἱδρύω 2 
ἱεροσυλία 2 
ἱππεύς 2 
ἱππεύω 2 
ἱπποτροφέω 2 
Ἰάσων 2 
Ἴωνες 2 
ὀγδοήκοντα 2 
ὀδυρμός 2 
ὀκτακισχίλιοι 2 
ὀλιγαρχέω 2 
ὀνίνημι 2 
ὀρρωδέω 2 
ὀψιμαθής 2 
ὁμαλίζω 2 
ὁμοιότης 2 
ὁμώνυμος 2 
ὁπωσοῦν 2 
ὁπόθεν 2 
ὄμβρος 2 
ὅμηρος 2 
ὅρος 2 
ὑπάγω 2 
ὑπήκοος 2 
ὑπερηφανία 2 
ὑπεροπτικός 2 
ὑπεροψία 2 
ὑπηρέτης 2 
ὑπηρετέω 2 
ὑποδέχομαι 2 
ὑποθήκη 2 
ὑποπίπτω 2 
ὑποφαίνω 2 
ὑπόκειμαι 2 
ὕδωρ 2 
ὕπειμι 2 
ὠμός 2 
ᾠδή 2 
ῥέω 2 
ῥαψῳδέω 2 
ῥητορικός 2 
ῥυθμός 2 
ῥᾳστώνη 2 
Ῥίνων 2 
Ῥόδιος 2 
Αἰγεύς 1 
Αἰολεύς 1 
Βατή 1 
Βρασίδας 1 
Γίγας 1 
Γοργόνειος 1 
Γύλιππος 1 
Δάμων 1 
Δήλιον 1 
Δίπαια 1 
Δερκυλίδας 1 
Δημόνικος 1 
Δράκων 1 
Εὐμολπίδαι 1 
Εὐρυβιάδης 1 
Εὔνομος 1 
Ζήνων 1 
Ζεῦξις 1 
Θέογνις 1 
Θίβρων 1 
Θεράπνη 1 
Θεσπιεύς 1 
Θρασύβουλος 1 
Θυρέα 1 
Κάλλιππος 1 
Κάριος 1 
Κέκροψ 1 
Κέρβερος 1 
Καλλίστρατος 1 
Καρκίνος 1 
Καρχηδών 1 
Κερκύων 1 
Κερσοβλέπτης 1 
Κεῖος 1 
Κισθήνη 1 
Κλαζομένιος 1 
Κλεοφῶν 1 
Κοίλη 1 
Κορινθιακός 1 
Κορώνεια 1 
Κρής 1 
Κρήτη 1 
Κρισαῖος 1 
Κυρήνη 1 
Κυρηναῖος 1 
Κόρινθος 1 
Κύθηρα 1 
Κύκνος 1 
Κύπριος 1 
Κύρειος 1 
Κῷος 1 
Λαομέδων 1 
Λαπίθαι 1 
Λεοντῖνος 1 
Λευκανός 1 
Λιβύη 1 
Λυσιθείδης 1 
Μάγνης 1 
Μέμνων 1 
Μαλέα 1 
Μασσαλία 1 
Μεγαλοπολίτης 1 
Μενεσθεύς 1 
Μηδισμός 1 
Μιλήσιος 1 
Μιλτιάδης 1 
Μυτιληναῖος 1 
Μύσιος 1 
Μῆλος 1 
Ναύπακτος 1 
Νηλεύς 1 
Νηρεύς 1 
Οἰδίπους 1 
Πάμφιλος 1 
Πάρος 1 
Πίνδαρος 1 
Παίων 1 
Παλλάδιον 1 
Παναθήναια 1 
Παρμενίδης 1 
Παρράσιος 1 
Πασιφάη 1 
Πασῖνος 1 
Πεδάριτος 1 
Πελοπίδης 1 
Περραιβός 1 
Περσίς 1 
Περσείδης 1 
Περσεύς 1 
Πλούτων 1 
Πνυταγόρας 1 
Πολυκράτης 1 
Πουλυτίων 1 
Πρίαμος 1 
Πρωταγόρας 1 
Πυθαγόρας 1 
Πύρων 1 
Σάμιος 1 
Σέριφος 1 
Σαρπηδών 1 
Σιδώνιος 1 
Σκίρων 1 
Στησίχορος 1 
Συράκουσαι 1 
Συρία 1 
Σωπαῖος 1 
Σόλοι 1 
Ταλαός 1 
Ταναγραῖος 1 
Τιθραύστης 1 
Τιμόδημος 1 
Τιρίβαζος 1 
Τορωναῖος 1 
Τορώνη 1 
Φίλων 1 
Φαρνάβαζος 1 
Φειδίας 1 
Φεραῖος 1 
Φιλωνίδης 1 
Φορμίων 1 
Φρυγία 1 
Φρυνώνδας 1 
Φυλή 1 
Φωκίς 1 
Φωκαιεύς 1 
Φωκυλίδης 1 
Χαλκιδεύς 1 
Χαρικλῆς 1 
Χαρμαντίδης 1 
αἰδώς 1 
αἴτησις 1 
αὐθάδεια 1 
αὐθάδης 1 
αὐτάρκης 1 
αὐτεπάγγελτος 1 
αὐτόφωρος 1 
βαρύτης 1 
βεβαιόω 1 
βιοτεύω 1 
βλάστημα 1 
βλάσφημος 1 
βοή 1 
βομβυλιός 1 
βουλευτής 1 
βούλευμα 1 
βραδυτής 1 
βύβλος 1 
γέλως 1 
γέρας 1 
γέρων 1 
γείτων 1 
γεμίζω 1 
γενεαλογέω 1 
γενεαλογία 1 
γενναῖος 1 
γηροτροφέω 1 
γλίσχρος 1 
γλῶσσα 1 
γνωσιμαχέω 1 
γνῶσις 1 
γραμματείδιον 1 
γραμματεύς 1 
γραμματικός 1 
γραφεύς 1 
γυμνασιαρχία 1 
γυμναστικός 1 
γυμνός 1 
δένδρον 1 
δήμευσις 1 
δίχα 1 
δακρύω 1 
δαμάζω 1 
δασμός 1 
δελεάζω 1 
δεσμός 1 
δεσπόζω 1 
δημεύω 1 
δημόκοινος 1 
δημότης 1 
διάδοχος 1 
διάθεσις 1 
διάλογος 1 
διάλυσις 1 
διαβιόω 1 
διαγίγνομαι 1 
διαδιδράσκω 1 
διαθρυλέω 1 
διακαρτερέω 1 
διακολακεύομαι 1 
διακομίζω 1 
διακούω 1 
διακρίνω 1 
διαλάμπω 1 
διαλυμαίνομαι 1 
διαμέμφομαι 1 
διαμαρτυρέω 1 
διαπεράω 1 
διαπλέω 1 
διαποικίλλω 1 
διαπορεύω 1 
διαρκέω 1 
διαρρέω 1 
διασκαριφάομαι 1 
διασκευάζω 1 
διασπάω 1 
διατειχίζω 1 
διαχειρίζω 1 
διδασκαλία 1 
διδασκαλικός 1 
διεγγυάω 1 
διεργάζομαι 1 
διημερεύω 1 
δικαίωμα 1 
δικογραφία 1 
διομολογέω 1 
διονομάζω 1 
διορύσσω 1 
διφυής 1 
διωθέω 1 
δοξαστικός 1 
δορυφορέω 1 
δρομεύς 1 
δυσαπάλλακτος 1 
δυσγένεια 1 
δυσκολαίνω 1 
δυσμένεια 1 
δυσπολέμητος 1 
δωρέω 1 
δόλος 1 
δύσερις 1 
δύσμαχος 1 
δύσπειστος 1 
δύσχρηστος 1 
εἰσαγγέλλω 1 
εἰσαγώγιμος 1 
εἰσβιβάζω 1 
εἰσδέχομαι 1 
εἰσπράσσω 1 
εἰσρέω 1 
εἱλωτεύω 1 
εἴκω 1 
εὐάγωγος 1 
εὐαγγέλιον 1 
εὐαρμοστία 1 
εὐγενής 1 
εὐδιήγητος 1 
εὐεξία 1 
εὐθύνω 1 
εὐκλεής 1 
εὐκοσμία 1 
εὐκτός 1 
εὐλογία 1 
εὐμαθής 1 
εὐμετάβολος 1 
εὐνή 1 
εὐνοϊκός 1 
εὐορκέω 1 
εὐπατρίδης 1 
εὐπρεπής 1 
εὐπροσήγορος 1 
εὐπροσηγορία 1 
εὐσύνοπτος 1 
εὐτράπελος 1 
εὐτραπελία 1 
εὐψυχία 1 
εὔθυνα 1 
εὔθυνος 1 
εὔκλεια 1 
εὔρυθμος 1 
εὔρωστος 1 
ζήτησις 1 
ζεύγνυμι 1 
ζηλοτυπέω 1 
ζηλωτής 1 
ζωγρέω 1 
ζῆλος 1 
θέαμα 1 
θέσις 1 
θήρα 1 
θαμά 1 
θαρσαλέος 1 
θαῦμα 1 
θεάομαι 1 
θεατός 1 
θεοποίητος 1 
θεράπαινα 1 
θεράπων 1 
θηράω 1 
θηρεύω 1 
θησαυρίζω 1 
θησαυρός 1 
θράσος 1 
θρέμμα 1 
θρίξ 1 
θρῆνος 1 
θυμός 1 
θυμόω 1 
θυραυλέω 1 
θῦμα 1 
κάθημαι 1 
καίω 1 
καθίημι 1 
καθαίρεσις 1 
καθαιρέω 1 
καθαρός 1 
καθεύδω 1 
καθιζάνω 1 
καθορμίζω 1 
καινουργία 1 
κακοήθης 1 
κακοδαιμονέω 1 
κακολογέω 1 
κακοπάθεια 1 
κακοπραγία 1 
κακούργημα 1 
κακοῦργος 1 
καλλιερέω 1 
καπηλεύω 1 
κατάδηλος 1 
κατάλυσις 1 
καταθάπτω 1 
κατακαλέω 1 
κατακλύζω 1 
κατακνίζω 1 
κατακρίνω 1 
καταλέγω 1 
καταλογάδην 1 
καταμένω 1 
καταμαρτυρέω 1 
κατανοέω 1 
καταπάγιος 1 
καταπέμπω 1 
καταποικίλλω 1 
καταποντισμός 1 
καταπράσσω 1 
καταράομαι 1 
καταριθμέω 1 
καταρρυπαίνω 1 
κατασκελετεύω 1 
κατασχηματίζω 1 
καταχαρίζομαι 1 
καταψεύδομαι 1 
κατεγγυάω 1 
καῦμα 1 
κεφαλή 1 
κλέπτης 1 
κλήρωσις 1 
κλαίω 1 
κληρονομέω 1 
κληρονομία 1 
κληρουχία 1 
κληρωτός 1 
κοινότης 1 
κομιδῇ 1 
κομψός 1 
κομψότης 1 
κοροπλάθος 1 
κοῦφος 1 
κρατιστεύω 1 
κραυγή 1 
κτίσις 1 
κτητικός 1 
κτητός 1 
κυβεύω 1 
κυλίνδω 1 
κυνηγέσιον 1 
κυρία 1 
κωμῳδία 1 
κωμῳδοδιδάσκαλος 1 
κόλαξ 1 
κόλπος 1 
κόρη 1 
κύκνος 1 
κῆδος 1 
κῆρυξ 1 
λέων 1 
λήγω 1 
λίθινος 1 
λατρεύω 1 
λεία2 1 
ληξιαρχικός 1 
λογίδιον 1 
λυσιτελής 1 
λωποδύτης 1 
λωφάω 1 
μάταιος 1 
μέθη 1 
μέλισσα 1 
μέμψις 1 
μέτειμι2 1 
μίσθωμα 1 
μίσθωσις 1 
μακάριος 1 
μακράν 1 
μακρολογία 1 
μακρόβιος 1 
μαλακία 1 
μαντικός 1 
μαραίνω 1 
μαστιγόω 1 
μεγαλαυχέω 1 
μεγαλοφρονέω 1 
μεθύω 1 
μειρακιώδης 1 
μεμψίμοιρος 1 
μεσεγγυόομαι 1 
μεσεγγύημα 1 
μεταθέω 1 
μετατίθημι 1 
μεταφορά 1 
μετριάζω 1 
μηδέπω 1 
μηδαμόθεν 1 
μηδαμῇ 1 
μηλέα 1 
μηλόβοτος 1 
μηνυτής 1 
μητρῷος 1 
μιαιφονέω 1 
μικρολόγος 1 
μικρόψυχος 1 
μικτός 1 
μισάνθρωπος 1 
μισανθρωπία 1 
μισθαρνέω 1 
μισθωτής 1 
μισθωτός 1 
μοιχεία 1 
μολύνω 1 
μουσικός 1 
μυέω 1 
μυρίανδρος 1 
μῆλον2 1 
νέμεσις 1 
νήφω 1 
ναυπηγέω 1 
ναύκληρος 1 
νεανιεύομαι 1 
νεαρός 1 
νεώριον 1 
νεώσοικος 1 
νεῖκος 1 
νησιώτης 1 
νομοθέτης 1 
νοσέω 1 
νοσηλεύω 1 
νοσώδης 1 
νουνεχόντως 1 
νυμφεύω 1 
νόθος 1 
ξενία 1 
ξενιτεύω 1 
ξενολογέω 1 
ξενοτροφέω 1 
ξενοφονία 1 
οἰκειόω 1 
οἰκουμένη 1 
οἶκτος 1 
οὐρανομήκης 1 
πάρεδρος 1 
πάρεργον 1 
πάροδος2 1 
πέλαγος 1 
πέλας 1 
πέμπτος 1 
πέρυσι 1 
πέτρα 1 
παίδευμα 1 
παίζω 1 
παγκρατιάζω 1 
παιδάριον 1 
παιδοποιέω 1 
παιδοτρίβης 1 
παιδοτριβικός 1 
παλαιόω 1 
παλινῳδία 1 
πανδημεί 1 
πανηγυρίζω 1 
πανοπλία 1 
πανουργέω 1 
πανουργία 1 
πανταχῶς 1 
παράβολος 1 
παράγγελμα 1 
παράδοσις 1 
παράκαιρος 1 
παράσπονδος 1 
παράταξις 1 
παρίσωσις 1 
παραίνεσις 1 
παραβολή 1 
παραγγέλλω 1 
παραδείκνυμι 1 
παρακαθίστημι 1 
παρακαταβολή 1 
παραληρέω 1 
παραλλάσσω 1 
παραμυθέομαι 1 
παραπήγνυμι 1 
παραπίπτω 1 
παραπλέω 1 
παραπρεσβεύω 1 
παρατηρέω 1 
παρατρέχω 1 
παραυτίκα 1 
παρεδρεύω 1 
παρεισάγω 1 
παροικέω 1 
παροξυντικός 1 
παρουσία 1 
πεζεύω 1 
πεζομαχέω 1 
πειθώ 1 
πεντάκις 1 
πεντεκαίδεκα 1 
περίειμι2 1 
περίλυπος 1 
περίοδος2 1 
περίπλοος2 1 
περιέρχομαι 1 
περιαιρέω 1 
περιεργάζομαι 1 
περιεργία 1 
περιοικέω 1 
περιουσία 1 
περιπατέω 1 
περιπολέω 1 
περιρρήγνυμι 1 
περισσότης 1 
περιτυγχάνω 1 
περιφύω 1 
πηλίκος 1 
πιέζω 1 
πικρότης 1 
πινάκιον 1 
πλάνης 1 
πλήρης 1 
πλήρωμα 1 
πλειστάκις 1 
πλεονέκτης 1 
πλεονεκτικός 1 
πλημμέλεια 1 
πλόος 1 
ποικίλος 1 
πολίτευμα 1 
πολιός 1 
πολλαπλασίων 1 
πολλαχῇ 1 
πολλαχῶς 1 
πολυμαθής 1 
πολυπαιδία 1 
πολῖτις 1 
πομπός 1 
πορφύρα 1 
πραΰνω 1 
πραγματώδης 1 
προίξ 1 
προαισθάνομαι 1 
προαναβάλλομαι 1 
προαναιρέω 1 
προαποδείκνυμι 1 
προασκέω 1 
προβολή 1 
προγιγνώσκω 1 
προδιαφθείρω 1 
προεπίσταμαι 1 
προεπιδείκνυμι 1 
προεργάζομαι 1 
προκαλινδέομαι 1 
προκαταγιγνώσκω 1 
προνοέω 1 
προοράω 1 
προπέτεια 1 
προπολεμέω 1 
προσάντης 1 
προσάπτω 1 
προσέοικα 1 
προσίημι 1 
προσαιρέομαι 1 
προσαιτέω 1 
προσβολή 1 
προσγράφω 1 
προσδίδωμι 1 
προσδιαφθείρω 1 
προσεξευρίσκω 1 
προσεπιβάλλω 1 
προσζημιόω 1 
προσηγορία 1 
προσκτάομαι 1 
προσκυνέω 1 
προσμένω 1 
προσπάσχω 1 
προσπεριβάλλω 1 
προσπλέω 1 
προσπολεμέω 1 
προσπταίω 1 
προσφωνέω 1 
προτάσσω 1 
προτρέχω 1 
προτρεπτικός 1 
προφασίζομαι 1 
προχειρίζω 1 
πρυτανεύω 1 
πρόειμι 1 
πρόκειμαι 1 
πρόξενος 1 
πρόοπτος 1 
πρόπαππος 1 
πρόπλοος 1 
πρόσθεν 1 
πρόσκειμαι 1 
πρόσωθεν 1 
πρόσωπον 1 
πρύτανις 1 
πρώην 1 
πτήσσω 1 
πτωχεύω 1 
πτωχός 1 
πυκνότης 1 
πυκτεύω 1 
πυλίς 1 
πόθος 1 
πόντος 1 
πύλη 1 
πῦρ 1 
σέβομαι 1 
σαλεύω 1 
σανίς 1 
σαφήνεια 1 
σημαίνω 1 
σιγή 1 
σιτέω 1 
σιτίζω 1 
σιτοδεία 1 
σιωπή 1 
σκηνίτης 1 
σκυθρωπός 1 
σπένδω 1 
σπέρμα 1 
σπονδή 1 
στάδιον 1 
στέφανος 1 
στενός 1 
στεφανίτης 1 
στηλίτης 1 
στοά 1 
στοιχεῖον 1 
στρατοπεδεύω 1 
στρεβλόω 1 
συγγηράσκω 1 
συγκαθέζομαι 1 
συγκαθίστημι 1 
συγκαλέω 1 
συγκατάγω 1 
συγκαταθάπτω 1 
συγκαταλαμβάνω 1 
συγκαταπολεμέω 1 
συγκαταστρέφω 1 
συγκατορθόω 1 
συγκομιδή 1 
συγκρούω 1 
συγκόπτω 1 
συγχαίρω 1 
συκοφαντικός 1 
συμβιόω 1 
συμβουλία 1 
συμμένω 1 
συμμορία 1 
συμπέμπω 1 
συμπαρακελεύομαι 1 
συμπαρακολουθέω 1 
συμπαραμένω 1 
συμπαρασκευάζω 1 
συμπαρατάσσομαι 1 
συμπεραίνω 1 
συμπονηρεύομαι 1 
συμπορίζω 1 
συμφωνέω 1 
συνέχω 1 
συνήγορος 1 
συνήθης 1 
συναγείρω 1 
συναγωγή 1 
συναθροίζω 1 
συναναγκάζω 1 
συναναιρέω 1 
συναναπείθω 1 
συνανασῴζω 1 
συναποφαίνω 1 
συναρμόζω 1 
συνασκέω 1 
συνδειπνέω 1 
συνδιαβάλλω 1 
συνδιαιτάομαι 1 
συνδιαλύω 1 
συνδιαπράσσω 1 
συνδιασῴζω 1 
συνδιαφθείρω 1 
συνδιοράω 1 
συνδοκέω 1 
συνδοκιμάζω 1 
συνείρω 1 
συνεισβάλλω 1 
συνεκκομίζω 1 
συνεκπέμπω 1 
συνεξαιρέω 1 
συνεξευρίσκω 1 
συνεξορμάω 1 
συνεπιγραφεύς 1 
συνεράω 1 
συνηγορέω 1 
συνομολογέω 1 
συνοργίζομαι 1 
συντρίβω 1 
συντριηραρχέω 1 
συντυγχάνω 1 
συρρέω 1 
συσσίτιον 1 
σφάζω 1 
σφάλλω 1 
σφαλερός 1 
σύγχυσις 1 
σύζυξ 1 
σύμβολον 1 
σύμπλοος 1 
σύν 1 
σύνδικος 1 
σύνεδρος 1 
σύνεσις 1 
σύνθεσις 1 
σύνθημα 1 
σύννοος 1 
σύνολος 1 
σύστασις 1 
τέρας 1 
τέρπω 1 
τίμησις 1 
τίμιος 1 
ταμιεῖον 1 
ταξίαρχος 1 
ταράσσω 1 
τερατεία 1 
τερατολογία 1 
τερατώδης 1 
τερθρεία 1 
τερπνός 1 
τετράκις 1 
τετρακαιδεκαέτης 1 
τιτρώσκω 1 
τλάω 1 
τοιόσδε 1 
τομή 1 
τραγῳδία 1 
τραγῳδοδιδάσκαλος 1 
τραχύτης 1 
τριήραρχος 1 
τριηραρχέω 1 
τριχῆ 1 
τροφεῖα 1 
τύρβη 1 
φαιδρότης 1 
φθονερός 1 
φθόη 1 
φιλαίτιος 1 
φιλαργυρία 1 
φιλεπιτιμητής 1 
φιληκοΐα 1 
φιλολογία 1 
φιλομαθής 1 
φιλοπονέω 1 
φιλοπροσήγορος 1 
φιλοπροσηγορία 1 
φιλοπόλεμος 1 
φιλοχρήματος 1 
φιλοψυχέω 1 
φιλόνικος 1 
φιλόξενος 1 
φιλόπολις 1 
φονεύς 1 
φονικός 1 
φράτρα 1 
φυγαδεύω 1 
φυγαδικός 1 
φυλέτης 1 
χάλκεος 1 
χαλκός 1 
χαρακτήρ 1 
χειμάζω 1 
χειμάρροος 1 
χειροτονία 1 
χειρουργία 1 
χθές 1 
χορεύω 1 
χορηγέω 1 
χορηγός 1 
χρυσίδιον 1 
χρυσωνέω 1 
χρύσεος 1 
χύδην 1 
ψευδολογέω 1 
ψυχρός 1 
ψύχω 1 
ἀήσσητος 1 
ἀβουλία 1 
ἀγένητος 1 
ἀγγελία 1 
ἀγελαῖος 1 
ἀγνώμων 1 
ἀγορά 1 
ἀγοράζω 1 
ἀγορεύω 1 
ἀγρυπνία 1 
ἀγχιστεία 1 
ἀγωνιάω 1 
ἀδάκρυτος 1 
ἀδακρυτί 1 
ἀδελφίζω 1 
ἀδηφαγέω 1 
ἀδιέργαστος 1 
ἀδιεξέργαστος 1 
ἀδόκιμος 1 
ἀεκούσιος 1 
ἀθρέω 1 
ἀθρόος 1 
ἀθυμία 1 
ἀκίβδηλος 1 
ἀκατάστατος 1 
ἀκοή 1 
ἀκουστός 1 
ἀκόλαστος 1 
ἀκόλουθος 1 
ἀλάομαι 1 
ἀλαζονικός 1 
ἀλγηδών 1 
ἀλογία 1 
ἀλυσιτελής 1 
ἀμιξία 1 
ἀμφίβολος 1 
ἀνάκειμαι 1 
ἀνάκρισις 1 
ἀνάλωμα 1 
ἀνάλωτος 1 
ἀνάστασις 1 
ἀναίδεια 1 
ἀναίσχυντος 1 
ἀναβιβάζω 1 
ἀναβοάω 1 
ἀναβολή 1 
ἀναγορεύω 1 
ἀναδέχομαι 1 
ἀναδασμός 1 
ἀναζητέω 1 
ἀναισθησία 1 
ἀνακαινίζω 1 
ἀναμφισβήτητος 1 
ἀνανεόομαι 1 
ἀναπαύω 1 
ἀναπετάννυμι 1 
ἀναπλέω 1 
ἀναρχία 1 
ἀναστέλλω 1 
ἀναφύω 1 
ἀναχωρέω 1 
ἀναχώρησις 1 
ἀνδραποδιστής 1 
ἀνδρεῖος 1 
ἀνδροφόνος 1 
ἀνεγκλητί 1 
ἀνεγκωμίαστος 1 
ἀνεξάλειπτος 1 
ἀνεξέταστος 1 
ἀνθέω 1 
ἀνθηρός 1 
ἀνομοιότης 1 
ἀνορύσσω 1 
ἀνοσιότης 1 
ἀνουθέτητος 1 
ἀντίθεσις 1 
ἀνταλλάσσω 1 
ἀντεγκαλέω 1 
ἀντιβολέω 1 
ἀντικατηγορέω 1 
ἀντιλαμβάνω 1 
ἀντιλογικός 1 
ἀντιπαραβάλλω 1 
ἀντιστρατηγέω 1 
ἀντιστρατοπεδεύω 1 
ἀνωμαλία 1 
ἀνωφελής 1 
ἀξιόχρεως 1 
ἀπάτη 1 
ἀπίθανος 1 
ἀπαίδευτος 1 
ἀπαθής 1 
ἀπαιδευσία 1 
ἀπεικάζω 1 
ἀπειλή 1 
ἀπειρία 1 
ἀπερίσκεπτος 1 
ἀπεργάζομαι 1 
ἀπεχθής 1 
ἀποβολή 1 
ἀποκαλύπτω 1 
ἀποκλίνω 1 
ἀποκνέω 1 
ἀποκομίζω 1 
ἀποκοπή 1 
ἀποπλέω 1 
ἀποπλανάω 1 
ἀποπομπή 1 
ἀποσπάω 1 
ἀποστέρησις 1 
ἀποστατέω 1 
ἀποστρέφω 1 
ἀποτυγχάνω 1 
ἀποχρώντως 1 
ἀπράγμων 1 
ἀπρόσοιστος 1 
ἀπόβασις 1 
ἀπόγονος 1 
ἀπόλαυσις 1 
ἀρά 1 
ἀργυρίδιον 1 
ἀργύρειος 1 
ἀριθμέω 1 
ἀριστίνδην 1 
ἀσκητής 1 
ἀστασίαστος 1 
ἀστυγείτων 1 
ἀστός 1 
ἀσωτία 1 
ἀτέλεια 1 
ἀτείχιστος 1 
ἀτελής 1 
ἀτιμάω 1 
ἀτιμώρητος 1 
ἀφειδής 1 
ἀφελής 1 
ἀφοράω 1 
ἀφοσιόω 1 
ἀφροσύνη 1 
ἀχάριστος 1 
ἀόρατος 1 
ἁγιστεία 1 
ἁγνεία 1 
ἁδρός 1 
ἄγαλμα 1 
ἄγριος 1 
ἄγροικος 1 
ἄμαχος 1 
ἄμοιρος 1 
ἄμφω 1 
ἄναξ 1 
ἄνασσα 1 
ἄπειρος2 1 
ἄρκτος 1 
ἄρσην 1 
ἄσωτος 1 
ἄφεσις 1 
ἄφετος 1 
ἄφιξις 1 
ἅλις 1 
ἅλς 1 
ἅρμα 1 
Ἀβροκόμας 1 
Ἀδρίας 1 
Ἀθηνόδωρος 1 
Ἀλκμεωνίδης 1 
Ἀμάδοκος 1 
Ἀμφικτυονία 1 
Ἀμφικτύονες 1 
Ἀμφιτρύων 1 
Ἀναξαγόρας 1 
Ἀντικλῆς 1 
Ἀριστείδης 1 
Ἀρκάς 1 
Ἀρτεμίσιον 1 
Ἀρχέστρατος 1 
Ἀρχῖνος 1 
Ἀταρνεύς 1 
Ἀφροδίτη 1 
Ἀχαιΐς 1 
Ἄθως 1 
Ἄνυτος 1 
Ἄρειος 1 
Ἄσπενδος 1 
Ἄφιδνα 1 
ἐγείρω 1 
ἐγκαλύπτω 1 
ἐγκαταμείγνυμι 1 
ἐθελοντής 1 
ἐκβολή 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκμανθάνω 1 
ἐκπρίασθαι 1 
ἐκταράσσω 1 
ἐκτομή 1 
ἐκτυπόω 1 
ἐκχέω 1 
ἐλαφρός 1 
ἐλεήμων 1 
ἐμπλέκω 1 
ἐμποδίζω 1 
ἐμπολιτεύω 1 
ἐμφανίζω 1 
ἐναλλάξ 1 
ἐνδέχομαι 1 
ἐνδέω 1 
ἐνδελεχής 1 
ἐνεπιδείκνυμαι 1 
ἐνεργός 1 
ἐννεάκρουνος 1 
ἐντάφιος 1 
ἐντειχίζω 1 
ἐντριβής 1 
ἐξάγω 1 
ἐξέλκω 1 
ἐξέτασις 1 
ἐξαίρω 1 
ἐξαγγέλλω 1 
ἐξαγωγή 1 
ἐξανίστημι 1 
ἐξαναγκάζω 1 
ἐξαρτάω 1 
ἐξιδιόομαι 1 
ἐπέξειμι 1 
ἐπίθετος 1 
ἐπίκαιρος 1 
ἐπίκειμαι 1 
ἐπίκηρος 1 
ἐπίταγμα 1 
ἐπαινέτης 1 
ἐπαμφοτερίζω 1 
ἐπανάγω 1 
ἐπανάστασις 1 
ἐπαπειλέω 1 
ἐπαράομαι 1 
ἐπαφρόδιτος 1 
ἐπαχθής 1 
ἐπείρομαι 1 
ἐπιβάλλω 1 
ἐπιβιόω 1 
ἐπιγαμία 1 
ἐπιγραφεύς 1 
ἐπιδεικτικός 1 
ἐπιζήμιος 1 
ἐπιθυμητής 1 
ἐπιθυμητικός 1 
ἐπικίνδυνος 1 
ἐπικαρπία 1 
ἐπικηρυκεύομαι 1 
ἐπικυδής 1 
ἐπιμιμνήσκομαι 1 
ἐπιπίπτω 1 
ἐπιπόλαιος 1 
ἐπιρρέω 1 
ἐπισημαίνω 1 
ἐπισκευάζω 1 
ἐπισπεύδω 1 
ἐπιτίμησις 1 
ἐπιτειχίζω 1 
ἐπιχαίρω 1 
ἐπιχείρημα 1 
ἐπώνυμος 1 
ἐργάτης 1 
ἐργολαβία 1 
ἐρημόω 1 
ἐσθίω 1 
ἐφάμιλλος 1 
ἐφάπτω 1 
ἐφεδρεύω 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑξακισχίλιοι 1 
ἑορτάζω 1 
ἑστίασις 1 
ἑταίρα 1 
ἔδεσμα 1 
ἔκσπονδος 1 
ἔλεος 1 
ἔμπληκτος 1 
ἔμπυος 1 
ἔμφραγμα 1 
ἔμφρων 1 
ἔμφυτος 1 
ἔναγχος 1 
ἔννοια 1 
ἔντευξις 1 
ἔοικα 1 
ἔπιπλα 1 
ἔποικος 1 
ἔρεισμα 1 
ἔφορος 1 
ἕλκω 1 
ἕνδεκα 1 
Ἐμπεδοκλῆς 1 
Ἐπιδαύριος 1 
Ἐρεχθεύς 1 
Ἐριχθόνιος 1 
Ἑκατόμνως 1 
Ἑσπερίς 1 
Ἔπαφος 1 
ἠώς 1 
ἡμίσεια 1 
ἡμερήσιος 1 
ἡμερόω 1 
ἡμιτελής 1 
ἡμιόλιος 1 
ἡνίοχος 1 
ἡσυχάζω 1 
ἥλιος 1 
ἥμερος 1 
ἥμισυς 1 
ἦπου 1 
Ἠλεῖος 1 
Ἡρακλείδης 1 
Ἡφαιστεῖον 1 
Ἥρα 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰατρικός 1 
ἰσηγορία 1 
ἰσχυρίζομαι 1 
ἰσχύω 1 
ἱερεύς 1 
ἱερεῖον 1 
ἱερόσυλος 1 
ἱλάσκομαι 1 
ἱμάτιον 1 
ἱππικός 1 
ἱστορία 1 
ἴχνος 1 
Ἰδριεύς 1 
Ἰλλυριοί 1 
Ἰσοκράτης 1 
Ἰφικράτης 1 
Ἱππολαΐδας 1 
Ἱππολύτη 1 
Ἴων 1 
ὀγκώδης 1 
ὀκτώ 1 
ὀλιγοψυχέω 1 
ὀνομαστί 1 
ὀργιάζω 1 
ὀρχήστρα 1 
ὀφθαλμός 1 
ὁλκάς 1 
ὁμαλός 1 
ὁμοιοειδής 1 
ὁμόφυλος 1 
ὁπλομαχέω 1 
ὁρμητήριον 1 
ὄγκος 1 
ὄγκος2 1 
ὄκνος 1 
ὄλεθρος 1 
ὄρος 1 
ὄφελος 1 
ὅστε 1 
Ὀλυμπιάς 1 
Ὀλύμπιος 1 
Ὀλύνθιος 1 
Ὀνήτωρ 1 
Ὀρχομένιος 1 
Ὁμηρίδης 1 
ὑβριστικός 1 
ὑγιής 1 
ὑδρία 1 
ὑλακτέω 1 
ὑμέναιος 1 
ὑπέκκειμαι 1 
ὑπέρκειμαι 1 
ὑπαγορεύω 1 
ὑπακούω 1 
ὑπανοίγω 1 
ὑπερβαίνω 1 
ὑπερεπαινέω 1 
ὑπερμεγέθης 1 
ὑπερορίζω 1 
ὑπεροχή 1 
ὑπερφέρω 1 
ὑπερφυής 1 
ὑπηρέσιον 1 
ὑπηρεσία 1 
ὑπογράφω 1 
ὑποδεής 1 
ὑποκριτής 1 
ὑποκρύπτω 1 
ὑποτείνω 1 
ὑπουργέω 1 
ὑπόδικος 1 
ὑπόληψις 1 
ὑπόνοια 1 
ὑπόσπονδος 1 
ὑφαιρέω 1 
ὕμνος 1 
ὕπαρχος 1 
ὕπνος 1 
ὕποπτος 1 
Ὑπέρβολος 1 
ὠνητός 1 
ὡσπερεί 1 
ὥρα2 1 
ὦμος 1 
Ὠρωπός 1 
Ὠρώπιος 1 
ῥέπω 1 
ῥητορεύω 1 
ῥώννυμι 1 
ῥῆμα 1 
Ῥαδάμανθυς 1 

Powered by PhiloLogic