Flavius Josephus, Jewish War (XML Header) [genre: prose] [word count] [lemma count] [Joseph. BJ].

Lemma Count

Number of lemmata: 124970 Number of lemmata used once in this text: 7067.
Sorted by lemma [sort by frequencies].

unknown 1 
Αἰβούτιος 2 
Αἰγύπτιος 15 
Αἰθίοψ 3 
Αἰμίλιος 1 
Αἰνείας 2 
Αἴγυπτος 44 
Αὐρανῖτις 3 
Αὔγουστος 3 
Βάθυλλος 1 
Βάκχειος 1 
Βάσσος 9 
Βήλεος 1 
Βήταβρις 1 
Βίβουλος 1 
Βαβυλών 3 
Βαβυλώνιος 12 
Βαζαφράνης 4 
Βακχίδης 2 
Βαλανεώτης 1 
Βαταναία 5 
Βαταναῖοι 1 
Βεθλεπτηνφά 1 
Βεντίδιος 7 
Βερενίκη 1 
Βερνίκη 12 
Βηρυτός 6 
Βηρύτιος 2 
Βιθυνία 3 
Βοηθός 1 
Βορέας 7 
Βοσπορανοί 1 
Βρίξελλον 1 
Βρεντέσιον 1 
Βρεττανία 2 
Βρεττανικός 1 
Βρεττανοί 3 
Βροῦτος 2 
Γάβα 1 
Γάβαλα 1 
Γάβαρα 1 
Γάδαρα 12 
Γάδειρα 1 
Γάζα 6 
Γάζαρα 1 
Γάλβας 5 
Γάλλος 8 
Γάμαλα 10 
Γάϊος 13 
Γέρασα 4 
Γέσσιος 2 
Γίσχαλα 13 
Γαβίνιος 20 
Γαδαρεύς 3 
Γαλάτης 7 
Γαλατία 5 
Γαλιλαία 65 
Γαλιλαῖος 20 
Γαμαλίηλος 1 
Γαριζείν 1 
Γαυλανῖτις 4 
Γενάθ 1 
Γεννησάρ 5 
Γερασηνός 2 
Γερμανία 5 
Γερμανικός 2 
Γερμανός 10 
Γινναβρίς 1 
Γιώρας 8 
Γλαφύρα 6 
Γνάιος 1 
Γορπιαῖος 6 
Γουρίων 1 
Γοφνιτική 3 
Γρᾶτος 6 
Γόφνα 3 
Δάφνη 3 
Δέλλιος 1 
Δέλτα 2 
Δαίσιος 5 
Δαγών 2 
Δακοί 1 
Δαλμάτης 1 
Δαλματία 1 
Δαμασκηνός 4 
Δαμασκός 10 
Δαρεῖος 2 
Δαυίδ 5 
Δεβάριθθα 1 
Δειναῖος 1 
Δημήτριος 9 
Δικαιάρχεια 1 
Διογένης 1 
Διόνυσος 1 
Διόσπολις 1 
Διόφαντος 2 
Δομέτιος 2 
Δομιτιανός 6 
Δρούσιλλα 1 
Δρούσιον 1 
Δρυμός 1 
Δωρίς 6 
Δύστρος 1 
Δῖον 1 
Δῶρος 2 
Εἰρηναῖος 1 
Εὐάρεστος 1 
Εὐρυκλῆς 5 
Εὐρώπη 2 
Εὐφράτης 20 
Ζέφυρος 1 
Ζήνων 3 
Ζαχαρίας 5 
Ζεφύριον 1 
Ζεύγμα 1 
Ζεύς 3 
Ζηνόδωρος 3 
Ζόαρα 1 
Θαμνᾶ 3 
Θερμοπύλαι 1 
Θεόδωρος 4 
Θρᾴκιος 1 
Θρᾷξ 1 
Θῆβαι 1 
Κάναθα 1 
Κάναθος 1 
Κάνταβροι 1 
Κάρμηλος 2 
Κάσιον 1 
Κάσσιος 20 
Κάστωρ 9 
Κάτυλλος 5 
Κέλαδος 1 
Κέρκυρα 1 
Κέστιος 45 
Κίλιξ 2 
Καικίλιος 1 
Καικίνας 3 
Καικίννας 1 
Καινόπολις 2 
Καισάρεια 58 
Καισάρειος 1 
Καισέννιος 2 
Καισαρεύς 8 
Καλλίνικος 1 
Καλλιρρόη 1 
Κανά 1 
Κανᾶ 1 
Καπίτων 2 
Καπετώλιον 8 
Καπετώλιος 1 
Καππάδοξ 2 
Καππαδοκία 6 
Καρχηδόνιος 2 
Καφαρναούμ 1 
Καῖσαρ 213 
Κεδρών 7 
Κελένδερις 1 
Κελτικός 1 
Κενδεβαῖος 1 
Κερεάλιος 9 
Κιλικία 6 
Κλαύδιος 14 
Κλεοπάτρα 18 
Κλεῖτος 3 
Κολλήγας 2 
Κομμαγηνή 3 
Κομμαγηνός 1 
Κοπτός 1 
Κορέαι 2 
Κορίνθιος 2 
Κορνήλιος 2 
Κοστόβαρος 3 
Κουμανός 14 
Κούσπιος 1 
Κράσσος 2 
Κρήτη 1 
Κρεμών 2 
Κυδασά 1 
Κυρήνη 3 
Κυρίνιος 2 
Κυρηναῖος 1 
Κυϊντίλιος 1 
Κόλχος 1 
Κόρινθος 3 
Κύπρος 6 
Κῦρος 2 
Κῷος 2 
Λάζαρος 1 
Λάκων 2 
Λέπιδος 1 
Λίβανος 5 
Λακεδαίμων 2 
Λακεδαιμόνιος 2 
Λαοδίκεια 1 
Λαοδικεύς 1 
Λευκή 1 
Λεύκολλος 1 
Λιβύη 7 
Λογγῖνος 2 
Λουκίλιος 1 
Λούκιος 2 
Λοῦπος 1 
Λοῦππος 3 
Λυσανίας 5 
Λόγγος 1 
Λόλλιος 1 
Λύδδα 7 
Λύκιος 2 
Λῷος 4 
Μάγνος 2 
Μάλιχος 19 
Μάλχος 5 
Μάξιμος 1 
Μάρισα 3 
Μάρκος 4 
Μέμνων 1 
Μέμφις 3 
Μέτελλος 1 
Μήλιος 2 
Μαβαρθά 1 
Μαιώτης 2 
Μακεδονικός 1 
Μακεδών 8 
Μανάημος 8 
Μανασσῆς 1 
Μαρία 1 
Μαρίων 2 
Μαρεώτης 1 
Μαριάμμη 26 
Μαρμαρίδαι 1 
Μασάδα 25 
Ματθίας 8 
Μαχαιροῦς 12 
Μαχαιρᾶς 7 
Μαῦροι 1 
Μεδάβη 1 
Μελιτηνή 1 
Μενδήσιος 1 
Μενναῖος 3 
Μεσοποταμία 1 
Μεσσάλας 2 
Μεσσαλῖνα 1 
Μετίλιος 3 
Μηδία 1 
Μηρώθ 1 
Μιθραδάτης 7 
Μονόβαζος 4 
Μουκιανός 8 
Μοῦρκος 4 
Μωαβῖται 1 
Μωαβῖτις 2 
Μύσιος 7 
Μῆδος 5 
Μῆλος 1 
Νέος 1 
Νέρων 29 
Νίγερ 9 
Νίκων 2 
Ναΐν 1 
Ναβαταῖοι 2 
Νασαμῶνες 1 
Νεαπολιτανός 4 
Νεῖλος 4 
Νικάνωρ 6 
Νικομήδης 1 
Νικοπολίτης 1 
Νικόλαος 8 
Νικόπολις 1 
Νομάς 1 
Νομικός 1 
Νυμφίδιος 1 
Νόαρος 2 
Ξέρξης 2 
Ξανδικός 5 
Οὐάλενς 1 
Οὐάρρων 2 
Οὐαλεριανός 3 
Οὐεσπασιανός 116 
Οὐιτέλλιος 27 
Οὐολούμνιος 3 
Οὔαρος 29 
Πάκορος 10 
Πάλλας 1 
Πάναμος 6 
Πάνειος 3 
Πάππος 3 
Πάρθος 37 
Πέλλα 7 
Πέργαμος 1 
Πέτρα 7 
Παιάν 1 
Παλάτιον 1 
Παλαιστίνη 1 
Παλλάς 1 
Παμφυλία 1 
Παμφύλιος 1 
Πανεῖον 1 
Πανικός 2 
Παννονία 2 
Παννυχίς 1 
Παπυρών 1 
Παρθυηνή 1 
Παυλῖνος 2 
Παῖτος 5 
Πείσων 1 
Πεδάνιος 2 
Πειθόλαος 3 
Πειραιεύς 1 
Περαία 17 
Περαίτης 4 
Περαῖος 1 
Περγαμηνός 1 
Περιστερεών 1 
Πετρώνιος 8 
Πηλούσιον 11 
Πιλᾶτος 7 
Πισίδαι 1 
Πλάκιδος 15 
Πλατάνη 1 
Πλαταιαί 1 
Πλινθίνη 1 
Πομπήιος 36 
Πομπώνιος 1 
Πούδης 1 
Πρῖμος 4 
Πρῖσκος 2 
Πτολεμαΐς 25 
Πτολεμαιεύς 1 
Πτολεμαῖος 32 
Πυρηναῖος 2 
Πόντος 1 
Πύθιον 1 
Σάββατον 4 
Σάμιος 2 
Σάρρα 1 
Σέλευκος 1 
Σέντιος 1 
Σέξτος 7 
Σέπφωρις 8 
Σίκιμα 2 
Σίλας 4 
Σίλβας 5 
Σίλων 14 
Σίμων 101 
Σίσυφος 1 
Σαββατικός 1 
Σαβῖνος 19 
Σαδδουκαῖοι 3 
Σαλαμίς 1 
Σαλώμη 38 
Σαμάρεια 15 
Σαμαρείτης 11 
Σαμαρεύς 14 
Σαμουῆλος 1 
Σαμόσατα 5 
Σαοῦλος 5 
Σαπφώ 1 
Σαρμάτης 2 
Σατορνῖνος 5 
Σαῦλος 1 
Σεβαστή 8 
Σεβαστηνός 5 
Σεκοῦνδος 1 
Σελάμη 1 
Σελεύκεια 4 
Σελεύκειος 1 
Σεμεχωνῖτις 1 
Σεπφωρίτης 4 
Σιδηρώ 1 
Σιδών 4 
Σιδώνιος 3 
Σιλωάμ 1 
Σκαῦρος 9 
Σκιπίων 3 
Σκυθικός 1 
Σκυθοπολίτης 6 
Σκυθόπολις 15 
Σκύθης 2 
Σοδομίτης 3 
Σολομών 5 
Σπαρτιάτης 2 
Στέφανος 1 
Στράτων 7 
Συήνη 2 
Συμεών 1 
Συρία 78 
Συριακός 1 
Συφάς 1 
Σωσᾶς 5 
Σόαιμος 6 
Σόλυμα 1 
Σόσσιος 15 
Σύλλαιος 11 
Σύλλας 1 
Σύρος 15 
Σύρτις 1 
Τάναϊς 1 
Τάνις 1 
Τάνταλος 1 
Τάρας 1 
Τήμενος 1 
Τίρων 5 
Τίτος 133 
Ταριχέαι 18 
Ταριχεάτης 5 
Ταρσός 1 
Ταῦρος 1 
Τερέντιος 1 
Τιβέριος 12 
Τιβεριάς 26 
Τιβεριεύς 5 
Τιγελλῖνος 1 
Τιγράνης 4 
Τιριδάτης 1 
Τιτυός 1 
Τοῦφα 1 
Τράχων 5 
Τρίπολις 1 
Τραιανός 6 
Τραχωνῖται 4 
Τραχωνῖτις 4 
Τρύφων 4 
Τωβίας 1 
Τύραννος 1 
Τύριος 15 
Τύρος 9 
Φάβατος 4 
Φάβιος 3 
Φάρος 2 
Φίλιππος 22 
Φαλλίων 1 
Φαραώ 1 
Φαρισαῖος 7 
Φασάηλος 27 
Φασαηλίς 3 
Φασηλίτης 1 
Φαῖδρα 1 
Φαῦστος 1 
Φερώρας 53 
Φιλίππιος 1 
Φιλαδέλφεια 5 
Φιλαδελφηνή 1 
Φιλοπάτωρ 1 
Φινεύς 2 
Φλάυιος 8 
Φλῶρος 43 
Φοινίκη 5 
Φοντήιος 1 
Φούριος 1 
Φοῖβος 2 
Φοῖνιξ 1 
Φρυγία 1 
Φρόντων 4 
Φρύγιος 1 
Φᾶδος 1 
Φῆλιξ 5 
Φῆστος 2 
Χάαλλις 1 
Χάρης 2 
Χαλδαῖος 1 
Χαλκίς 5 
Χαλκιδικός 1 
Χαναναῖος 3 
Χεβρών 3 
Χουθαῖος 1 
Χωβαρής 1 
αʹ 1 
αἰαῖ 4 
αἰγιαλός 12 
αἰδέομαι 17 
αἰδήμων 2 
αἰδοῖον 2 
αἰδοῖος 1 
αἰδώς 24 
αἰθήρ 2 
αἰκία 15 
αἰκίζω 17 
αἰνίσσομαι 2 
αἰσθάνομαι 9 
αἰσχρός 15 
αἰσχύνη 6 
αἰσχύνω 3 
αἰτέω 16 
αἰτία 50 
αἰτιάομαι 4 
αἰφνίδιος 8 
αἰχμάλωτος 31 
αἰχμή 2 
αἰχμαλωσία 7 
αἰχμαλωτίζω 9 
αἰών 7 
αἰώνιος 5 
αἱμάσσω 4 
αἱρέω 88 
αἱρετιστής 3 
αἴθριος 1 
αἴθω 1 
αἴρω 33 
αἴσθησις 11 
αἴτημα 1 
αἴτιος 47 
αἵρεσις 8 
αἶσχος 1 
αἷμα 33 
αὐγή 3 
αὐθάδεια 1 
αὐθάδης 3 
αὐθέντης 2 
αὐθήμερος 2 
αὐθαίρετος 4 
αὐλή 17 
αὐλίζομαι 12 
αὐλητής 1 
αὐλών 2 
αὐξάνω 6 
αὐτάρκης 2 
αὐτίκα 18 
αὐτεξούσιος 5 
αὐτοκράτωρ 22 
αὐτομολέω 22 
αὐτομολία 5 
αὐτονομία 5 
αὐτοσχέδιος 1 
αὐτοχειρία 4 
αὐτόγραφος 1 
αὐτόματος 9 
αὐτόμολος 18 
αὐτόπτης 2 
αὐτός 2353 
αὐτόχειρ 1 
αὐχέω 4 
αὐχήν 5 
αὐχμέω 1 
αὐχμός 1 
αὔλειος 1 
αὔξησις 1 
αὔριον 1 
αὔτανδρος 6 
αὖ 1 
αὖθις 53 
αὖος 4 
βʹ 1 
βάδισμα 1 
βάθος 16 
βάθρον 2 
βάλλω 73 
βάλσαμον 2 
βάπτω 2 
βάρβαρος 16 
βάρος 7 
βάσανος 20 
βάσις 2 
βάσκανος 1 
βέβαιος 35 
βέβηλος 4 
βέλος 59 
βήξ 1 
βήρυλλος 1 
βία 40 
βίαιος 6 
βίος 15 
βαδίζω 3 
βαθμός 10 
βαθύνω 3 
βαθύς 23 
βαλανεῖον 6 
βαπτίζω 8 
βαρέω 1 
βαραθρώδης 1 
βαρβαρικός 1 
βαρύνω 3 
βαρύς 10 
βασίλειον 26 
βασίλειος 36 
βασίλισσα 2 
βασανίζω 14 
βασανιστήριος 1 
βασανιστής 1 
βασιλίς 11 
βασιλεία 92 
βασιλειάω 4 
βασιλεύς 290 
βασιλεύω 28 
βασιλικός 57 
βαστάζω 1 
βδελύσσομαι 1 
βεβαίωσις 2 
βεβαιωτής 3 
βεβαιόω 3 
βιάζω 61 
βιβλίον 9 
βιβρώσκω 2 
βιόω 3 
βλάβη 11 
βλάπτω 15 
βλάσφημος 1 
βλέπω 25 
βλαβερός 2 
βλασφημέω 11 
βλασφημία 2 
βοάω 26 
βοή 25 
βοήθεια 18 
βοηθέω 19 
βοηθός 11 
βολή 6 
βορός 1 
βοτάνη 1 
βουβών 1 
βουκολέω 1 
βουλή 24 
βουλευτήριον 2 
βουλευτής 2 
βουλεύω 39 
βουνός 1 
βούλευμα 8 
βούλημα 1 
βούλομαι 63 
βοῦς 11 
βράσσω 2 
βρέφος 4 
βρίθω 1 
βραβεύω 6 
βραδυτής 2 
βραδύνω 7 
βραδύς 8 
βρασμός 1 
βραχύς 23 
βραχύτης 1 
βροντή 3 
βρόχος 2 
βρῖθος 2 
βυθός 2 
βωμός 16 
βόθρος 2 
βόλος 1 
βόρβορος 1 
βόρειος 24 
βόσκημα 4 
βόσκω 1 
βότρυς 1 
βύβλος 6 
βύζην 2 
βύρσα 1 
βύσσινος 1 
βύσσος 5 
βᾶρις 4 
βῆμα 13 
βῶλος 1 
γʹ 1 
γάμος 17 
γάρ 1066 
γάστρα 2 
γέλως 2 
γέμω 9 
γένεσις 2 
γένος 54 
γέρας 6 
γέρρον 8 
γέρων 13 
γέφυρα 4 
γήλοφος 2 
γίγνομαι 371 
γαζοφυλάκιον 2 
γαζοφύλαξ 1 
γαλήνη 1 
γαλακτοφόρος 1 
γαληνός 1 
γαμέω 13 
γαμβρός 8 
γαμετή 4 
γαστήρ 5 
γε 222 
γείσιον 3 
γείτων 5 
γειτνίασις 3 
γειτνιάω 7 
γειτονία 1 
γελάω 2 
γενέθλιος 2 
γενεά 36 
γενεαλογέω 1 
γεννάω 10 
γενναιότης 1 
γενναῖος 34 
γεννητικός 1 
γεραίρω 1 
γεραιός 3 
γερουσία 1 
γεφυρόω 1 
γεφύρωμα 1 
γεωργέω 2 
γεωργία 2 
γεωργός 1 
γεύω 8 
γεώδης 1 
γεῦσις 3 
γηθέω 6 
γηράσκω 2 
γηραιός 11 
γιγνώσκω 61 
γλίχομαι 3 
γλυκύς 5 
γλυκύτης 2 
γλυφίς 1 
γλῶσσα 9 
γνήσιος 10 
γνωρίζω 2 
γνώμη 33 
γνώριμος 26 
γοητεύω 1 
γονή 1 
γονεύς 2 
γονόρροιος 1 
γοῦν 161 
γράμμα 20 
γράφω 32 
γραμματεύς 3 
γραμματοφυλάκιον 1 
γραμματοφυλακεῖον 1 
γραμματοφόρος 1 
γραπτός 1 
γραφή 2 
γυμνάζω 3 
γυμνάσιον 2 
γυμνής 3 
γυμνασία 2 
γυμνασιαρχία 1 
γυμνόπους 1 
γυμνός 13 
γυμνόω 8 
γυνή 146 
γυναικίζω 1 
γυναικεῖος 3 
γυναικομανέω 1 
γυναικωνῖτις 2 
γωνία 14 
γωνιαῖος 1 
γωρυτός 1 
γόης 4 
γόνιμος 5 
γόνυ 2 
γύναιον 14 
γῆ 57 
γῆρας 8 
δʹ 1 
δάκνω 1 
δάκρυον 14 
δάφνη 2 
δέ 4788 
δέησις 10 
δέκα 29 
δέκατος 22 
δέλεαρ 5 
δέλτος2 2 
δέμω 3 
δένδρον 8 
δέος 78 
δέρμα 1 
δέρρις 2 
δέχομαι 68 
δέω 29 
δέω2 38 
δή 189 
δήμιος 1 
δήποτε 2 
δήπου 1 
δήπουθεν 1 
δίαιτα 10 
δίδωμι 138 
δίειμι 3 
δίκαιος 49 
δίκη 35 
δίπηχυς 2 
δίς 4 
δίστεγος 3 
δίφρος 1 
δίχα 41 
δίψα 2 
δίψος 5 
δίωξις 3 
δαί 1 
δαίμων 7 
δαίνυμι 1 
δαιμονάω 2 
δαιμονιάω 1 
δαιμόνιον 13 
δαιμόνιος 17 
δαιτυμών 1 
δακρύω 10 
δακτύλιος 3 
δαμάζω 1 
δανείζω 2 
δαπάνη 2 
δαπανάω 10 
δασμολογέω 1 
δασμός 2 
δαψίλεια 3 
δαψιλής 11 
δείδω 74 
δείκηλον 2 
δείκνυμι 11 
δείλη 9 
δειδίσσομαι 1 
δειλία 6 
δειλός 4 
δεινός 74 
δεινότης 3 
δειπνέω 1 
δειπνητήριον 1 
δεισιδαιμονία 3 
δεκάζω 1 
δεκάπηχυς 2 
δεκάπολις 1 
δεκάτη 1 
δεκαδάρχης 7 
δεκαεπτά 3 
δεκαπέντε 2 
δεκατέσσαρες 1 
δεκατρεῖς 2 
δελεάζω 5 
δενδροτομέω 1 
δεξαμενή 3 
δεξιά 54 
δεξιόομαι 8 
δεξιός 34 
δεσμεύω 5 
δεσμωτήριον 8 
δεσμός 12 
δεσμώτης 17 
δεσποτεία 1 
δεσποτικός 2 
δεσπόζω 1 
δεσπότης 33 
δεσπότις 4 
δευτερεύω 1 
δεόντως 2 
δεύτερος 48 
δεῖ 98 
δεῖμα 3 
δεῖπνον 5 
δηλητήριος 3 
δηλονότι 1 
δηλωτικός 1 
δηλόω 34 
δημεύω 2 
δημηγορέω 1 
δημιουργέω 1 
δημοκρατία 1 
δημοκρατικός 1 
δημοτικός 13 
δημόσιος 8 
δημότης 13 
δηϊόω 5 
διΐημι 1 
διΐστημι 26 
διά 586 
διάβασις 2 
διάβρωσις 1 
διάγνωσις 1 
διάγω 6 
διάδημα 11 
διάδοσις 1 
διάδοχος 24 
διάδυσις 1 
διάζωμα 1 
διάθεσις 7 
διάκειμαι 8 
διάκενος 1 
διάκονος 3 
διάκρισις 2 
διάλειμμα 1 
διάλιθος 2 
διάλυσις 5 
διάνοια 8 
διάρδω 2 
διάσημος 2 
διάστημα 15 
διάταγμα 1 
διάφορος 36 
διάχρυσος 2 
διάχυσις 1 
διέξειμι 16 
διέξοδος 1 
διέπω 8 
διέρχομαι 6 
διέχω 8 
διήγημα 1 
διήγησις 2 
διήκω 2 
διαΐσσω 2 
διαίρεσις 1 
διαίρω 2 
διαβάλλω 22 
διαβαίνω 13 
διαβατός 1 
διαβεβαιόω 1 
διαβιβρώσκω 1 
διαβοάω 3 
διαβολή 28 
διαγανακτέω 3 
διαγγέλλω 14 
διαγγελία 1 
διαγιγνώσκω 19 
διαγωνίζομαι 3 
διαδέχομαι 10 
διαδέω 1 
διαδίδωμι 5 
διαδείκνυμι 2 
διαδηλόω 2 
διαδιδράσκω 23 
διαδορατίζομαι 1 
διαδοχή 20 
διαδρομή 1 
διαδωρέομαι 1 
διαδύνω 1 
διαζεύγνυμι 5 
διαθήκη 16 
διαιρέω 26 
διακαθέζομαι 1 
διακαλύπτω 4 
διακαρτερέω 6 
διακηρύσσω 3 
διακινέω 2 
διακινδυνεύω 1 
διακλέπτω 1 
διακλείω 3 
διακληρόω 3 
διακομίζω 2 
διακονέω 1 
διακονία 1 
διακοντίζομαι 2 
διακούω 2 
διακρίνω 15 
διακρατέω 1 
διακροβολίζομαι 1 
διακρούω 9 
διακωλύω 9 
διακόπτω 12 
διακόσιοι 18 
διαλέγομαι 24 
διαλαλέω 4 
διαλαμβάνω 26 
διαλανθάνω 14 
διαλείπω 11 
διαλλάσσω 14 
διαλλαγή 7 
διαλλακτής 3 
διαλογισμός 1 
διαλύω 25 
διαμάχη 1 
διαμάχομαι 3 
διαμέλλω 1 
διαμένω 10 
διαμαρτάνω 17 
διαμαρτία 4 
διαμείβω 2 
διαμερίζω 2 
διαμετρέω 2 
διαμισέω 2 
διαμονή 3 
διανέμω 14 
διανίστημι 5 
διαναπαύω 4 
διαναυμαχέω 3 
διανθίζω 1 
διανοέομαι 3 
διανυκτερεύω 5 
διανύω 5 
διαπέμπω 8 
διαπέτομαι 1 
διαπίπτω 2 
διαπαίζω 1 
διαπαντός 1 
διαπείρω 3 
διαπειλέω 8 
διαπεράω 1 
διαπετάννυμι 1 
διαπιστέω 1 
διαπιστεύω 1 
διαπλάσσω 1 
διαπλέω 2 
διαπορέω 1 
διαπράσσω 5 
διαπρέπω 1 
διαπρεπής 3 
διαπρύσιος 3 
διαπυνθάνομαι 2 
διαρκέω 11 
διαρκής 1 
διαρπάζω 39 
διαρρέω 1 
διαρρήγνυμι 7 
διαρρήδην 1 
διαρρίπτω 1 
διαρτάω 1 
διασείω 5 
διασημαίνω 3 
διασκεδάννυμι 13 
διασκευάζω 3 
διασπάω 2 
διασπαράσσω 2 
διασπείρω 1 
διαστέλλω 2 
διαστασιάζω 7 
διασφαλίζομαι 1 
διασύρω 1 
διασῴζω 23 
διατάσσω 7 
διατίθημι 15 
διαταράσσω 1 
διαταφρεύω 2 
διατείνω 8 
διατείχισμα 2 
διατειχίζω 3 
διατελέω 8 
διατιτρώσκω 1 
διατρέπω 2 
διατρέχω 2 
διατρίβω 7 
διατριβή 3 
διατροπή 1 
διαφέρω 34 
διαφίημι 10 
διαφαίνω 6 
διαφανής 1 
διαφεύγω 61 
διαφημίζω 3 
διαφθείρω 99 
διαφοιτάω 1 
διαφορά 14 
διαφυλάσσω 10 
διαχέω 3 
διαχειρίζω 4 
διαχειροτονέω 1 
διαχλευάζω 2 
διαχράομαι 4 
διαχρίω 1 
διαχωρίζω 1 
διαψεύδω 1 
διδάσκαλος 2 
διδάσκω 7 
διδακτός 1 
διδασκαλία 1 
διείργω 4 
διεγείρω 5 
διεκδρομή 1 
διεκπίπτω 5 
διεκπαίω 11 
διεκφεύγω 1 
διελέγχω 12 
διελαύνω 9 
διεξέρχομαι 8 
διεξελαύνω 1 
διεξοδεύω 1 
διεξοδικός 1 
διεργάζομαι 2 
διερευνάω 10 
διερωτάω 3 
διευτονέω 1 
διηγέομαι 2 
διηνεκής 13 
δικάζω 5 
δικαίωμα 1 
δικαιολογέομαι 1 
δικαιολογία 2 
δικαιοσύνη 1 
δικαστήριον 7 
δικαστής 15 
δινέω 1 
διοίκησις 2 
διοδεύω 3 
διοιδέω 2 
διοικέω 22 
διοικητής 4 
διορίζω 3 
διοργίζομαι 4 
διορθόω 2 
διπλασίων 2 
διπλόος 4 
δισμύριοι 3 
διστάζω 1 
δισχίλιοι 38 
διχόθεν 2 
διχόνοια 1 
διχῆ 1 
διψάς 2 
διψάω 3 
διωθέω 1 
διωλύγιος 1 
διωρία 2 
διϊκνέομαι 3 
διό 25 
διόμνυμι 2 
διόρθωσις 5 
διότι 5 
διώκω 26 
διώνυμος 1 
διῶρυξ 7 
δοκέω 187 
δοκιμάζω 5 
δοκός 4 
δολοφονέω 3 
δομέω 7 
δορίκτητος 1 
δορκάς 1 
δορυφορέω 2 
δορυφόρος 11 
δουλεία 19 
δουλεύω 20 
δουλοφανής 1 
δουλόω 4 
δοῦλος 11 
δράξ 1 
δράσσομαι 5 
δράω 41 
δρέπανον 2 
δρέπω 1 
δραματουργέω 1 
δραματουργός 1 
δραπέτης 2 
δρασμός 8 
δραστήριος 9 
δραχμή 3 
δρυμός 1 
δρόμος 6 
δρύφακτος 3 
δρᾶμα 1 
δυνάστης 4 
δυναστεία 14 
δυνατός 78 
δυσάλωτος 9 
δυσέμβολος 1 
δυσέξοδος 1 
δυσέργαστος 1 
δυσέφικτος 2 
δυσήνυτος 1 
δυσίατος 1 
δυσανάκλητος 1 
δυσδιάθετος 1 
δυσδιοίκητος 1 
δυσεπιχείρητος 1 
δυσερεύνητος 1 
δυσθανατάω 1 
δυσθανατέω 5 
δυσκίνητος 1 
δυσκαθαίρετος 2 
δυσκατάλυτος 2 
δυσμένεια 2 
δυσμή 1 
δυσμήχανος 1 
δυσμεταχείριστος 2 
δυσπειθής 1 
δυσπορέω 1 
δυσπρόσιτος 1 
δυσσέβεια 1 
δυσσεβής 3 
δυσσύνακτος 1 
δυστυχέω 2 
δυστύχημα 1 
δυσφύλακτος 1 
δυσχέρεια 3 
δυσχείρωτος 1 
δυσχωρία 11 
δυσωπέω 6 
δυσώπημα 1 
δυώδεκα 9 
δωδέκατος 9 
δωμάτιον 2 
δωρέω 14 
δωρεά 15 
δωροδοκία 3 
δόγμα 7 
δόκιμος 5 
δόλιος 3 
δόλος 9 
δόμημα 1 
δόμησις 6 
δόξα 27 
δόρυ 5 
δόσις 2 
δύναμαι 83 
δύναμις 162 
δύο 110 
δύσαρκτος 1 
δύσβατος 8 
δύσεργος 2 
δύσις 20 
δύσκολος 3 
δύσμαχος 1 
δύσπνοια 1 
δύστηνος 2 
δύσφημος 1 
δύω 1 
δῆθεν 7 
δῆλος 15 
δῆμος 149 
δῶμα 2 
δῶρον 23 
εʹ 1 
εἰ 327 
εἰκάζω 4 
εἰκάς 13 
εἰκαῖος 9 
εἰκοσίπηχυς 4 
εἰκοσιπέντε 4 
εἰκός 20 
εἰκών 7 
εἰλικρινής 1 
εἰμί 1390 
εἰρήνη 41 
εἰρηνεύω 2 
εἰρηνικός 11 
εἰρωνεία 4 
εἰρωνεύομαι 3 
εἰς 1186 
εἰσάγω 16 
εἰσέρχομαι 19 
εἰσαγωγή 1 
εἰσακοντίζω 1 
εἰσαφίημι 2 
εἰσαφικνέομαι 1 
εἰσβάλλω 1 
εἰσβιάζομαι 2 
εἰσβολή 9 
εἰσδέχομαι 5 
εἰσδρομή 1 
εἰσδύω 2 
εἰσελαύνω 2 
εἰσθέω 1 
εἰσκαλέω 1 
εἰσκομίζω 2 
εἰσκομιδή 1 
εἰσπέμπω 8 
εἰσπίπτω 8 
εἰσπαίω 2 
εἰσπηδάω 5 
εἰσπλέω 1 
εἰσποιέω 1 
εἰσπράσσω 5 
εἰσφέρω 3 
εἰσφθείρομαι 1 
εἰσφορά 6 
εἰσχέω 3 
εἱρκτή 7 
εἴδωλον 2 
εἴθε 2 
εἴκοσι 44 
εἴκω 25 
εἴπερ 3 
εἴρω 2 
εἴρων 1 
εἴσειμι 26 
εἴσοδος 21 
εἴσπλοος 2 
εἴσπραξις 2 
εἴσω 24 
εἴτε 16 
εἴωθα 1 
εἵργνυμι 4 
εἶδος 3 
εἶμι 29 
εἶτα 10 
εἷς 131 
εὐάλωτος 4 
εὐαγγέλιον 3 
εὐαγγελίζομαι 3 
εὐβουλία 3 
εὐγένεια 14 
εὐγενής 9 
εὐγνώμων 1 
εὐδαίμων 6 
εὐδαιμονέω 4 
εὐδαιμονία 14 
εὐδαιμονίζω 2 
εὐδιάθετος 1 
εὐδιάλλακτος 1 
εὐδιάλυτος 1 
εὐδοκιμέω 1 
εὐδοξία 2 
εὐδυσώπητος 1 
εὐεξία 2 
εὐεπίβατος 1 
εὐεργέτης 10 
εὐεργεσία 4 
εὐεργετέω 3 
εὐετηρία 1 
εὐθαλής 1 
εὐθηνέω 1 
εὐθηνία 5 
εὐθυμέω 1 
εὐθυμία 4 
εὐθύς 91 
εὐθύτης 1 
εὐκάρδιος 1 
εὐκάτοπτος 1 
εὐκαταφρόνητος 1 
εὐκλεής 5 
εὐκρασία 1 
εὐκταῖος 3 
εὐλάβεια 1 
εὐλαβέομαι 1 
εὐλογέω 2 
εὐμαρής 8 
εὐμεγέθης 1 
εὐμενής 2 
εὐμεταχείριστος 2 
εὐμορφία 2 
εὐνή 1 
εὐνοέω 2 
εὐνομία 1 
εὐνοϊκός 2 
εὐνοῦχος 2 
εὐπέτεια 2 
εὐπαρακολούθητος 1 
εὐπατρίδης 2 
εὐπείθεια 3 
εὐπειθής 3 
εὐπετής 1 
εὐπλοέω 1 
εὐποιΐα 1 
εὐπορέω 3 
εὐπορία 1 
εὐπρέπεια 1 
εὐπραγία 13 
εὐπρεπής 1 
εὐπρόσιτος 1 
εὐρυχωρία 1 
εὐρύνω 3 
εὐσέβεια 10 
εὐσεβέω 1 
εὐσεβής 4 
εὐσταθής 1 
εὐστοχέω 2 
εὐσχήμων 2 
εὐσχολέω 1 
εὐσύνοπτος 4 
εὐταξία 13 
εὐτεκνία 2 
εὐτελής 2 
εὐτολμία 5 
εὐτονέω 3 
εὐτονία 2 
εὐτρεπής 1 
εὐτρεπίζω 5 
εὐτυχέω 3 
εὐτυχής 1 
εὐτύχημα 4 
εὐφημέω 3 
εὐφημία 10 
εὐφορέω 1 
εὐφραίνω 2 
εὐφυΐα 1 
εὐχάριστος 1 
εὐχή 12 
εὐχαριστέω 4 
εὐχείρωτος 3 
εὐωχία 8 
εὐώνυμος 1 
εὑρίσκω 74 
εὔβοτος 1 
εὔελπις 1 
εὔθυμος 6 
εὔκαιρος 3 
εὔκλεια 5 
εὔκολος 3 
εὔκρατος 3 
εὔλιθος 1 
εὔλογος 6 
εὔνοια 41 
εὔνοος 5 
εὔξεστος 1 
εὔπορος 9 
εὔριπος 2 
εὔροια 1 
εὔστοχος 3 
εὔστροφος 1 
εὔτακτος 2 
εὔτονος 4 
εὔχομαι 12 
εὔψυχος 1 
εὖ 6 
εὖρος 27 
ζʹ 1 
ζέω 2 
ζήτησις 1 
ζήω 81 
ζεύγνυμι 2 
ζηλοτυπία 1 
ζηλωτής 37 
ζηλωτός 21 
ζηλότυπος 1 
ζηλόω 4 
ζητέω 8 
ζοφώδης 1 
ζυγόν 2 
ζωή 2 
ζωγρέω 11 
ζωγραφία 2 
ζωστήρ 1 
ζωός 1 
ζώνη 2 
ζώννυμι 2 
ζῆλος 1 
ζῳδιακός 1 
ζῴδιον 1 
ζῷον 8 
θάλασσα 27 
θάλλω 2 
θάλπος 1 
θάλπω 4 
θάμβος 3 
θάνατος 97 
θάπτω 13 
θάρσος 3 
θέα 10 
θέαμα 1 
θέατρον 10 
θέρμη 3 
θέρος 7 
θέσις 1 
θέω 5 
θήγω 3 
θήκη 2 
θήρ 1 
θήρα 1 
θακεύω 1 
θανάσιμος 1 
θανατάω 3 
θανατικός 1 
θανατόω 1 
θαρσέω 46 
θαρσαλέος 5 
θαυμάζω 25 
θαυμάσιος 11 
θαυμαστής 1 
θαυμαστός 10 
θαῦμα 4 
θεάομαι 27 
θεατής 2 
θειασμός 2 
θειώδης 1 
θεμέλιος 10 
θεμιτός 5 
θεοβλάβεια 1 
θεολογέω 1 
θεοφιλής 2 
θεράπαινα 2 
θεράπων 4 
θεραπαινίς 2 
θεραπεία 26 
θεραπευτικός 1 
θεραπεύω 22 
θερμαίνω 1 
θερμός 15 
θερμότης 2 
θεσμός 1 
θετός 1 
θεωρέω 1 
θεωρία 5 
θεός 190 
θεῖος 39 
θηλύνω 2 
θηράω 2 
θηρίον 22 
θηριώδης 2 
θησαυρός 11 
θλίβω 5 
θνητός 6 
θολερός 1 
θορυβέω 6 
θορυβώδης 2 
θράσος 6 
θρίαμβος 10 
θρίξ 4 
θρασύνω 3 
θρασύς 8 
θρασύτης 1 
θραύω 4 
θρηνέω 3 
θρησκεία 22 
θρησκεύω 2 
θριαμβικός 1 
θριγκός 1 
θρόνος 3 
θρύπτω 1 
θρῆνος 8 
θυγάτηρ 39 
θυγατριδῆ 1 
θυμίαμα 2 
θυμηδία 1 
θυμιάω 2 
θυμιατήριον 3 
θυμός 36 
θυμόω 14 
θυρίς 1 
θυρεός 16 
θυσία 23 
θυσανωτός 1 
θυσιαστήριον 1 
θωράκιον 5 
θόρυβος 32 
θύελλα 4 
θύρα 10 
θύσανος 1 
θύω 13 
θώραξ 7 
θᾶκος 1 
θῦμα 7 
κάθαρμα 1 
κάθαρσις 1 
κάθημαι 4 
κάθοδος 1 
κάκωσις 2 
κάλλος 17 
κάλυμμα 1 
κάλως 1 
κάματος 9 
κάμηλος 3 
κάμνω 22 
κάμπτω 3 
κάνεον 1 
κάτειμι 13 
κάτω 23 
κάτωθεν 5 
κέδρινος 1 
κέντρον 2 
κέραμος 1 
κέρας 5 
κέρδος 16 
κέρμα 1 
κήδω 4 
κήρυγμα 3 
κίνδυνος 57 
κίνημα 15 
κίνησις 1 
κίων 6 
καί 6341 
καίπερ 28 
καίριος 2 
καίτοι 45 
καίω 18 
καθά 60 
καθάλλομαι 2 
καθάπαν 5 
καθάπαξ 1 
καθάπτω 5 
καθέζομαι 7 
καθέλκω 1 
καθέρπω 1 
καθήκω 3 
καθίζω 6 
καθίημι 11 
καθίστημι 72 
καθαίρεσις 2 
καθαίρω 7 
καθαιμάσσω 1 
καθαιρέω 10 
καθαρεύω 1 
καθαρός 25 
καθείργνυμι 1 
καθεκτικός 1 
καθεκτός 1 
καθηγέομαι 1 
καθιδρύω 2 
καθικετεύω 2 
καθιμάω 5 
καθομιλέω 2 
καθομολογέω 2 
καθοπλίζω 4 
καθοράω 28 
καθοσιόω 3 
καθυμνέω 1 
καθυφίημι 2 
καθό 5 
καθόλου 15 
καθόσον 2 
καθύπερθε 19 
καινοτομέω 2 
καινός 13 
καιροφυλακέω 1 
καιρός 57 
κακία 11 
κακίζω 10 
κακοήθεια 1 
κακοήθης 3 
κακοβουλία 4 
κακοδαίμων 1 
κακοδαιμονέω 1 
κακοδοξία 1 
κακοπαθέω 5 
κακοπραγία 5 
κακουργέω 1 
κακουργία 2 
κακούργημα 2 
κακός 80 
κακόφημος 1 
κακόω 29 
καλέω 189 
καλλιερέω 1 
καλός 62 
καλύπτω 19 
καπνός 2 
καραδοκέω 6 
καρατομέω 3 
καρποφόρος 1 
καρπός 16 
καρπόω 1 
καρτερέω 6 
καρτερία 5 
καρτερικός 3 
καρτερός 42 
καρόω 2 
καρύα 1 
κασία 1 
κατά 1042 
κατάβασις 2 
κατάγνυμι 2 
κατάγνωσις 2 
κατάγω 25 
κατάδενδρος 1 
κατάδυσις 1 
κατάκειμαι 2 
κατάκριτος 5 
κατάληψις 4 
κατάλυσις 16 
κατάντης 6 
κατάπηξ 1 
κατάπλεος 1 
κατάπληξις 19 
κατάπλοος 1 
κατάργυρος 1 
κατάρχω 15 
κατάσκοπος 5 
κατάστασις 2 
κατάστημα 3 
κατάφημι 1 
κατάφρακτος 1 
κατάφυτος 2 
κατάφωρος 1 
κατέρχομαι 4 
κατέχω 60 
κατήγορος 12 
κατήφεια 4 
καταίρω 1 
καταβάλλω 13 
καταβαίνω 22 
καταβιβρώσκω 1 
καταβοάω 5 
καταβολή 3 
καταγέμω 4 
καταγγέλλω 4 
καταγιγνώσκω 11 
καταγράφω 1 
καταγωγή 2 
καταδίκη 1 
καταδαρθάνω 1 
καταδείδω 4 
καταδικάζω 2 
καταδιώκω 3 
καταδουλόω 1 
καταδρομή 6 
καταδύω 5 
καταθέω 1 
καταθαρσέω 1 
καταθύω 1 
καταικίζω 1 
καταισχύνω 2 
καταιωρέομαι 1 
κατακαίω 5 
κατακαλύπτω 3 
κατακενόω 1 
κατακερτομέω 1 
κατακλάω2 2 
κατακλείω 7 
κατακλύζω 2 
κατακοιμίζω 1 
κατακοντίζω 11 
κατακοσμέω 2 
κατακούω 7 
κατακρίνω 6 
κατακρεμάννυμι 2 
κατακρημνίζω 5 
κατακροάομαι 1 
κατακτάομαι 2 
κατακυλίνδω 2 
κατακόπτω 5 
κατακύπτω 1 
καταλέγω 4 
καταλήγω 5 
καταλαμβάνω 80 
καταλείβω 1 
καταλείπω 123 
καταλεύω 1 
καταλύω 23 
καταμάω 1 
καταμέμφομαι 2 
καταμένω 1 
καταμαίνομαι 2 
καταμανθάνω 5 
καταμαντεύομαι 1 
καταμαρτύρομαι 1 
καταμειδιάω 1 
καταμελέω 1 
κατανέμω 1 
καταναλίσκω 1 
κατανεύω 6 
κατανομιστεύω 1 
καταντάω 2 
καταντιβολέω 8 
καταντλέω 1 
καταπάλτης 7 
καταπάσσω 1 
καταπέτασμα 6 
καταπήγνυμι 1 
καταπίμπλημι 3 
καταπίμπρημι 7 
καταπίνω 6 
καταπίπτω 14 
καταπαλτικός 2 
καταπατέω 6 
καταπαύω 3 
καταπηδάω 5 
καταπλέω 5 
καταπλήσσω 27 
καταπληκτικός 1 
καταπονέω 5 
καταπροΐεμαι 2 
καταπροδίδωμι 1 
καταπτήσσω 3 
καταράομαι 6 
καταρράκτης 2 
καταρρίπτω 15 
κατασείω 9 
κατασκάπτω 18 
κατασκήπτω 2 
κατασκαφή 3 
κατασκευάζω 44 
κατασκευή 22 
κατασκεύασμα 5 
κατασκοπέω 6 
κατασοβαρεύομαι 1 
κατασπάζομαι 2 
κατασπάω 3 
κατασπένδω 1 
κατασπέρχω 1 
καταστέλλω 15 
καταστένω 1 
καταστέφω 2 
καταστασιάζω 2 
καταστενάζω 1 
καταστολή 1 
καταστορέννυμι 3 
καταστρέφω 21 
καταστρατοπεδεύω 3 
καταστροφή 3 
κατασφάζω 4 
κατασχεδιάζω 1 
κατασχετλιάζω 1 
κατασωτεύομαι 1 
κατασύρω 3 
κατατάσσω 4 
κατατέμνω 1 
κατατίθημι 8 
κατατείνω 10 
κατατιτρώσκω 1 
κατατρέχω 23 
κατατρίβω 1 
καταυλίζομαι 1 
καταφέρω 4 
καταφαίνω 9 
καταφανής 2 
καταφεύγω 36 
καταφθείρω 1 
καταφλέγω 22 
καταφονεύω 1 
καταφράσσω 1 
καταφρονέω 17 
καταφρονητής 2 
καταφρόνησις 3 
καταφυγή 4 
καταχέω 8 
καταχλευάζω 1 
καταχράομαι 10 
καταχωνεύω 1 
καταχώννυμι 5 
καταψεύδομαι 5 
καταψηφίζομαι 2 
καταψύχω 1 
κατειλέω 2 
κατειρωνεύομαι 5 
κατεπείγω 5 
κατεργάζομαι 3 
κατερείπω 6 
κατεσθίω 1 
κατευδαιμονίζω 1 
κατευθύνω 1 
κατεύχομαι 1 
κατηγορέω 33 
κατηγορία 8 
κατηγορικός 1 
κατηφής 1 
κατισχύω 2 
κατοίκησις 2 
κατοίχομαι 2 
κατοικέω 11 
κατοικίζω 3 
κατοικτίζω 1 
κατοικτείρω 1 
κατοιμώζω 1 
κατοκνέω 1 
κατολισθάνω 2 
κατολοφύρομαι 3 
κατονειδίζω 4 
κατορθόω 16 
κατορρωδέω 2 
κατωθέω 1 
κατόπιν 22 
κατόρθωμα 27 
καυλίσκος 1 
καῦμα 4 
καῦσις 1 
κείρω 1 
κειμήλιον 8 
κειμήλιος 7 
κελεύω 124 
κενός 10 
κενόω 4 
κεράννυμι 3 
κεραΐζω 1 
κεραία 1 
κερατοειδής 1 
κεραυνός 2 
κερδαίνω 11 
κεφάλαιος 3 
κεφαλή 27 
κεφαλαιώδης 1 
κεῖμαι 36 
κηδεία 4 
κηδεμονία 1 
κηδεμονικός 2 
κηδεμών 7 
κηδεστής 4 
κηδεύω 1 
κηλίς 2 
κηπεία 1 
κηρύσσω 9 
κιθαριστής 1 
κινέω 34 
κινδυνεύω 22 
κινδύνευμα 2 
κιννάμωμον 1 
κλάω 11 
κλέος 7 
κλέπτω 2 
κλίμα 25 
κλίνη 2 
κλίνω 4 
κλαίω 5 
κλείω 6 
κλειστός 1 
κλεῖθρον 1 
κληδών 3 
κληρονομέω 1 
κληρονομία 1 
κληρονόμος 5 
κληρουχία 2 
κληρωτός 2 
κληρόω 2 
κλινήρης 1 
κλοπή 3 
κλύδων 1 
κλώθω 1 
κλῆρος 6 
κλῆσις 3 
κλῖμαξ 9 
κναφεύς 1 
κνησμός 1 
κνῖσα 1 
κοίτη 4 
κοιλότης 1 
κοιμάω 5 
κοιμίζω 1 
κοινωνέω 7 
κοινωνία 6 
κοινωνικός 1 
κοινωνός 6 
κοινός 39 
κολάζω 36 
κολακεία 9 
κολακεύω 5 
κολοσσός 2 
κολπόω 1 
κολυμβήθρα 5 
κολωνός 1 
κομήτης 1 
κομίζω 46 
κομιδή 2 
κομιδῇ 1 
κομπάζω 1 
κονιορτός 4 
κοντός 5 
κοπίς 1 
κοπετός 1 
κοπιάω 5 
κοπόω 1 
κορέννυμι 3 
κορακῖνος 1 
κορυφή 20 
κορυφαῖος 2 
κορυφόω 1 
κοσμέω 25 
κοσμικός 1 
κοτύλη 1 
κουρεύς 3 
κουφίζω 3 
κουφισμός 1 
κουφότης 1 
κοῖλος 7 
κοῦφος 12 
κράζω 12 
κράνος 5 
κράτιστος 1 
κράτος 10 
κρήνη 2 
κρίνω 33 
κρίσις 12 
κραίνω 1 
κραδαίνω 1 
κρανίον 1 
κρατέω 128 
κρατήρ 2 
κραταιός 1 
κρατιστεύω 2 
κρατύνω 4 
κραυγή 24 
κρείσσων 14 
κρεμάννυμι 1 
κρημνίζω 2 
κρημνός 11 
κρημνώδης 1 
κριθή 1 
κριτής 2 
κριός 18 
κρυμός 1 
κρυπτός 6 
κρότος 1 
κρύος 1 
κρύπτω 5 
κρύφα 8 
κρᾶσις 2 
κτάομαι 5 
κτίζω 16 
κτίσις 5 
κτίσμα 3 
κτίστης 1 
κτείνω 73 
κτυπέω 1 
κτύπος 4 
κτῆμα 12 
κτῆνος 2 
κτῆσις 22 
κυβερνάω 1 
κυβερνήτης 2 
κυκλέω 1 
κυκλοτερής 1 
κυκλόω 26 
κυνηγέτης 1 
κυνηγέω 1 
κυρία 1 
κυριεύω 2 
κυρόω 3 
κωκυτός 6 
κωκύω 1 
κωλύω 47 
κόκκος 4 
κόλασις 16 
κόλον 1 
κόλπος 3 
κόμη 3 
κόμης 1 
κόμπος 1 
κόνις 3 
κόπος 2 
κόπτω 10 
κόρος 5 
κόρος2 4 
κόρος4 4 
κόρση 1 
κόσμος 23 
κόφινος 1 
κύκλος 21 
κύμβαλον 1 
κύπρος 1 
κύριος 14 
κύων 7 
κώδων 2 
κώλυμα 3 
κώμη 66 
κῆδος 2 
κῆπος 2 
κῆρυξ 4 
κῦμα 7 
κῶμος 2 
λάβρος 4 
λάθρῃ 19 
λάκκος 3 
λάμπω 2 
λάρναξ 2 
λάφυρα 6 
λάχανον 1 
λέγω 255 
λήγω 2 
λήθη 4 
λήϊον 3 
λίαν 6 
λίθινος 3 
λίθος 45 
λίμνη 35 
λίνεος 3 
λίνον 1 
λίψ 1 
λαγνεία 2 
λαγχάνω 9 
λαγών 2 
λαθραῖος 6 
λαιός2 7 
λαλέω 4 
λαλιά 2 
λαμβάνω 157 
λαμπάς 4 
λαμπρός 40 
λαμπρότης 8 
λανθάνω 31 
λαοφόρος 6 
λατρεία 1 
λαχανεία 1 
λαός 40 
λεία2 10 
λείπω 35 
λείψανον 15 
λεηλατέω 1 
λειμών 1 
λειτουργέω 6 
λειτουργία 6 
λεληθότως 1 
λεπρός 2 
λεπτόν 1 
λεπτός 3 
λευκός 12 
λευχειμονέω 1 
λεῖος 1 
ληΐζομαι 6 
λιγύριον 1 
λιθοβόλος 10 
λιθοτόμος 1 
λιθόστρωτος 2 
λιμήν 7 
λιμνάζω 1 
λιμός 51 
λιμώσσω 5 
λιπανδρία 1 
λιπαρέω 1 
λιπαρής 2 
λιπαρός 2 
λιποτάκτης 1 
λιποτάξιον 1 
λιτός 2 
λογάς 1 
λογίζομαι 10 
λογισμός 6 
λογοποιέω 3 
λογοποιία 3 
λογοποιός 1 
λογχοφόρος 3 
λοιδορέω 5 
λοιδορία 7 
λοιμός 2 
λοιμώδης 2 
λοιπός 125 
λουτρόν 2 
λοχάω 6 
λοχαγός 1 
λούω 1 
λυγίζω 1 
λυγμός 1 
λυμαίνομαι2 8 
λυμεών 3 
λυπέω 3 
λυπηρός 1 
λυπρός 1 
λυσιτελέω 2 
λυσιτελής 4 
λυσσάω 5 
λυτρόω 1 
λυχνία 7 
λωβάομαι 3 
λωποδυσία 1 
λωφάω 3 
λόγιον 3 
λόγιος 1 
λόγος 78 
λόγχη 2 
λόφος 25 
λόχος 18 
λύμη 1 
λύπη 6 
λύτρον 3 
λύχνος 4 
λύω 23 
λῃστήριον 2 
λῃστής 38 
λῃστεία 7 
λῃστεύω 2 
λῃστρικός 22 
λῆμα 2 
λῆμμα 4 
λῆξις 1 
λῆρος 1 
λῦμα 2 
μάγειρος 1 
μάθημα 1 
μάκαρ 1 
μάλα 8 
μάλιστα 93 
μάντευμα 1 
μάντις 2 
μάρμαρον 1 
μάρμαρος 5 
μάρτυς 10 
μάστιξ 5 
μάταιος 2 
μάτην 1 
μάχαιρα 2 
μάχη 100 
μάχιμος 28 
μάχομαι 46 
μέγας 228 
μέγεθος 62 
μέθη 2 
μέλας 3 
μέλι 2 
μέλλησις 2 
μέλλω 79 
μέλος 5 
μέλω 3 
μέμφομαι 11 
μέμψις 4 
μέν 1952 
μέντοι 70 
μένω 78 
μέρος 87 
μέσος 84 
μέταλλον 2 
μέτειμι 3 
μέτειμι2 4 
μέτριος 29 
μέτρον 9 
μέτωπον 4 
μέχρι 216 
μή 426 
μήκιστος 6 
μήν 182 
μήνιμα 1 
μήνυμα 1 
μήνυσις 5 
μήποτε 2 
μήπω 2 
μήρυμα 1 
μήτε 99 
μήτηρ 58 
μήτις 1 
μίασμα 4 
μίμημα 1 
μίσθιος 2 
μαίνομαι 4 
μακάριος 3 
μακαρίζω 3 
μακαρισμός 1 
μακαριστός 2 
μακράν 14 
μακροθυμία 1 
μακρόβιος 1 
μακρός 17 
μαλάσσω 1 
μαλακία 1 
μαλακίζομαι 4 
μαλακός 8 
μαλθακός 4 
μανία 6 
μανθάνω 11 
μανιάω 1 
μανιώδης 1 
μαντεία 1 
μαραίνω 3 
μαρτυρέω 1 
μαρτυρία 2 
μαρτύρομαι 4 
μασάομαι 1 
μαστιγόω 5 
μαστοειδής 1 
μαστός 1 
ματᾴζω 1 
μαχαίριον 1 
μαχαιροφορέω 1 
μείγνυμι 9 
μείρομαι 14 
μείς 68 
μεγάλαυχος 1 
μεγαλοεργία 1 
μεγαλοπρέπεια 1 
μεγαλόνοια 2 
μεγαλόνοος 2 
μεγαλόφρων 2 
μεγαλόψυχος 3 
μεθίημι 1 
μεθίστημι 4 
μεθαρμόζω 1 
μεθερμηνεύω 2 
μεθόριος 4 
μεθύσκω 1 
μεθύω 2 
μειδάω 2 
μειλίσσω 4 
μειλίχιος 1 
μειλικτήριος 2 
μειράκιον 15 
μειόω 2 
μελέτη 8 
μελαίνω 1 
μελαγχολάω 1 
μελανειμονέω 1 
μελετάω 1 
μελισσοτρόφος 1 
μερίζω 8 
μερίς 2 
μεσημβρία 11 
μεσημβρινός 10 
μεσολαβέω 1 
μεστός 12 
μεσόγαια 1 
μεσόγαιος 4 
μετά 581 
μετάβασις 1 
μετάγω 3 
μετάδοσις 1 
μετάκλησις 1 
μετάκλισις 1 
μετάληψις 1 
μετάνοια 10 
μετέρχομαι 5 
μετέχω 9 
μετέωρος 18 
μεταίχμιον 2 
μεταβάλλω 18 
μεταβαίνω 23 
μεταβολή 33 
μεταγενής 3 
μεταγράφω 1 
μεταδίδωμι 9 
μεταδιώκω 1 
μετακαλέω 1 
μετακινέω 6 
μετακτίζω 1 
μεταλαμβάνω 15 
μεταλλεία 1 
μεταλλεύω 1 
μεταμέλεια 6 
μεταμέλομαι 2 
μετανάστης 1 
μετανίστημι 1 
μετανοέω 15 
μεταξύ 19 
μεταπέμπω 13 
μεταπίπτω 1 
μεταπείθω 5 
μεταποιέω 1 
μεταπύργιον 2 
μεταρρέω 1 
μεταστρατοπεδεύω 2 
μετατίθημι 5 
μεταφέρω 9 
μεταχειρίζω 1 
μετοικέω 3 
μετοικία 1 
μετονομάζω 2 
μετρέω 9 
μετρητής 1 
μετριάζω 3 
μετριότης 2 
μηδέ 87 
μηδέποτε 5 
μηδέπω 3 
μηδέτερος 1 
μηδαμόθεν 1 
μηδείς 135 
μηδεπώποτε 1 
μηκέτι 11 
μηκύνω 7 
μηνίω 1 
μηνυτής 6 
μηνύω 12 
μηρός 2 
μητροπάτωρ 1 
μητρυιά 1 
μητρόπολις 25 
μητρῷος 3 
μηχάνημα 22 
μηχανάομαι 4 
μηχανή 27 
μιαίνω 21 
μιαιφόνος 2 
μιαρός 9 
μιγάς 2 
μικρολόγος 1 
μικρός 41 
μιμέομαι 2 
μιμνήσκω 9 
μισάδελφος 1 
μισέω 17 
μισθοφόρος 9 
μισθωτός 1 
μισθός 7 
μισθόω 4 
μισοπόνηρος 1 
μισότεκνος 1 
μνήμη 28 
μνεία 1 
μνημεῖον 19 
μνημονεύω 1 
μνησικακέω 2 
μνηστεύω 2 
μνῆμα 1 
μοιχεία 3 
μολύνω 1 
μοναρχία 2 
μονομάχος 1 
μονομαχία 1 
μονονουχί 1 
μονόλιθος 2 
μονότροπος 2 
μορφή 2 
μοχλός 4 
μοῖρα 35 
μυδάω 3 
μυελός 1 
μυθεύω 2 
μυθολογέω 1 
μυκάομαι 2 
μυρίος 9 
μυριάς 29 
μυροβάλανος 1 
μυστήριον 2 
μυχός 2 
μόλιβος 2 
μόλις 37 
μόνιμος 1 
μόνος 242 
μόρος 1 
μύκημα 1 
μύριοι 25 
μύρον 1 
μύσις 2 
μύσος 8 
μύχιος 3 
μᾶλλον 72 
μῆκος 37 
μῆλον 1 
μῆνις 1 
μῖσος 43 
μῦθος 2 
νάγμα 1 
νάκος 1 
νάπος 1 
νάσσω 1 
νέμεσις 1 
νέμω 14 
νέος 38 
νέφος 2 
νέω 1 
νήπιος 12 
νήφω 3 
νίκη 34 
νίφω 1 
ναρκόω 1 
ναστός 6 
ναυάγιον 2 
ναυμαχία 1 
ναυπηγέω 1 
ναυτικός 1 
ναός 130 
ναύτης 1 
ναῦς 14 
νεάζω 1 
νεανίας 12 
νεανίσκος 9 
νεανιεύομαι 1 
νεανικός 1 
νεκρός 62 
νεμεσάω 3 
νεοπαγής 1 
νεοσύλλεκτος 1 
νεοσύστατος 1 
νεωκορέω 1 
νεωκόρος 2 
νεωστί 2 
νεωτερίζω 30 
νεωτερισμός 4 
νεωτεροποιία 4 
νεωτεροποιός 1 
νεόδορος 1 
νεόκτιστος 1 
νεότης 7 
νεύω 2 
νεώριον 1 
νεῦμα 4 
νεῦρον 4 
νηστεύω 1 
νικάω 37 
νιφετός 2 
νοέω 9 
νομή 2 
νομίζω 36 
νομοθέτης 4 
νομός 3 
νοσέω 10 
νοσηλεύω 1 
νοσφισμός 1 
νοσώδης 2 
νουθετέω 6 
νουμηνία 4 
νυκτερεύω 1 
νυκτερινός 2 
νυκτοφύλαξ 1 
νυμφίος 2 
νυνί 2 
νωθής 2 
νόθος 3 
νόμιμος 4 
νόμισμα 1 
νόμος 73 
νόος 4 
νόσημα 2 
νόσος 26 
νόστιμος 1 
νότιος 2 
νότος 2 
νύκτωρ 26 
νύμφη 1 
νύξ 60 
νύσσω 6 
νᾶμα 4 
νῆσος 5 
νῆψις 1 
νῦν 86 
νῶτον 7 
ξένη 1 
ξένος 13 
ξίφος 48 
ξαίνω 1 
ξενία 8 
ξενικός 3 
ξενοδοκέω 1 
ξενοτροφέω 1 
ξενών 1 
ξεστός 1 
ξηραίνω 1 
ξηρός 3 
ξιφήρης 12 
ξιφίδιον 1 
ξυλεία 3 
ξυλοφόριος 1 
ξυνεείκοσι 1 
ξυρέω 2 
ξυστόν 3 
ξυστός 8 
ξόανον 1 
ξύλινος 1 
ξύλον 10 
οἰδέω 1 
οἰκέτης 9 
οἰκέω 12 
οἰκήτωρ 12 
οἰκία 56 
οἰκίζω 1 
οἰκειόω 4 
οἰκετικός 3 
οἰκεῖος 77 
οἰκητήριον 1 
οἰκιστής 2 
οἰκοδομέω 11 
οἰκοδομία 1 
οἰκονομία 1 
οἰκουμένη 26 
οἰκτίρω 13 
οἰκτρός 8 
οἰμωγή 12 
οἰνοχοέω 1 
οἰνοχόος 3 
οἰωνός 1 
οἴδημα 1 
οἴησις 1 
οἴκημα 5 
οἴκησις 5 
οἴκτιστος 2 
οἴομαι 59 
οἴχομαι 17 
οἶδα 43 
οἶκος 63 
οἶκτος 22 
οἶνος 4 
οἶστρος 1 
οἷα 1 
οἷος 38 
οὐ 812 
οὐδέ 176 
οὐδέποτε 6 
οὐδέπω 7 
οὐδέτερος 7 
οὐδαμοῦ 11 
οὐδαμόθεν 5 
οὐδείς 192 
οὐδός 1 
οὐκέτι 24 
οὐρά 2 
οὐράνιος 2 
οὐραγία 1 
οὐραγός 2 
οὐρανός 4 
οὐσία 12 
οὔκουν 1 
οὔπω 17 
οὔτε 288 
οὔτις 2 
οὕτως 158 
οὖν 263 
οὖρον 1 
οὖρος 1 
οὖς 1 
οὗ 6 
οὗτος 1081 
πάθος 96 
πάλαι 55 
πάλιν 118 
πάμπολυς 2 
πάμφορος 1 
πάνδημος 1 
πάνυ 16 
πάππος 6 
πάραλος 1 
πάρειμι 107 
πάρειμι2 13 
πάρεργον 4 
πάρεργος 1 
πάροδος2 12 
πάσχα 2 
πάσχω 73 
πάτριος 46 
πάχος 2 
πέζα 17 
πέλαγος 11 
πέλεκυς 7 
πέμπτος 30 
πέμπω 139 
πένης 4 
πένθος 12 
πέντε 42 
πέπλος 2 
πέρα 4 
πέραν 2 
πέρας 17 
πέριξ 25 
πέρνημι 1 
πέσσω 1 
πέτρα 34 
πέτρος 1 
πήγανον 1 
πήγνυμι 5 
πήρωσις 1 
πίμπλημι 3 
πίναξ 1 
πίνω 6 
πίπτω 69 
πίσσα 3 
πίστις 51 
πίων 5 
παίγνιον 1 
παίζω 3 
παίω 23 
παιδίον 12 
παιδαγωγέω 1 
παιδεία 1 
παιδεύω 8 
παιδιά 1 
παιδικά 1 
παιωνίζω 1 
παιώνιος 1 
παλαίω 1 
παλαιός 17 
παλινδρομέω 3 
παλλακή 1 
παλλακίς 2 
παλτόν 2 
παμπληθής 8 
πανήγυρις 1 
πανοικεσίᾳ 2 
πανοπλία 11 
πανουργέω 3 
πανουργία 5 
πανούργευμα 1 
πανούργημα 2 
πανοῦργος 19 
παντάπασι 15 
πανταχοῦ 25 
πανταχόθεν 20 
παντελής 6 
παντοδαπός 5 
παντοῖος 16 
παπαῖ 1 
παππῷος 1 
παρά 368 
παράβολος 8 
παράγγελμα 15 
παράγω 5 
παράδειγμα 1 
παράδεισος 2 
παράδοξος 7 
παράδοσις 13 
παράδυσις 3 
παράκλησις 4 
παράλιος 16 
παράλληλος 3 
παράλογος 6 
παράνομος 1 
παράπλοος 1 
παράστασις 1 
παράστημα 16 
παράταξις 32 
παρέλκω 1 
παρέοικα 2 
παρέπομαι 2 
παρέρχομαι 58 
παρέχω 72 
παρήκω 1 
παρίημι 13 
παρίστημι 37 
παραίνεσις 3 
παραίτιος 2 
παραβάλλω 13 
παραβαίνω 12 
παραβοηθέω 2 
παραγίγνομαι 30 
παραγγέλλω 11 
παραγηράω 1 
παραδέχομαι 1 
παραδίδωμι 57 
παραδηλόω 1 
παραδύομαι 1 
παραζεύγνυμι 1 
παραθαλάσσιος 1 
παραινέω 23 
παραιτέομαι 2 
παρακάθημαι 2 
παρακάλυμμα 1 
παρακέλευμα 1 
παρακέλευσις 4 
παρακίρναμαι 1 
παρακαθίζω 2 
παρακαλέω 52 
παρακαταθήκη 4 
παρακελεύομαι 6 
παρακινέω 8 
παρακινδυνεύω 1 
παρακλίνω 3 
παρακολουθέω 2 
παρακομίζω 1 
παρακοπή 1 
παρακούω 1 
παρακροτέω 13 
παρακόπτω 1 
παραλαμβάνω 35 
παραλείπω 16 
παραλλάξ 1 
παραλύω 4 
παραμένω 16 
παραμείγνυμι 2 
παραμιλλάομαι 1 
παραμυθέομαι 3 
παραμυθία 8 
παραμύθιον 3 
παρανάλωμα 2 
παρανίστημι 1 
παραναγιγνώσκω 1 
παραναλίσκω 4 
παρανοίγνυμι 1 
παρανομέω 9 
παρανομία 22 
παρανόμημα 1 
παραξύω 1 
παραπείθω 2 
παραπλέω 3 
παραπλήσιος 11 
παραπολαύω 1 
παραπόλλυμι 4 
παραρρέω 2 
παραρρήγνυμι 6 
παραρροιζέομαι 1 
παραρτέομαι 1 
παρασκευάζω 40 
παρασκευή 17 
παρασπάω 2 
παρασπείρω 2 
παρασπονδέω 1 
παραστάς 1 
παραστορέννυμι 1 
παραστρατοπεδεύω 3 
παρασύρω 2 
παρατάσσω 16 
παρατήρησις 1 
παρατίθημι 7 
παρατείνω 8 
παρατηρέω 2 
παρατρέχω 1 
παρατυγχάνω 7 
παραυτίκα 2 
παραφέρω 2 
παραφαίνω 3 
παραφθέγγομαι 2 
παραφρονέω 1 
παραφυλάσσω 10 
παραφύω 1 
παραχαράσσω 1 
παραχρῆμα 31 
παραχωρέω 6 
παρείκω 3 
παρεγκλίνω 1 
παρεδρεύω 1 
παρεισδύνω 1 
παρεισκομίζω 1 
παρεισπέμπω 1 
παρεισρέω 1 
παρεισφθείρομαι 2 
παρεκτείνω 3 
παρελαύνω 4 
παρεμβολή 9 
παρηβάω 1 
παρηγορία 1 
παρθένος 1 
παριδρύω 1 
παριππεύω 1 
παροίχομαι 2 
παροδεύω 2 
παροικοδομέω 1 
παροξύνω 46 
παροργίζω 1 
παρορμάω 1 
παρορμέω 2 
παρουσία 3 
παρρησία 9 
παρρησιάζομαι 1 
παρρησιαστής 1 
παρρησιαστικός 1 
παρυπαντάω 1 
παρωθέω 2 
παρό 7 
παρώρειος 1 
παστοφόριον 1 
πατέομαι 1 
πατέω 8 
πατήρ 139 
πατρίς 54 
πατροκτονία 2 
πατροκτόνος 7 
πατρῷος 15 
παχνόω 1 
παχύς 2 
παχύτης 2 
παύω 37 
παῖς 102 
πείθω 135 
πείρω 1 
πεδίον 27 
πεδιάς 3 
πεζικός 2 
πεζός 52 
πειθήνιος 5 
πειθαρχέω 5 
πειθαρχία 2 
πειθώ 2 
πεινάω 1 
πειράζω 1 
πειράω 54 
πειρατής 1 
πειρατικός 1 
πελάζω 1 
πελειάς 1 
πενία 3 
πενθέω 8 
πενθερά 1 
πενθερός 2 
πενιχρός 1 
πεντάκις 1 
πεντάπολις 1 
πεντέβαθμος 1 
πεντήκοντα 27 
πενταετηρίς 1 
πενταετηρικός 1 
πεντακισμύριοι 1 
πεντακισχίλιοι 14 
πεντακόσιοι 23 
πεντεκαίδεκα 6 
πεντεκαιδέκατος 10 
πεντηκοντάπηχυς 2 
πεντηκοστή 3 
περ 1 
περάω 1 
περί 485 
περίβλεπτος 1 
περίβλημα 1 
περίβολος 35 
περίειμι 27 
περίειμι2 21 
περίζωμα 2 
περίκειμαι 3 
περίκρημνος 2 
περίοδος2 6 
περίοικος 5 
περίοπτος 4 
περίπατος 3 
περίπλεως 1 
περίσκεψις 1 
περίστυλον 1 
περίφραγμα 1 
περίχρυσος 2 
περαίνω 1 
περαιόω 4 
περατόω 1 
περιάγω 2 
περιάπτω 2 
περιέπω 3 
περιέρχομαι 12 
περιέχω 47 
περιίστημι 16 
περιαγωγή 2 
περιαθρέω 2 
περιαιρέω 1 
περιαλγέω 1 
περιαλγής 2 
περιαυχένιος 1 
περιβάλλω 19 
περιβλέπω 1 
περιβόητος 1 
περιγίγνομαι 9 
περιγηράσκω 1 
περιγράφω 2 
περιγραφή 3 
περιδεής 1 
περιδύω 2 
περιελαύνω 5 
περιηχέω 3 
περιθέω 2 
περιθραύω 1 
περικαής 1 
περικαθίζω 2 
περικαλλής 4 
περικαλύπτω 1 
περικατέχω 2 
περικλείω 2 
περικομπέω 1 
περικόπτω 5 
περιλάμπω 3 
περιλαμβάνω 6 
περιλείπομαι 5 
περιμάχητος 1 
περιμένω 10 
περιξέω 1 
περιξαίνομαι 1 
περιοικέω 2 
περιολισθάνω 3 
περιοράω 21 
περιορύσσω 1 
περιουσία 5 
περιοχή 2 
περιπέμπω 3 
περιπήγνυμι 1 
περιπίπτω 7 
περιπείρω 2 
περιπλέκω 1 
περιπλέω 1 
περιποιέω 3 
περιπτύσσω 1 
περιρρέω 1 
περιρρήγνυμι 3 
περισβέννυμι 1 
περισκοπέω 7 
περισπάω 11 
περισπούδαστος 1 
περισσεύω 3 
περισσός 10 
περιστέφω 1 
περιστρατοπεδεύω 2 
περισχίζω 1 
περισύρω 1 
περισῴζω 7 
περιτέμνω 1 
περιτήκω 1 
περιτίθημι 12 
περιταφρεύω 1 
περιτείχισμα 5 
περιτειχίζω 7 
περιτομή 1 
περιτροπή 1 
περιτυγχάνω 2 
περιφέρεια 1 
περιφέρω 3 
περιφανής 1 
περιφράσσω 1 
περιφρονέω 1 
περιφυλάσσω 1 
περιχέω 5 
πετροβόλος 7 
πετρώδης 7 
πεῖνα 1 
πεῖρα 14 
πηγή 27 
πηγός 1 
πηδάω 3 
πηλίκος 2 
πηρόω 1 
πηχυαῖος 1 
πιέζω 1 
πιθανός 6 
πικρία 1 
πικρός 12 
πιλέω 1 
πιπράσκω 8 
πιστεύω 43 
πιστός2 19 
πιστόω 5 
πιότης 2 
πλάγιον 3 
πλάγιος 7 
πλάζω 3 
πλάνος 1 
πλάξ 2 
πλάσμα 2 
πλάσσω 7 
πλάστιγξ 1 
πλάτος 6 
πλέω 19 
πλέως 1 
πλήθω 1 
πλήν 34 
πλήρης 17 
πλήσσω 13 
πλίνθος 1 
πλανάω 6 
πλανήτης 1 
πλαστικός 1 
πλατεῖα 3 
πλατύνω 7 
πλατύς 11 
πλεονέκτημα 4 
πλεονεκτέω 13 
πλεονεξία 13 
πλευρά 7 
πλευρόν 5 
πληγή 35 
πληθύνω 1 
πληθύς 8 
πληθύω 6 
πλημμέλεια 3 
πλημμελέω 5 
πληρόω 23 
πλησίος 41 
πλησιάζω 8 
πλουτέω 1 
πλούσιος 13 
πλοῖον 2 
πλοῦτος 20 
πλωΐζω 2 
πλόος 3 
πλῆθος 345 
πνέω 1 
πνίγω 2 
πνεῦμα 5 
πνιγώδης 1 
ποδήρης 1 
ποδαπός 3 
ποδιαῖος 1 
ποηλογέω 1 
ποηφαγέω 1 
ποθέω 4 
ποθεινός 1 
ποιέω 199 
ποικίλλω 9 
ποικίλος 16 
ποικιλία 2 
ποικιλτός 1 
ποιμήν 1 
ποινή 6 
πολέμαρχος 2 
πολέμιος 210 
πολίτης 11 
πολίχνη 14 
πολίχνιον 3 
πολεμέω 74 
πολεμικός 9 
πολεμιστήριος 2 
πολεμιστής 5 
πολεμόω 1 
πολιά 2 
πολιορκέω 26 
πολιορκία 68 
πολιτεία 3 
πολιτεύω 1 
πολιτικός 3 
πολιός 1 
πολλάκις 40 
πολλαπλάσιος 4 
πολλαπλασίων 3 
πολλαχοῦ 2 
πολλαχόθεν 1 
πολυάνθρωπος 4 
πολυανδρεῖον 2 
πολυπρόσωπος 1 
πολυτάλαντος 1 
πολυτέλεια 15 
πολυτελής 17 
πολυφόρος 3 
πολύς 903 
πολύτροπος 3 
πολύχοος 1 
πομπή 5 
πομπεύω 4 
πονέω 10 
πονήρευμα 1 
πονηρία 6 
πονηρός 35 
πορίζω 14 
πορεία 11 
πορεύω 6 
πορθέω 27 
πορισμός 1 
πορνεῖον 1 
πορφυρεύς 1 
πορφύρα 8 
πορφύρεος 1 
ποταμός 17 
ποτε 62 
ποτνιάομαι 1 
ποτόν 5 
ποτός 1 
που 10 
πούς 21 
ποῖ 2 
ποῖος 7 
ποῦ 6 
πράσσω 50 
πρέμνον 1 
πρέπω 18 
πρέσβυς 29 
πρίν 84 
πρίων 3 
πραγματεύομαι 8 
πρανής 6 
πραότης 4 
πρεσβεία 7 
πρεσβευτής 9 
πρεσβεύω 10 
πρεσβεῖον 4 
πρεσβύτης2 2 
πρεσβῦτις 1 
προΐημι 4 
προΐστημι 9 
προΐσχω 2 
προάγω 30 
προάστιον 5 
προέρχομαι 72 
προέχω 20 
προήκω 1 
προίξ 2 
προαίρεσις 5 
προαγνεύω 1 
προαγορεύω 34 
προαγωνίζομαι 1 
προαγόρευσις 1 
προαικίζομαι 2 
προαιρέω 31 
προαισθάνομαι 6 
προακούω 1 
προαλίζω 1 
προαλίσκομαι 1 
προαμαρτάνω 1 
προανέχω 6 
προανίστημι 2 
προανίσχω 1 
προαναγιγνώσκω 1 
προανακόπτω 1 
προαναλίσκω 1 
προανασκευάζομαι 2 
προαπάγγελμα 1 
προαπαντάω 2 
προαπειλέω 1 
προαπογεύομαι 1 
προαποδείκνυμι 1 
προαποθνῄσκω 1 
προαποκόπτω 1 
προαποστέλλω 1 
προαργέω 1 
προασκέω 1 
προασφαλίζομαι 2 
προβάλλω 9 
προβαίνω 4 
προβασανίζω 1 
προβουλεύω 1 
προγίγνομαι 1 
προγενής 2 
προγιγνώσκω 6 
προγυμνάζω 3 
προδίδωμι 13 
προδείκνυμι 1 
προδηλόω 2 
προδιίστημι 1 
προδιαλαμβάνω 1 
προδιαρπάζω 1 
προδιασαφέω 1 
προδομέω 1 
προδοσία 19 
προδοτικός 1 
προδυσωπέω 1 
προδότης 14 
προειρηνεύω 2 
προεκδέχομαι 1 
προεκθέω 1 
προεκλύω 1 
προεκπέμπω 2 
προεκπηδάω 1 
προεμβάλλω 2 
προεντυγχάνω 3 
προεξάγω 1 
προεξέρχομαι 2 
προεξαγγέλλω 1 
προεξαναλίσκω 1 
προεξασθενέω 1 
προεξομαλίζω 1 
προηγέομαι 3 
προθέω 2 
προθεραπεύω 1 
προθεσμία 2 
προθεσπίζω 3 
προθνῄσκω 1 
προθυμέομαι 2 
προθυμία 16 
προθύω 2 
προκάλυμμα 1 
προκαθέζομαι 1 
προκαθίζω 2 
προκαλέω 21 
προκαλύπτω 1 
προκατέχω 1 
προκαταγιγνώσκω 1 
προκατακλίνω 1 
προκαταλαμβάνω 8 
προκαταλύω 1 
προκαταπίνω 1 
προκατασκευάζω 1 
προκαταστρέφω 1 
προκατεπείγω 1 
προκατεύχομαι 1 
προκατορθόω 1 
προκενόω 1 
προκηρύσσω 2 
προκινέω 1 
προκινδυνεύω 12 
προκληδονίζομαι 1 
προκοιτέω 2 
προκομίζω 5 
προκοπή 3 
προκρίνω 4 
προκυμία 1 
προκόπτω 17 
προκόσμημα 1 
προκύπτω 3 
προλέγω 1 
προλαμβάνω 11 
προλοχίζω 6 
προμήθεια 1 
προμαντεύομαι 2 
προμαχέω 1 
προμαχεών 2 
προμηθής 4 
προμηθεύς 1 
προμηνύω 1 
προμιαίνω 1 
προνοέω 10 
προνομεύω 1 
προξενέω 4 
προοίμιον 1 
προοικονομέω 2 
προοιμιάζομαι 1 
προοράω 14 
προπάσχω 1 
προπάτωρ 1 
προπέμπω 35 
προπέτεια 4 
προπίπτω 3 
προπαρασκευάζω 3 
προπαρασκευή 1 
προπηδάω 21 
προπηλακίζω 1 
προπολεμέω 1 
προπονέω 1 
προπυνθάνομαι 1 
προσάγω 36 
προσάντης 4 
προσάπτω 2 
προσάρκτιος 13 
προσέοικα 3 
προσέρπω 1 
προσέρχομαι 23 
προσέχω 22 
προσήκω 28 
προσίημι 5 
προσίστημι 3 
προσαγανακτέω 1 
προσαγγέλλω 1 
προσαγκαλίζομαι 1 
προσαγορεύω 26 
προσαθυμέω 1 
προσακούω 1 
προσαμύνω 7 
προσανέχω 1 
προσαντιβολέω 1 
προσαποσκευάζομαι 1 
προσαποστρέφω 1 
προσαπόλλυμι 1 
προσαράσσω 2 
προσαρτάω 2 
προσασκέω 2 
προσβάλλω 22 
προσβαίνω 9 
προσβατός 2 
προσβλέπω 1 
προσβοηθέω 4 
προσβολή 26 
προσγίγνομαι 13 
προσγράφω 1 
προσδέχομαι 8 
προσδίδωμι 1 
προσδιατρίβω 1 
προσδιαφθείρω 2 
προσδοκάω 23 
προσδοκία 2 
προσεδρεύω 2 
προσεικάζω 2 
προσεισάγω 1 
προσεκκαίω 2 
προσελαύνω 2 
προσεμπίπρημι 1 
προσεξασκέω 1 
προσεξευρίσκω 1 
προσεπιρρώννυμι 1 
προσεπιτείνω 1 
προσεπιτυγχάνω 1 
προσεπιψεύδομαι 1 
προσευσχολέω 1 
προσευχή 1 
προσεχής 5 
προσζεύγνυμι 1 
προσηγορία 7 
προσηκόντως 1 
προσηλόω 3 
προσημαίνω 8 
προσηνής 2 
προσθάλπω 1 
προσθέω 1 
προσθήκη 2 
προσιππάζομαι 1 
προσιτός 6 
προσκαθέζομαι 7 
προσκαλέω 8 
προσκαρτερέω 1 
προσκατασκευάζω 1 
προσκληρόω 1 
προσκλύζω 1 
προσκοπέω 6 
προσκοσμέω 1 
προσκρίνω 1 
προσκρεμάννυμι 1 
προσκρούω 5 
προσκτάομαι 3 
προσκτίζω 2 
προσκυνέω 14 
προσκυρέω 1 
προσλαλέω 1 
προσλαμβάνω 20 
προσλιπαρέω 2 
προσλογοποιέω 1 
προσμένω 2 
προσνέμω 2 
προσοικέω 1 
προσοικίζω 1 
προσοικοδομέω 1 
προσοιμώζω 1 
προσομολογέω 3 
προσονειδίζω 3 
προσορίζω 1 
προσοργίζομαι 1 
προσπίπτω 44 
προσπλάσσω 1 
προσποιέω 6 
προσπολεμέω 2 
προσπωλέω 1 
προσρέω 1 
προσρήγνυμι 1 
προσσχεδιάζω 1 
προστάσσω 56 
προστάτης 5 
προστίθημι 29 
προστασία 1 
προστρέχω 7 
προστραγῳδέω 1 
προστυγχάνω 6 
προσυντάσσω 1 
προσυντίθεμαι 1 
προσυπερβάλλω 1 
προσυψόω 2 
προσφέρω 23 
προσφεύγω 9 
προσφιλονεικέω 2 
προσχειρουργέω 1 
προσχωρέω 11 
προσχώννυμι 1 
προσψαύω 1 
προσψεύδομαι 1 
προσωπεῖον 2 
προσωτέρω 7 
προτάσσω 5 
προτέρημα 1 
προτίθημι 7 
προτείνω 9 
προτείχισμα 1 
προτιμάω 3 
προτομή 2 
προτρέπω 6 
προτροπή 7 
προφέρω 4 
προφήτης 7 
προφαίνω 2 
προφητεία 4 
προφητεύω 1 
προφυλάσσω 1 
προχειρόομαι 1 
προχωρέω 4 
προϊστορέω 1 
προϋπάρχω 2 
προϋπαντάω 1 
προϋπισχνέομαι 1 
προϋποπτεύω 1 
προὔργου 1 
πρωτεύω 2 
πρό 114 
πρόβατον 1 
πρόβλημα 1 
πρόβολος 1 
πρόγονος 16 
πρόδηλος 10 
πρόειμι 30 
πρόθυμος 27 
πρόκειμαι 8 
πρόκλησις 2 
πρόμαχος 3 
πρόνοια 24 
πρόοιδα 2 
πρόοπτος 2 
πρόρρησις 1 
πρόρριζος 1 
πρός 1210 
πρόσβασις 1 
πρόσγειος 1 
πρόσειμι 9 
πρόσειμι2 35 
πρόσθεν 7 
πρόσθεσις 1 
πρόσκαιρος 2 
πρόσκειμαι 20 
πρόσκρουσμα 1 
πρόσοδος 13 
πρόσοικος 2 
πρόσορος 1 
πρόσταγμα 16 
πρόσφατος 2 
πρόσφορος 1 
πρόσχημα 2 
πρόσχωρος 1 
πρόσω 29 
πρόσωθεν 26 
πρόσωπον 14 
πρότερος 102 
πρόφασις 21 
πρόχειρος 3 
πρώην 1 
πρᾶγμα 81 
πρᾶξις 18 
πρᾶος 8 
πρῶτος 175 
πταίω 13 
πταῖσμα 14 
πτερόν 1 
πτοέω 5 
πτοία 2 
πτωχός 1 
πτύω 1 
πτῶμα 13 
πυκνός 4 
πυκνόω 4 
πυλών 4 
πυνθάνομαι 39 
πυξίς 2 
πυρά 1 
πυργοειδής 2 
πυρετός 2 
πυρπολέω 2 
πυρός 1 
πυρόω 1 
πυρώδης2 1 
πω 1 
πωλέω 4 
πως 2 
πόα 2 
πόθεν 4 
πόθος 7 
πόλεμος 274 
πόλις 658 
πόνος 16 
πόρθησις 1 
πόρος 4 
πόσος 9 
πότε 2 
πότερον 2 
πότερος 1 
πότιμος 2 
πύελος 1 
πύκνωμα 1 
πύλη 83 
πύργος 117 
πώποτε 3 
πᾶς 763 
πῃ 2 
πῆγμα 2 
πῆχυς 58 
πῦρ 100 
πῶς 20 
σάκκος 4 
σάλος 1 
σάλπιγξ 8 
σάπφειρος 1 
σάρδιον 1 
σάρξ 5 
σέβας 1 
σέλας 2 
σέσηρα 1 
σήμερον 1 
σήπω 2 
σίδηρος 32 
σαίνω 1 
σαθρός 2 
σαλεύω 7 
σαλπιγκτής 5 
σανίς 1 
σαρδόνυξ 1 
σατράπης 5 
σαφής 13 
σβέννυμι 15 
σείριος 1 
σείω 2 
σεαυτοῦ 3 
σεβάσμιος 2 
σεβαστός 4 
σεισμός 3 
σεμνός 2 
σεμνότης 3 
σεμνύνω 2 
σηκός 1 
σημαίνω 10 
σημαντήρ 1 
σημεία 11 
σημειοφόρος 1 
σημεῖον 24 
σηπεδών 1 
σηρικός 1 
σιγάω 6 
σιγή 3 
σιγηλός 1 
σιδήρεος 2 
σιδηρόδετος 1 
σικάριος 15 
σιτίον 4 
σιτηγός 1 
σιτοποιός 1 
σιωπάω 6 
σιωπή 4 
σκάφος 2 
σκάφος2 17 
σκέλος 1 
σκέμμα 4 
σκέπας 1 
σκέπασμα 3 
σκέπη 5 
σκέπω 4 
σκέψις 5 
σκήπτω 4 
σκίδνημι 1 
σκαλίς 1 
σκεδάννυμι 17 
σκεπάζω 1 
σκευάζω 2 
σκευή 1 
σκευοφόρος 3 
σκευωρέομαι 2 
σκευώρημα 1 
σκεῦος 6 
σκηνή 8 
σκηνοπηγία 1 
σκηνοποιέω 2 
σκηπτός 1 
σκιά 5 
σκιρτάω 1 
σκληρός 3 
σκολιός 1 
σκοπέω 30 
σκοπός 9 
σκοτεινός 2 
σκυθρωπός 13 
σκότος 2 
σκύβαλον 1 
σκώληξ 1 
σκώπτω 3 
σκῆπτρον 2 
σκῆψις 2 
σκῦλον 3 
σκῶμμα 1 
σμάραγδος 1 
σμήχω 1 
σοβέω 1 
σοβαρός 3 
σοφία 3 
σοφίζω 3 
σοφιστής 8 
σοφιστικός 1 
σοφός 2 
σπάνιος 7 
σπάνις 6 
σπάραγμα 1 
σπάσμα 2 
σπάω 13 
σπένδω 2 
σπέρμα 1 
σπήλαιον 15 
σπίλος2 1 
σπαθάω 1 
σπανίζω 2 
σπανιότης 1 
σπαράσσω 12 
σπασμός 1 
σπασμώδης 1 
σπείρω 8 
σπειρόω 4 
σπεύδω 28 
σπεῖρα 10 
σπιθαμή 1 
σπιλάς 1 
σπλάγχνον 8 
σποδιά 1 
σποδός 1 
σπονδή 5 
σπονδεῖον 1 
σπουδάζω 16 
σπουδή 18 
σπουδαῖος 1 
σπόρος 1 
στάδιον 63 
στάδιος 1 
στάσις 71 
στάχυς 2 
στέγη 3 
στέγος 1 
στέγω 1 
στέλλω 4 
στένω 1 
στέργω 4 
στέριφος 1 
στέρνον 3 
στέρομαι 1 
στέφανος 8 
στήλη 4 
στήριγμα 1 
στίχος 1 
σταδιαῖος 1 
σταθερός 1 
σταθμός 9 
σταλαγμός 1 
στασιάζω 15 
στασιαστής 70 
στασιώδης 13 
σταυρός 7 
σταφυλή 1 
στεγανός 1 
στενάζω 9 
στεναγμός 2 
στενοχωρέω 1 
στενοχωρία 2 
στενωπός 18 
στενός 13 
στενότης 3 
στερέω 4 
στερίσκω 3 
στερεός 3 
στερρός 1 
στερρότης 1 
στεφάνωμα 1 
στεφανόω 3 
στιβαρός 4 
στοά 46 
στοιχεῖον 2 
στομόω 1 
στοργή 3 
στοχάζομαι 4 
στοχαστής 1 
στράτευμα 9 
στρέφω 6 
στρατάρχης 1 
στρατήγημα 9 
στρατήγιον 1 
στρατεία 20 
στρατεύω 20 
στρατηγέω 15 
στρατηγία 4 
στρατηγιάω 1 
στρατηγικός 3 
στρατηγός 74 
στρατιά 113 
στρατιωτικός 17 
στρατιώτης 145 
στρατολογέω 4 
στρατοπεδάρχης 4 
στρατοπεδεύω 28 
στρατόπεδον 52 
στρατός 17 
στρεβλόω 4 
στρογγύλος 2 
στρουθίον 1 
στροφεύς 1 
στρωμνή 2 
στρῶσις 1 
στυγέω 1 
στυπτηρία 1 
στόλος 1 
στόμα 12 
στόμιον 2 
στόνος 1 
στόρνυμι 1 
στῖφος 29 
στῦλος 1 
συγγένεια 8 
συγγενής 37 
συγγενικός 1 
συγγιγνώσκω 5 
συγγνωστός 1 
συγγνώμη 18 
συγγράφω 2 
συγγραφεύς 2 
συγκαθέζομαι 2 
συγκαθίστημι 1 
συγκαθιδρύω 1 
συγκαλέω 6 
συγκαλύπτω 1 
συγκατάγω 2 
συγκατάκειμαι 1 
συγκατέρχομαι 1 
συγκαταβαίνω 1 
συγκατακλίνω 1 
συγκατακρημνίζω 1 
συγκαταλύω 2 
συγκατασκευάζω 1 
συγκαταφεύγω 1 
συγκαταφλέγω 3 
συγκινδυνεύω 3 
συγκλείω 7 
συγκληρόω 1 
συγκομίζω 1 
συγκομιδή 5 
συγκρίνω 1 
συγκροτέω 9 
συγκρούω 2 
συγκρύπτω 1 
συγκτίζω 1 
συγχέω 8 
συγχαρτικός 1 
συγχωρέω 1 
συζεύγνυμι 2 
συκοφαντέω 1 
συκῆ 2 
συλάω 9 
συλλέγω 21 
συλλαμβάνω 44 
συλληΐζομαι 1 
συλλογή 5 
συλλογίζομαι 2 
συμβάλλω 29 
συμβίωσις 1 
συμβαίνω 66 
συμβοάω 1 
συμβολή 22 
συμβολεύς 1 
συμβουλία 5 
συμβουλεύω 12 
συμβόλαιον 1 
συμμένω 10 
συμμέτοχος 1 
συμμαχέω 2 
συμμαχία 12 
συμμαχικός 5 
συμμείγνυμι 8 
συμμετέχω 1 
συμμεταβάλλω 1 
συμμετρέω 2 
συμμιαίνω 1 
συμπάρειμι 2 
συμπέμπω 2 
συμπίπρημι 1 
συμπίπτω 8 
συμπαθέω 1 
συμπαθής 3 
συμπαρίστημι 3 
συμπαρακαλέω 1 
συμπαρανομέω 1 
συμπατέω 5 
συμπενθέω 1 
συμπερίειμι 1 
συμπιστεύω 1 
συμπλέκω 18 
συμπλοκή 6 
συμπολίζω 2 
συμπολεμέω 2 
συμπολιορκέω 2 
συμπομπεύω 1 
συμπονέω 1 
συμπορθέω 1 
συμπορισμός 1 
συμπράσσω 3 
συμπρονομεύω 1 
συμπόσιον 3 
συμφέρω 24 
συμφεύγω 15 
συμφλέγω 2 
συμφορά 90 
συμφορέω 2 
συμφράσσω 1 
συμφρονέω 2 
συμφυλάσσω 1 
συμφύρω 3 
συμφύω 2 
συνάγω 43 
συνάπειμι 1 
συνάπτω 26 
συνάσκησις 1 
συνάφεια 2 
συνέδριον 9 
συνέλκω 2 
συνέξειμι 1 
συνέπομαι 3 
συνέρχομαι 21 
συνέχω 2 
συνήδομαι 6 
συνήθεια 1 
συνήθης 14 
συνίημι 9 
συνίστημι 27 
συνίστωρ 1 
συναίρω 2 
συναγανακτέω 2 
συναγείρω 1 
συναγωγή 3 
συναγωνίζομαι 5 
συναδικέω 1 
συναθροίζω 26 
συναινέω 2 
συναιρέω 2 
συναισθάνομαι 2 
συνακμάζω 1 
συνακολουθέω 2 
συναλίζω 2 
συναλγέω 1 
συναλοάω 1 
συνανίστημι 1 
συναναγκάζω 4 
συναναπίμπλημι 1 
συναναστρέφω 2 
συνανδρόομαι 1 
συναντάω 5 
συναπάγω 1 
συναπαίρω 1 
συναποδιδράσκω 1 
συναποκλίνω 1 
συναπολαύω 1 
συναπορρήγνυμι 1 
συναπόλλυμι 9 
συναράσσω 1 
συναριθμέω 6 
συναρμόζω 5 
συναρπάζω 1 
συνασπίζω 5 
συναφής 1 
συναφίστημι 4 
συνδέω 2 
συνδιαβάλλω 2 
συνδιατίθημι 1 
συνδιατρίβω 1 
συνδιαφέρω 1 
συνδιαφθείρω 1 
συνδιώκω 1 
συνδοκέω 2 
συνδῃόω 1 
συνείδησις 2 
συνεγγίζω 2 
συνεδρεύω 1 
συνειλέω 5 
συνεισβάλλω 1 
συνεισπίπτω 7 
συνεισρέω 1 
συνεκθηλύνω 1 
συνεκπλέω 1 
συνελαύνω 13 
συνεμπλέκω 2 
συνενόω 2 
συνεξάγω 1 
συνεξέρχομαι 1 
συνεξαίρω 2 
συνεξαιρέω 3 
συνεξανύω 1 
συνεξαριθμέω 1 
συνεξορμάω 1 
συνεξωθέω 1 
συνεορτάζω 1 
συνεπαίρω 2 
συνεπαλαλάζω 1 
συνεπαφίημι 1 
συνεπιβαίνω 2 
συνεπισπάω 1 
συνεργέω 17 
συνεργία 3 
συνεργός 3 
συνεστιάω 1 
συνετός 5 
συνευγνωμονέω 1 
συνεφάπτομαι 2 
συνεχής 32 
συνεύχομαι 3 
συνηρεφής 1 
συνησσάομαι 1 
συνηχέω 5 
συνθάπτω 1 
συνθέω 5 
συνθήκη 14 
συνθετίζομαι 1 
συνθλίβω 1 
συνιζάνω 2 
συνιππάζομαι 1 
συννεύω 2 
συννοέω 3 
συννοσέω 3 
συνοδία 1 
συνοικέω 4 
συνοικίζω 9 
συνοκλάζω 1 
συνολοφύρομαι 1 
συνομιλέω 1 
συνοράω 14 
συνουσία 2 
συντάσσω 14 
συντήκω 2 
συντίθημι 7 
συνταράσσω 5 
συντείνω 1 
συντελέω 12 
συντηρέω 5 
συντρέχω 12 
συντρίβω 7 
συντυχία 1 
συνυποκρίνομαι 2 
συνυποστρέφω 1 
συνυφαίνω 1 
συνωθέω 15 
συνωνέομαι 2 
συνόμνυμι 1 
συοτρόφος 1 
συρρέω 7 
συρρήγνυμι 11 
συσκευάζω 2 
συσκηνέω 1 
συσκοπέω 1 
συσπειράω 1 
συσσωρεύω 1 
συστάδην 4 
συστρέφω 2 
συστρατεύω 1 
συστρατιώτης 6 
συστροφή 1 
συχνός 33 
σφάγιος 1 
σφάζω 10 
σφάλλω 8 
σφάλμα 3 
σφέτερος 43 
σφαγή 18 
σφαγεύς 2 
σφαδᾴζω 1 
σφαλερός 11 
σφενδονάω 2 
σφενδονήτης 8 
σφεῖς 69 
σφοδρός 8 
σφοδρότης 1 
σφυρόν 1 
σφόδρα 20 
σχάζω 2 
σχέδιος 1 
σχεδία 6 
σχεδιάζω 3 
σχεδόν 11 
σχετλιάζω 3 
σχολή 2 
σχολαῖος 1 
σχοῖνος 1 
σχῆμα 20 
σωματικός 2 
σωματοφύλαξ 8 
σωρεύω 13 
σωρός 1 
σωτήρ 7 
σωτήριος 6 
σωτηρία 86 
σωφρονέω 9 
σωφρονίζω 4 
σωφρονικός 1 
σωφρονισμός 1 
σωφροσύνη 2 
σός 9 
σύ 60 
σύγγραμμα 1 
σύγκλητος 12 
σύγκλυς 2 
σύγκρισις 8 
σύγχυσις 8 
σύλληψις 1 
σύμβασις 3 
σύμβολον 1 
σύμβουλος 15 
σύμμαχος 42 
σύμμεικτος 1 
σύμπας 4 
σύμπτωμα 1 
σύμφορος 2 
σύμφωνος 1 
σύμψηφος 2 
σύν 119 
σύνεδρος 2 
σύνειμι 11 
σύνειμι2 5 
σύνεσις 8 
σύνθημα 6 
σύννοια 1 
σύνοδος 1 
σύνοδος2 5 
σύνοιδα 4 
σύνταγμα 14 
σύνταξις 13 
σύντομος 6 
σύντονος 9 
σύντροφος 1 
σύρω 13 
σώφρων 3 
σῖτος 20 
σῦκον 1 
σῴζω 57 
σῶμα 144 
τάγμα 127 
τάλαντον 41 
τάλας 1 
τάξις 33 
τάραχος 1 
τάσσω 17 
τάφος 4 
τάφρος 6 
τάχα 23 
τάχος 43 
τέγος 7 
τέκνον 53 
τέκτων 4 
τέλειος 5 
τέλμα 1 
τέλος 61 
τέμενος 9 
τέμνω 11 
τένων 2 
τέρας 8 
τέρμα 4 
τέρμινθος 1 
τέσσαρες 44 
τέταρτος 12 
τέφρα 2 
τέχνασμα 1 
τέχνη 9 
τέως 14 
τήκω 2 
τίθημι 35 
τίκτω 2 
τίμημα 1 
τίμιος 12 
τίνω 2 
τίς 133 
τίσις 1 
ταινία 2 
ταλαίπωρος 3 
ταλαιπωρέω 3 
ταλαιπωρία 3 
ταλαντιαῖος 2 
ταμίας 2 
ταμιεύω 7 
ταμιεῖον 3 
ταξίαρχος 8 
ταπείνωσις 1 
ταπεινοφροσύνη 1 
ταπεινός 16 
ταπεινότης 5 
ταπεινόω 5 
ταράσσω 23 
ταραχή 34 
ταρσός 1 
ταφή 10 
ταχύνω 2 
ταχύς 109 
ταῦρος 1 
τε 1343 
τείνω 1 
τειχήρης 1 
τειχίζω 40 
τειχισμός 2 
τειχομαχία 3 
τειχοποιία 1 
τειχοποιός 1 
τεκμήριον 15 
τεκμαίρομαι 3 
τεκνοκτονία 1 
τεκνοφαγία 1 
τεκταίνομαι 1 
τελέω 9 
τελειόω 1 
τελευτάω 33 
τελευτή 21 
τελευταῖος 38 
τελώνης 1 
τερατεία 3 
τερατεύομαι 2 
τερπνός 1 
τεσσαράκοντα 21 
τεσσαρακοντάπηχυς 2 
τεσσαρακονταπέντε 1 
τεσσαρακοστός 2 
τεσσαρεσκαίδεκα 1 
τεσσαρεσκαιδέκατος 2 
τεταρταῖος 1 
τετράγωνος 8 
τετράπηχυς 1 
τετράρχης 9 
τετράς 2 
τετρακισμύριοι 3 
τετρακισχίλιοι 7 
τετρακοσιοστός 1 
τετρακόσιοι 18 
τετραρχέω 3 
τετραρχία 8 
τετρώροφος 1 
τεχνίτης 2 
τεχνικός 1 
τεχνιτεύω 2 
τεῖχος 299 
τηθίς 3 
τηλικοῦτος 43 
τημελέω 1 
τηνικαῦτα 11 
τηρέω 29 
τηρός 1 
τιάρα 1 
τιμάω 13 
τιμή 43 
τιμητής 1 
τιμωρέω 15 
τιμωρία 31 
τιμωρός 4 
τις 657 
τιτρώσκω 21 
τλήμων 3 
τοίνυν 13 
τοι 5 
τοιγάρ 8 
τοιοῦτος 81 
τοιόσδε 12 
τολμάω 50 
τολμηρός 10 
τολμητής 1 
τομή 2 
τονόω 4 
τοξεύω 8 
τοξότης 24 
τοπαρχία 15 
τοσάκις 2 
τοσοῦτος 149 
τοσόσδε 1 
τουτέστι 2 
τοῖχος 9 
τράπεζα 9 
τρέμω 4 
τρέπω 88 
τρέφω 18 
τρέχω 11 
τρίαινα 1 
τρίβω 5 
τρίπηχυς 3 
τρίς 4 
τρίστεγος 1 
τρίστοιχος 1 
τρίτος 40 
τραγῳδέω 1 
τρανής 1 
τραυματίας 11 
τραχηλίζω 1 
τραχύνω 1 
τραχύς 4 
τραῦμα 7 
τρεισκαίδεκα 3 
τρεισκαιδέκατος 1 
τρεῖς 78 
τριάκοντα 28 
τριάκοντατρεῖς 1 
τριήρης 2 
τριακάς 1 
τριακοντάπηχυς 1 
τριακονταεννέα 1 
τριακοστός 1 
τριακόσιοι 20 
τριβή 5 
τριετία 1 
τριμερής 2 
τριπλόος 1 
τρισμύριοι 3 
τρισχίλιοι 19 
τριχῆ 8 
τριώροφος 1 
τροπή 8 
τροφή 44 
τροφεῖα 1 
τροχοειδής 1 
τρυφάω 1 
τρυφή 2 
τρυφερός 1 
τρυχόω 2 
τρόπος 41 
τρύω 1 
τυγχάνω 35 
τυμβωρυχέω 1 
τυπόω 1 
τυραννίς 13 
τυραννεύω 9 
τυραννεῖον 2 
τυραννιάω 2 
τυραννικός 1 
τυροποιός 1 
τυφλώττω 1 
τυφόω 2 
τόλμα 53 
τόλμημα 10 
τόνος 2 
τόξον 1 
τόπαζος 1 
τόπος 78 
τότε 124 
τύμπανον 1 
τύπος 1 
τύπτω 17 
τύραννος 44 
τύρσις 2 
τύφω 1 
τύχη 71 
τῆλις 1 
υἱωνή 1 
υἱός 116 
φάλαγξ 23 
φάντασμα 2 
φάος 4 
φάραγξ 49 
φάρμακον 19 
φάρυγξ 1 
φάσκω 18 
φάσμα 2 
φάτνωμα 1 
φέρω 96 
φήμη 14 
φίλημα 1 
φίλιος 2 
φίλος 102 
φίλτρον 1 
φαίνω 30 
φανερός 57 
φαντάζω 1 
φαντασία 3 
φαρέτρα 1 
φαρμάσσω 1 
φαρμακεία 3 
φαυλίζω 2 
φαῦλος 6 
φείδομαι 34 
φειδώ 11 
φενακίζω 2 
φερώνυμος 1 
φευκτός 1 
φεύγω 74 
φημί 117 
φημίζω 3 
φθάνω 93 
φθάρμα 1 
φθέγγομαι 13 
φθίω 1 
φθαρτικός 1 
φθαρτός 2 
φθείρω 9 
φθονέω 3 
φθονερός 2 
φθορά 10 
φθόνος 18 
φθόρος 1 
φιάλη 4 
φιλάδελφος 2 
φιλάλληλος 2 
φιλάνθρωπον 3 
φιλάνθρωπος 4 
φιλέω 8 
φιλία 17 
φιλανθρωπία 2 
φιλαργυρία 2 
φιλελεύθερος 6 
φιλοδέσποτος 1 
φιλοζωέω 1 
φιλοκαλέω 1 
φιλονικέω 4 
φιλονικία 6 
φιλοπάτωρ 2 
φιλοσοφέω 3 
φιλοστοργέω 1 
φιλοστοργία 1 
φιλοτιμέομαι 5 
φιλοτιμία 10 
φιλοφρονέομαι 6 
φιλοφροσύνη 1 
φιλοφρόνησις 5 
φιλοχρηματία 1 
φιλοψυχέω 3 
φιλόδουλος 1 
φιλόνικος 2 
φιλόπονος 2 
φιλόστοργος 3 
φιλότιμος 6 
φιλόφρων 10 
φιλόψυχος 1 
φιμόω 4 
φλέγω 12 
φλέψ 2 
φλεγμαίνω 4 
φλεγμονή 2 
φλόξ 24 
φοβέω 2 
φοβερός 24 
φοβερότης 1 
φοινικών 4 
φοιτάω 1 
φονάω 8 
φονή 1 
φονεύς 2 
φονεύω 43 
φονικός 6 
φορά 3 
φορέω 1 
φορεῖον 1 
φορητός 2 
φορολογέω 5 
φορτίς 1 
φορτικός 1 
φοῖνιξ 4 
φράσσω 22 
φράτρα 1 
φρήν 1 
φρίκη 3 
φρίσσω 6 
φρενοβλάβεια 5 
φρικτός 4 
φρικώδης 5 
φρονέω 35 
φροντίζω 1 
φροντίς 10 
φρουρά 40 
φρουρέω 33 
φρουρός 33 
φρούραρχος 5 
φρούριον 81 
φροῦδος 1 
φρυγανισμός 1 
φρόνημα 34 
φρόνησις 1 
φρόνιμος 2 
φυγάς 7 
φυγή 52 
φυγαδεύω 6 
φυλάσσω 53 
φυλή 3 
φυλακή 46 
φυλακτήρ 1 
φυλακτικός 2 
φυλακός 1 
φυσάω 1 
φυσικός 7 
φυτεύω 1 
φυτόν 2 
φωλεός 1 
φωνή 26 
φωνήεις 1 
φωράω 14 
φόβος 35 
φόνος 68 
φόρος 9 
φόρτος 1 
φύλαξ 38 
φύλαρχος 1 
φύρω 6 
φύσις 68 
φύω 5 
φώρ 1 
φῦλον 7 
χάλκεος 4 
χάρις 10 
χάσκω 2 
χάσμα 1 
χέω 3 
χίλιοι 35 
χαίρω 8 
χαλάω 2 
χαλεπαίνω 8 
χαλεπός 57 
χαλινόω 1 
χαλκεύς 1 
χαλκεύω 3 
χαλκεῖον 1 
χαλκούργημα 1 
χαλκός 2 
χαρά 9 
χαράδρα 4 
χαράκωμα 6 
χαράσσω 3 
χαρίεις 2 
χαρίζω 30 
χαραδρώδης 1 
χαρακτήρ 1 
χαριστήριος 3 
χαυνότης 2 
χείρ 139 
χείρων 15 
χειμάζω 4 
χειμάρροος 1 
χειμέριος 2 
χειμερίζω 5 
χειμών 23 
χειροκοπέω 2 
χειροποίητος 5 
χειροτέχνης 1 
χειροτονέω 3 
χειροτονία 1 
χειροτονητός 1 
χειρόκμητος 1 
χειρόω 17 
χελώνη 1 
χερμάς 9 
χεῖλος 2 
χηρεύω 1 
χθαμαλός 8 
χθαμαλόω 1 
χθόνιος 1 
χιλίαρχος 22 
χιλιαρχέω 1 
χιτωνίσκος 1 
χιτών 1 
χιών 2 
χλανίδιον 1 
χλανίς 1 
χλευάζω 3 
χλεύη 4 
χλιαίνω 1 
χλοερός 1 
χοή 1 
χορηγέω 10 
χορηγία 6 
χορηγός 4 
χοῦς2 2 
χράομαι 108 
χράω2 3 
χρέος 5 
χρή 43 
χρήσιμος 14 
χρεία 20 
χρειώδης 1 
χρεών 7 
χρηματίζω 4 
χρησμός 3 
χρηστός 4 
χροιά 5 
χρονίζω 1 
χρυσίον 2 
χρυσόλιθος 1 
χρυσός 16 
χρυσόω 3 
χρόνιος 2 
χρόνος 58 
χρύσεος 34 
χρῄζω 5 
χρῆμα 82 
χρῆσις 2 
χυλός 1 
χωλός 1 
χωρέω 59 
χωρίζω 15 
χωρίον 45 
χωρίς 20 
χωρισμός 3 
χόλος 2 
χόρτος 2 
χόω 11 
χύδην 1 
χώρα 160 
χῶμα 64 
χῶρος 19 
χῶρος2 3 
χῶσις 1 
ψάμμος 4 
ψήφινος 4 
ψήφισμα 1 
ψαλίς 1 
ψαύω 5 
ψευδής 9 
ψευδαλέξανδρος 1 
ψευδολογία 2 
ψευδοπολίχνιον 1 
ψευδοπροφήτης 2 
ψεύδω 13 
ψεῦδος 4 
ψηφίζω 5 
ψιλός 3 
ψιλόω 2 
ψυχή 90 
ψυχικός 1 
ψυχρός 8 
ψωμός 1 
ψόφος 11 
ψύχρα 1 
ψύχω 3 
ψῆφος 4 
ψῦγμα 1 
ϛʹ 1 
ἀΐδιος 3 
ἀΐσσω 4 
ἀέναος 1 
ἀήθεια 1 
ἀήθης 2 
ἀήρ 9 
ἀήσσητος 1 
ἀβάσκανος 1 
ἀβέβηλος 1 
ἀβασάνιστος 2 
ἀβλαβής 1 
ἀγέλη 2 
ἀγένεια 4 
ἀγέννεια 1 
ἀγέραστος 1 
ἀγαθός 52 
ἀγανάκτησις 16 
ἀγανακτέω 27 
ἀγαπάω 23 
ἀγαπητός 3 
ἀγγέλλω 21 
ἀγγελία 7 
ἀγγεῖον 4 
ἀγείρω 9 
ἀγενής 4 
ἀγεννής 6 
ἀγκών 1 
ἀγνοέω 20 
ἀγνώμων 1 
ἀγονία 1 
ἀγορά 19 
ἀγοράζω 2 
ἀγριότης 1 
ἀγριόω 2 
ἀγροικία 1 
ἀγρυπνία 1 
ἀγυρτικός 1 
ἀγχώμαλος 2 
ἀγωγή 2 
ἀγωνία 2 
ἀγωνίζομαι 17 
ἀγωνιάω 2 
ἀγωνιστής 1 
ἀγωνοθέτης 1 
ἀγωνοθετέω 2 
ἀγώγιμος 1 
ἀγών 13 
ἀγώνισμα 4 
ἀδάκρυτος 1 
ἀδήριτος 2 
ἀδίκημα 9 
ἀδεής 12 
ἀδελφή 22 
ἀδελφιδέος 5 
ἀδελφιδῆ 2 
ἀδελφοκτονέω 1 
ἀδελφοκτονία 1 
ἀδελφοκτόνος 1 
ἀδελφός 126 
ἀδιάκλειστος 1 
ἀδιάλειπτος 15 
ἀδιάφθορος 1 
ἀδιήγητος 3 
ἀδιαίρετος 1 
ἀδικέω 15 
ἀδικία 3 
ἀδιόρθωτος 1 
ἀδοξέω 11 
ἀδούλωτος 1 
ἀδυναμία 1 
ἀδόκητος 14 
ἀδύνατος 7 
ἀεί 91 
ἀεκούσιος 1 
ἀετός 6 
ἀζήλωτος 1 
ἀηδής 1 
ἀηδία 1 
ἀθάνατος 7 
ἀθέατος 2 
ἀθέμιστος 8 
ἀθανασία 5 
ἀθεώρητος 1 
ἀθλητής 1 
ἀθρέω 5 
ἀθροίζω 39 
ἀθρόος 40 
ἀθυμέω 7 
ἀθυμία 12 
ἀθόρυβος 2 
ἀκάθαρτος 1 
ἀκέραιος 3 
ἀκέφαλος 1 
ἀκήρυκτος 2 
ἀκίνδυνος 12 
ἀκίνητος 2 
ἀκατάληπτος 1 
ἀκατάπαυστος 1 
ἀκατάσχετος 3 
ἀκαταιτίατος 6 
ἀκλεής 1 
ἀκμάζω 8 
ἀκμή 13 
ἀκμαῖος 4 
ἀκοή 17 
ἀκοινώνητος 2 
ἀκολουθέω 13 
ἀκονάω 1 
ἀκονιτί 1 
ἀκοντίζω 2 
ἀκοντιστής 5 
ἀκούω 58 
ἀκρίβεια 10 
ἀκρίς 1 
ἀκραιφνής 2 
ἀκρασία2 3 
ἀκρατής 4 
ἀκρατοφόρος 1 
ἀκριβής 17 
ἀκριβόω 2 
ἀκροάομαι 1 
ἀκροατής 1 
ἀκροβολίζομαι 2 
ἀκροτομέω 1 
ἀκρόπολις 2 
ἀκρώρεια 5 
ἀκτή 1 
ἀκτίς 2 
ἀκόλουθος 2 
ἀκόσμητος 1 
ἀκώλυτος 2 
ἀλάομαι 1 
ἀλάστωρ 1 
ἀλήθεια 18 
ἀλίμενος 4 
ἀλαζονεία 1 
ἀλαζονεύομαι 1 
ἀλαζών 2 
ἀλαλάζω 1 
ἀλαλαγμός 2 
ἀλαμπής 1 
ἀλγέω 2 
ἀλγεινός 1 
ἀλγηδών 11 
ἀλείφω 2 
ἀλεεινός 1 
ἀλεξητήριος 1 
ἀλεωρή 1 
ἀληθής 26 
ἀληθεύω 2 
ἀλιτήριος 8 
ἀλκή 21 
ἀλλά 408 
ἀλλάσσω 7 
ἀλλήλων 84 
ἀλλαγή 1 
ἀλλαχοῦ 2 
ἀλλαχόσε 1 
ἀλλαχῆ 1 
ἀλληλοκτονία 1 
ἀλλογενής 1 
ἀλλοεθνής 1 
ἀλλότριος 19 
ἀλλόφυλος 39 
ἀλόγιστος 4 
ἀμάρα 1 
ἀμέθυστος 1 
ἀμέλει 9 
ἀμέλεια 2 
ἀμέτρητος 1 
ἀμήχανος 19 
ἀμίαντος 1 
ἀμαχεί 2 
ἀμαχητί 2 
ἀμβλύνω 2 
ἀμείβω 7 
ἀμείλικτος 1 
ἀμείνων 22 
ἀμελέω 15 
ἀμεριμνία 1 
ἀμηχανέω 4 
ἀμηχανία 15 
ἀμιγής 1 
ἀμνήμων 2 
ἀμνηστία 3 
ἀμοιβή 9 
ἀμπέχω 4 
ἀμφί 2 
ἀμφίβολος 4 
ἀμφίκυρτος 1 
ἀμφιάζω 1 
ἀμφιέννυμι 2 
ἀμφιβολία 1 
ἀμφιδέμω 1 
ἀμφιθέατρον 4 
ἀμφισβητέω 4 
ἀμφορεύς 2 
ἀμφότερος 38 
ἀμύγδαλον 1 
ἀμύνω 61 
ἀνά 42 
ἀνάβασις 1 
ἀνάγκη 58 
ἀνάγω 31 
ἀνάδοσις 1 
ἀνάδυσις 2 
ἀνάθημα 11 
ἀνάκλησις 3 
ἀνάλογος 4 
ἀνάλωμα 11 
ἀνάλωτος 3 
ἀνάμεστος 1 
ἀνάμνησις 2 
ἀνάξιος 3 
ἀνάπαλιν 1 
ἀνάπαυσις 5 
ἀνάπλεος 1 
ἀνάπλοος 1 
ἀνάπτω 2 
ἀνάστασις 3 
ἀνάστατος 1 
ἀνάστημα 1 
ἀνάτασις 2 
ἀνέδην 12 
ἀνέλπιστος 2 
ἀνέργαστος 1 
ἀνέργεια 1 
ἀνέρχομαι 1 
ἀνέχω 25 
ἀνήκεστος 16 
ἀνήμερος 1 
ἀνήνυτος 3 
ἀνήρ 174 
ἀνίημι 27 
ἀνίκητος 3 
ἀνίστημι 17 
ἀναίδεια 5 
ἀναίμακτος 3 
ἀναίρεσις 11 
ἀναίσθητος 1 
ἀναίτιος 4 
ἀναβάλλω 3 
ἀναβαίνω 39 
ἀναβατός 2 
ἀναβλύζω 1 
ἀναβοάω 12 
ἀναβολή 1 
ἀναγγέλλω 2 
ἀναγεννάω 1 
ἀναγιγνώσκω 7 
ἀναγκάζω 15 
ἀναγκαῖος 13 
ἀναγορεύω 1 
ἀναγράφω 5 
ἀναγραφή 2 
ἀναδέμω 4 
ἀναδέχομαι 5 
ἀναδίδωμι 5 
ἀναδείκνυμι 2 
ἀναδρομή 1 
ἀναδύομαι 1 
ἀναζήτησις 1 
ἀναζεύγνυμι 11 
ἀναζητέω 3 
ἀναζωπυρέω 1 
ἀναθάλπω 1 
ἀναθαρσέω 10 
ἀναθλίβω 1 
ἀναιδής 4 
ἀναιμωτί 6 
ἀναιρέω 218 
ἀναισθητέω 1 
ἀνακάμπτω 4 
ἀνακαλέω 9 
ἀνακηρύσσω 1 
ἀνακμάζω 1 
ἀνακομίζω 6 
ἀνακοπή 2 
ἀνακουφίζω 1 
ἀνακράζω 3 
ἀνακρήμνημι 1 
ἀνακρίνω 1 
ἀνακρημνίζω 1 
ἀνακτάομαι 3 
ἀνακτίζω 7 
ἀνακόπτω 12 
ἀνακύπτω 1 
ἀναλίσκω 8 
ἀναλαμβάνω 43 
ἀναλογέω 1 
ἀναλογισμός 1 
ἀναμάρτητος 1 
ἀναμένω 4 
ἀναμείγνυμι 5 
ἀναμετρέω 1 
ἀναμιμνήσκω 7 
ἀνανήφω 1 
ἀνανδρία 5 
ἀνανεόομαι 1 
ἀνανεύω 1 
ἀνανοσέω 1 
ἀνανταγώνιστος 2 
ἀναπέμπω 19 
ἀναπίμπλημι 13 
ἀναπίπτω 1 
ἀναπαλαίω 1 
ἀναπαύω 15 
ἀναπείθω 12 
ἀναπείρω 1 
ἀναπετάννυμι 3 
ἀναπηδάω 7 
ἀναπλάσσω 1 
ἀναπλέω 4 
ἀναπληρόω 6 
ἀναπνέω 2 
ἀναπνοή 3 
ἀναπυνθάνομαι 2 
ἀναρπάζω 5 
ἀναρρήγνυμι 6 
ἀναρρίπτω 1 
ἀναρριπίζω 1 
ἀναρροιζέω 1 
ἀναρρώννυμι 1 
ἀνασείω 2 
ἀνασκάπτω 1 
ἀνασκευάζω 2 
ἀνασκιρτάω 1 
ἀνασπάω 5 
ἀναστέλλω 17 
ἀνασταυρόω 10 
ἀναστρέφω 10 
ἀνασχίζω 2 
ἀνασχετός 1 
ἀνασύρω 1 
ἀνασῴζω 1 
ἀνατέλλω 2 
ἀνατέμνω 1 
ἀνατίθημι 18 
ἀνατείνω 10 
ἀνατειχίζω 4 
ἀνατολή 27 
ἀνατολικός 6 
ἀνατρέπω 13 
ἀνατρέχω 5 
ἀναφέρω 16 
ἀναφαίνω 3 
ἀναφανδά 3 
ἀναφεύγω 22 
ἀναφυγή 2 
ἀναφύω 1 
ἀναχέω 1 
ἀναχαιτίζω 2 
ἀναχωρέω 64 
ἀναχώρησις 8 
ἀναψύχω 1 
ἀνδράποδον 1 
ἀνδρίζω 4 
ἀνδραγαθία 3 
ἀνδραποδίζω 5 
ἀνδρεία 21 
ἀνδρεῖος 4 
ἀνδριάς 3 
ἀνδρομήκης 1 
ἀνδρόω 1 
ἀνδρώδης 1 
ἀνείργω 8 
ἀνεγείρω 1 
ἀνειλέω 5 
ἀνεκτός 2 
ἀνεξερεύνητος 1 
ἀνεξικακία 3 
ἀνεπίβατος 1 
ἀνεπίσχετος 1 
ἀνερευνάω 3 
ἀνευρίσκω 1 
ἀνευρύνω 1 
ἀνευφημέω 3 
ἀνεψιά 1 
ἀνεψιός 3 
ἀνεύρετος 1 
ἀνθέλκω 2 
ἀνθίστημι 7 
ἀνθρώπειος 1 
ἀνθρώπινος 10 
ἀνθυποκρίνομαι 2 
ἀνιαρός 2 
ἀνιστόρητος 1 
ἀνισόω 2 
ἀνοίγνυμι 21 
ἀνοδία 1 
ἀνοδύρομαι 1 
ἀνοικίζω 1 
ἀνοικοδομέω 4 
ἀνοιμώζω 3 
ἀνομία 3 
ἀνομολογέομαι 2 
ἀνορύσσω 1 
ἀνοχή 1 
ἀντάλλαγμα 1 
ἀντέχω 45 
ἀντί 21 
ἀντίδοσις 1 
ἀντίκειμαι 2 
ἀντίληψις 1 
ἀντίος 1 
ἀντίπαις 1 
ἀντίπαλος 8 
ἀνταίρω 3 
ἀνταγωνίζομαι 1 
ἀνταλλάσσω 1 
ἀνταρκέω 2 
ἀντασπάζομαι 1 
ἀνταυγέω 1 
ἀντενοικίζω 1 
ἀντεπεξέρχομαι 1 
ἀντεπιβουλεύω 1 
ἀντεπινοέω 3 
ἀντεπιστέλλω 2 
ἀντηχέω 1 
ἀντιάζω 1 
ἀντιβαίνω 1 
ἀντιβασιλεύω 1 
ἀντιβλάπτω 1 
ἀντιβοάω 2 
ἀντιβολέω 1 
ἀντιγράφω 3 
ἀντιδίδωμι 3 
ἀντιθάλπω 1 
ἀντικαθίστημι 1 
ἀντικακόω 1 
ἀντικαταλλάσσομαι 1 
ἀντικομίζω 1 
ἀντικράζω 1 
ἀντικρύ 15 
ἀντιλέγω 1 
ἀντιλαμβάνω 3 
ἀντιμέτωπος 1 
ἀντιμηχανάομαι 2 
ἀντιπάσχω 1 
ἀντιπαράγω 1 
ἀντιπαρέχω 2 
ἀντιπαρακαλέω 1 
ἀντιπαρατάσσομαι 6 
ἀντιπαρεκτείνω 2 
ἀντιπαρηγορέω 1 
ἀντιπερισπάω 1 
ἀντιπληρόω 2 
ἀντιποιέω 8 
ἀντιπολίζω 1 
ἀντιπολιορκέω 1 
ἀντιπράσσω 2 
ἀντιπροπίνω 1 
ἀντιπρόσωπος 2 
ἀντιστασιαστής 4 
ἀντιστρέφω 3 
ἀντιτάσσω 6 
ἀντιτίθημι 2 
ἀντιτειχίζω 1 
ἀντιτυπία 1 
ἀντιφιλονικέω 5 
ἀντιχορηγέω 1 
ἀντλέω 1 
ἀντοικοδομέω 1 
ἀντολοφύρομαι 1 
ἀντοχυρόω 2 
ἀνυπέρβλητος 2 
ἀνυπεύθυνος 1 
ἀνυπόστατος 6 
ἀνυτικός 2 
ἀνωθέω 10 
ἀνόητος 1 
ἀνόνητος 1 
ἀνόσιος 8 
ἀνύβριστος 1 
ἀνύποπτος 2 
ἀνύσιμος 2 
ἀνύω 9 
ἀνώμαλος 5 
ἀξία 6 
ἀξίωμα 12 
ἀξίωσις 4 
ἀξινάριον 1 
ἀξινίδιον 1 
ἀξιοπιστία 3 
ἀξιόλογος 3 
ἀξιόμαχος 2 
ἀξιόπιστος 4 
ἀξιόχρεως 2 
ἀξιόω 49 
ἀοίκητος 5 
ἀπάγω 8 
ἀπάτη 11 
ἀπέρχομαι 4 
ἀπέχθεια 6 
ἀπέχω 29 
ἀπίσχω 1 
ἀπαίρω 2 
ἀπαίτησις 1 
ἀπαγγέλλω 16 
ἀπαγγελία 1 
ἀπαγορεύω 4 
ἀπαθής 3 
ἀπαιτέω 2 
ἀπαλλάσσω 27 
ἀπαλλαγή 7 
ἀπαμβλύνω 2 
ἀπαμύνω 3 
ἀπανάστασις 2 
ἀπανίστημι 6 
ἀπαναλίσκω 1 
ἀπανθρωπία 1 
ἀπαντάω 6 
ἀπαντικρύ 1 
ἀπαράκλητος 1 
ἀπαράσκευος 1 
ἀπαράσσω 1 
ἀπαραίτητος 1 
ἀπαρασκεύαστος 1 
ἀπαρατήρητος 1 
ἀπαριθμέω 1 
ἀπαρρησίαστος 1 
ἀπαρτάω 3 
ἀπαρτίζω 3 
ἀπαρχή 1 
ἀπαστράπτω 1 
ἀπατάω 6 
ἀπατεών 2 
ἀπαυθαδίζομαι 3 
ἀπείρητος 5 
ἀπεθίζω 1 
ἀπειθέω 6 
ἀπειθής 1 
ἀπεικάζω 1 
ἀπειλέω2 20 
ἀπειλή 21 
ἀπειλητής 1 
ἀπειρία 3 
ἀπειρόκαλος 3 
ἀπελέγχω 2 
ἀπελαύνω 7 
ἀπελεύθερος 8 
ἀπελπίζω 5 
ἀπεμπολάω 1 
ἀπερίσκεπτος 2 
ἀπερίτμητος 1 
ἀπεργάζομαι 2 
ἀπερείδω 2 
ἀπεχθάνομαι 3 
ἀπεχθής 2 
ἀπηνής 3 
ἀπιστέω 12 
ἀπιστία 6 
ἀπλήξ 2 
ἀπλήρωτος 1 
ἀποίητος 1 
ἀποβάλλω 8 
ἀποβαίνω 11 
ἀποβιάζομαι 1 
ἀποβλέπω 4 
ἀπογιγνώσκω 22 
ἀπογραφή 1 
ἀποδέρω 1 
ἀποδέχομαι 3 
ἀποδέω 1 
ἀποδέω2 10 
ἀποδίδωμι 25 
ἀποδακρύω 1 
ἀποδείκνυμι 60 
ἀποδειλιάω 1 
ἀποδημέω 2 
ἀποδημία 7 
ἀποδιδράσκω 20 
ἀποδύρομαι 9 
ἀποθαυμάζω 3 
ἀποθησαυρίζω 2 
ἀποθνῄσκω 93 
ἀποθρύπτω 1 
ἀποικίζω 1 
ἀποκάθημαι 1 
ἀποκάμνω 3 
ἀποκαλύπτω 2 
ἀποκαραδοκέω 1 
ἀποκλίνω 4 
ἀποκλείω 19 
ἀποκνέω 1 
ἀποκρίνω 16 
ἀποκρατέω 1 
ἀποκρούω 2 
ἀποκρύπτω 4 
ἀποκτείνω 26 
ἀποκυλινδέω 1 
ἀποκωλύω 3 
ἀποκόπτω 22 
ἀπολαμβάνω 13 
ἀπολαύω 10 
ἀπολείπω 31 
ἀπολισθάνω 1 
ἀπολογέομαι 12 
ἀπολογία 9 
ἀπολοφύρομαι 1 
ἀπολούω 3 
ἀπολυτρόω 1 
ἀπολύω 18 
ἀπομέμφομαι 1 
ἀπομειλίσσομαι 1 
ἀπομνημονεύω 2 
ἀπονέμω 2 
ἀπονήχομαι 1 
ἀπονητί 1 
ἀποπάλλω 1 
ἀποπέμπω 9 
ἀποπίπτω 1 
ἀποπατέω 1 
ἀποπειράομαι 10 
ἀποπηδάω 2 
ἀποπληρόω 2 
ἀποπνίγω 1 
ἀπορέω2 14 
ἀπορία 14 
ἀπορρήγνυμι 9 
ἀπορρίπτω 5 
ἀπορρώξ 2 
ἀποσαλεύω 1 
ἀποσείω 1 
ἀποσκήπτω 1 
ἀποσκευάζω 13 
ἀποσκευή 10 
ἀποσπάω 4 
ἀποστέλλω 11 
ἀποστασία 2 
ἀποστατέω 1 
ἀποστερέω 1 
ἀποστρέφω 16 
ἀποστροφή 1 
ἀποσφάζω 38 
ἀποσφάλλω 1 
ἀποσύρω 1 
ἀποσῴζω 1 
ἀποτάσσω 1 
ἀποτέμνω 13 
ἀποτίθημι 6 
ἀποτίνω 1 
ἀποτειχίζω 3 
ἀποτρέπω 11 
ἀποτροπή 3 
ἀποτυγχάνω 1 
ἀπουσία 1 
ἀποφέρω 4 
ἀποφαίνω 15 
ἀποφορτίζομαι 2 
ἀποφράσσω 9 
ἀποφυγή 1 
ἀποχαλινόω 1 
ἀποχειροτονέω 1 
ἀποχράω 13 
ἀποχρώντως 1 
ἀποχωρέω 5 
ἀποχώρησις 1 
ἀποψεύδομαι 1 
ἀποψηφίζομαι 1 
ἀπρεπής 1 
ἀπροβούλευτος 1 
ἀπρομήθεια 1 
ἀπρονόητος 1 
ἀπρόσιτος 2 
ἀπωτάτω 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπό 407 
ἀπόγνωσις 18 
ἀπόγονος 1 
ἀπόδειξις 2 
ἀπόδοσις 1 
ἀπόδρασις 1 
ἀπόθεσις 1 
ἀπόκειμαι 6 
ἀπόκλεισις 1 
ἀπόκρημνος 2 
ἀπόκρισις 2 
ἀπόκρυφος 1 
ἀπόλαυσις 3 
ἀπόλειψις 2 
ἀπόλλυμι 61 
ἀπόλυσις 2 
ἀπόνοια 25 
ἀπόρθητος 2 
ἀπόρρητος 12 
ἀπόστασις 36 
ἀπότομος 1 
ἀπόφασις 1 
ἀπόφθεγμα 1 
ἀπώλεια 25 
ἀπᾴδω 1 
ἀρέσκω 2 
ἀρήν 1 
ἀρίς 2 
ἀργέω 4 
ἀργία 1 
ἀργυρίζομαι 2 
ἀργός2 16 
ἀργύρεος 2 
ἀργύριον 6 
ἀρδεία 2 
ἀρειμάνιος 2 
ἀρετή 39 
ἀριθμέω 4 
ἀριθμός 20 
ἀριστεία 1 
ἀριστερός 2 
ἀριστεύω 2 
ἀριστεῖα 2 
ἀριστοκρατία 2 
ἀριστοποιέω 1 
ἀρκέω 17 
ἀρκετός 1 
ἀρνέομαι 8 
ἀροτριάω 1 
ἀρρώστημα 1 
ἀρτάω 1 
ἀρτύω 1 
ἀρχή 93 
ἀρχαιολογέω 1 
ἀρχαιότης 2 
ἀρχαῖος 14 
ἀρχεῖον 3 
ἀρχιεράομαι 1 
ἀρχιερατικός 2 
ἀρχιερεύς 67 
ἀρχιερωσύνη 8 
ἀρχιλῃστής 6 
ἀρωματοφόρος 1 
ἀρύω 1 
ἀσάλευτος 1 
ἀσέβεια 14 
ἀσέβημα 5 
ἀσέλγεια 3 
ἀσήμαντος 2 
ἀσεβέω 10 
ἀσεβής 12 
ἀσελγής 1 
ἀσελγαίνω 1 
ἀσθένεια 11 
ἀσθενέω 3 
ἀσθενής 22 
ἀσκέω 6 
ἀσπάζομαι 7 
ἀσπίς 2 
ἀσπασμός 1 
ἀσπιδίσκη 1 
ἀστοχέω 3 
ἀστράτευτος 1 
ἀστραπή 2 
ἀστρατήγητος 4 
ἀστυγείτων 1 
ἀσυκοφάντητος 1 
ἀσυνήθης 1 
ἀσφάλεια 39 
ἀσφαλής 26 
ἀσφαλίζω 3 
ἀσφαλτίτης 10 
ἀσχήμων 1 
ἀσχαλάω 2 
ἀσχολέω 1 
ἀσύμφωνος 1 
ἀσύνετος 1 
ἀσύνοπτος 1 
ἀσύντακτος 3 
ἀτέλεια 1 
ἀτέλεστος 1 
ἀταμίευτος 3 
ἀταξία 2 
ἀτείχιστος 1 
ἀτενής 2 
ἀτενίζω 1 
ἀτιθάσευτος 1 
ἀτιμία 2 
ἀτιμόω 2 
ἀτιμώρητος 2 
ἀτολμία 1 
ἀτρεκής 1 
ἀτρεμέω 1 
ἀτυχέω 2 
ἀτυχής 2 
ἀτυχία 1 
ἀτύχημα 2 
ἀφήγησις 2 
ἀφίημι 35 
ἀφίστημι 44 
ἀφαίρεσις 4 
ἀφαιρέω 26 
ἀφαμαρτάνω 1 
ἀφανής 8 
ἀφανίζω 8 
ἀφαρπάζω 1 
ἀφειδέω 1 
ἀφειδής 3 
ἀφετήριος 9 
ἀφηγέομαι 16 
ἀφηνιάζω 2 
ἀφθονία 8 
ἀφικνέομαι 30 
ἀφοράω 16 
ἀφορίζω 3 
ἀφορμή 15 
ἀφροσύνη 1 
ἀφόρητος 6 
ἀφύλακτος 9 
ἀχάριστος 1 
ἀχάτης 1 
ἀχανής 1 
ἀχαριστέω 1 
ἀχαριστία 1 
ἀχείρωτος 1 
ἀχθοφορέω 1 
ἀχρεῖος 2 
ἀχυρός 1 
ἀόρατος 6 
ἁγνεία 7 
ἁγνεύω 2 
ἁγνός 1 
ἁδρός 2 
ἁλή 1 
ἁλίσκομαι 80 
ἁλιάς 4 
ἁλμυρώδης 1 
ἁλουργίς 1 
ἁλώσιμος 1 
ἁμάρτημα 11 
ἁμαρτάνω 16 
ἁμαρτία 2 
ἁμιλλάομαι 1 
ἁπαλός 1 
ἁπανταχοῦ 1 
ἁπλόος 2 
ἁπλότης 4 
ἁρμονία 5 
ἁρμόζω 1 
ἁρπάζω 52 
ἁρπαγή 55 
ἄβατος 7 
ἄγαλμα 2 
ἄγαμαι 1 
ἄγαν 1 
ἄγγελος 15 
ἄγκυρα 1 
ἄγνοια 4 
ἄγνυμι 1 
ἄγνωστος 1 
ἄγονος 2 
ἄγος 1 
ἄγριος 8 
ἄγροικος 1 
ἄγχω 1 
ἄγω 71 
ἄδεια 25 
ἄδηλος 13 
ἄδικος 9 
ἄδοξος 1 
ἄδυτον 1 
ἄζυμος 8 
ἄθεος 1 
ἄθεσμος 1 
ἄθλιος 10 
ἄθυμος 2 
ἄκαιρος 3 
ἄκανθα 1 
ἄκαρπος 5 
ἄκεσις 3 
ἄκληρος 1 
ἄκολος 1 
ἄκρα 14 
ἄκρατος 5 
ἄκριτος 9 
ἄκρον 6 
ἄκρος 14 
ἄκυρος 1 
ἄκων2 21 
ἄλκιμος 6 
ἄλλος 319 
ἄλογος 11 
ἄλσος 3 
ἄλφιτον 1 
ἄμαχος 4 
ἄμετρος 6 
ἄμη 1 
ἄμπελος 2 
ἄμπωτις 1 
ἄμυνα 36 
ἄμφω 14 
ἄμωμος 1 
ἄν 252 
ἄναγνος 1 
ἄνανδρος 3 
ἄνδιχα 1 
ἄνειμι 14 
ἄνεμος 6 
ἄνεσις 2 
ἄνευ 2 
ἄνθραξ 1 
ἄνθρωπος 67 
ἄνοδος 3 
ἄνοδος2 11 
ἄνοια 7 
ἄνοπλος 9 
ἄντικρυς 18 
ἄντρον 3 
ἄνυδρος 4 
ἄνω2 48 
ἄνωθεν 11 
ἄξιος 65 
ἄπαις 1 
ἄπειμι 4 
ἄπειμι2 16 
ἄπειρος 39 
ἄπειρος2 5 
ἄπιστος 6 
ἄπλετος 1 
ἄπληστος 1 
ἄπλωτος 3 
ἄποικος 1 
ἄποπτος 2 
ἄπορος 10 
ἄπρακτος 8 
ἄπωθεν 4 
ἄρα 30 
ἄργυρος 12 
ἄρδω 1 
ἄριστος 18 
ἄρκτος 13 
ἄρκυς 1 
ἄρνησις 2 
ἄρρηκτος 2 
ἄρρητος 1 
ἄρρωστος 1 
ἄρσην 1 
ἄρτι 7 
ἄρτιος 1 
ἄρτος 3 
ἄρχω 96 
ἄρχων 16 
ἄρωμα2 2 
ἄσβεστος 1 
ἄσημος 9 
ἄσκεπτος 5 
ἄσκησις 4 
ἄσκοπος 1 
ἄσμενος 9 
ἄσπορος 1 
ἄσταχυς 1 
ἄστοχος 1 
ἄστρον 2 
ἄστυ 30 
ἄσφαλτος 4 
ἄσωτος 1 
ἄτακτος 8 
ἄταφος 4 
ἄτεγκτος 1 
ἄτεκνος 1 
ἄτιμος 1 
ἄτονος 6 
ἄτοπος 3 
ἄτρεπτος 3 
ἄτρωτος 1 
ἄφεσις 10 
ἄφθαρτος 2 
ἄφθονος 4 
ἄφιξις 14 
ἄφρων 2 
ἄφυκτος 2 
ἄχθομαι 3 
ἄχραντος 2 
ἄχρηστος 7 
ἄχρι 4 
ἄχυρον 1 
ἄψυχος 3 
ἄωρος 3 
ἄϋπνος 1 
ἅγιος 56 
ἅλις 1 
ἅλλομαι 2 
ἅλς2 1 
ἅλυσις 3 
ἅλωσις 42 
ἅμα 101 
ἅμιλλα 1 
ἅπαξ 18 
ἅπας 120 
ἅπτω 26 
ἅρμα 1 
ἅρπαξ 1 
ἅτε 8 
ἆ 1 
ἆθλον 1 
ἆθλος 1 
ἆρα 9 
ἆσθμα 1 
Ἀγγαῖος 1 
Ἀγησίλαος 1 
Ἀγρίππας 72 
Ἀγρίππειος 2 
Ἀγριππῖνα 1 
Ἀδιαβηνή 3 
Ἀδιαβηνός 4 
Ἀθηνίων 3 
Ἀθηναῖος 2 
Ἀθῆναι 1 
Ἀκραβετηνή 5 
Ἀκραβετηναί 1 
Ἀκτιάς 1 
Ἀκτιακός 1 
Ἀλέξανδρος 122 
Ἀλανοί 1 
Ἀλβῖνος 6 
Ἀλεξάνδρα 8 
Ἀλεξάνδρεια 31 
Ἀλεξάνδρειον 10 
Ἀλεξανδρεύς 3 
Ἀλεξᾶς 6 
Ἀλοῦρος 1 
Ἀμαθοῦς 3 
Ἀνάνιος 5 
Ἀνανίας 8 
Ἀνδρομέδα 1 
Ἀνθηδών 5 
Ἀννίβας 1 
Ἀνναῖος 1 
Ἀντίγονος 66 
Ἀντίοχος 53 
Ἀντίπας 12 
Ἀντίπατρος 140 
Ἀντίφιλος 4 
Ἀντιγόνειος 2 
Ἀντιγόνη 1 
Ἀντιοχεύς 9 
Ἀντιπατρίς 6 
Ἀντιόχεια 24 
Ἀντωνία 52 
Ἀντώνιος 74 
Ἀξίων 4 
Ἀπάμεια 4 
Ἀπαμεύς 1 
Ἀπελλαῖος 1 
Ἀπολλωνία 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀράβιος 1 
Ἀρέθουσα 1 
Ἀρέτας 9 
Ἀραβία 17 
Ἀραβικός 1 
Ἀρδάλας 1 
Ἀρεύς 1 
Ἀριστεύς 1 
Ἀριστόβουλος 84 
Ἀρμένιος 1 
Ἀρμενία 6 
Ἀροῦς 1 
Ἀρτεμίσιος 6 
Ἀρτώριος 1 
Ἀρχέλαος 75 
Ἀσία 5 
Ἀσαμωναῖος 4 
Ἀσκάλων 8 
Ἀσκαλωνίτης 1 
Ἀσπένδιος 1 
Ἀσσύριος 9 
Ἀτλαντικός 1 
Ἀττικός 3 
Ἀχίαβος 3 
Ἀχαΐα 5 
Ἀψάλωμος 1 
Ἄβιλα 1 
Ἄβραμος 1 
Ἄδιδα 1 
Ἄδωρα 2 
Ἄζωτος 4 
Ἄκρα 5 
Ἄκτιον 2 
Ἄκτιος 1 
Ἄλπεις 1 
Ἄνανος 44 
Ἄννιος 1 
Ἄραψ 48 
Ἄρβηλα 1 
Ἄργος 1 
Ἄρειος 2 
Ἄρειος2 1 
ἐάν 77 
ἐάω 16 
ἐγγίγνομαι 1 
ἐγγίζω 4 
ἐγγίων 8 
ἐγγηράσκω 1 
ἐγγράφω 2 
ἐγγυάω 6 
ἐγγυητής 1 
ἐγγύη 1 
ἐγγύς 12 
ἐγγώνιος 1 
ἐγείρω 21 
ἐγκάθετος 2 
ἐγκάθημαι 2 
ἐγκάμνω 1 
ἐγκέλευσμα 1 
ἐγκέλευστος 1 
ἐγκαθίστημι 12 
ἐγκαθείργω 1 
ἐγκαθιδρύω 4 
ἐγκαλέω 2 
ἐγκαταγράφω 1 
ἐγκαταδύνω 1 
ἐγκατακλείω 1 
ἐγκατακρύπτω 1 
ἐγκαταλαμβάνω 3 
ἐγκαταλείπω 6 
ἐγκαταμείγνυμι 1 
ἐγκατασκευάζω 1 
ἐγκατατάσσω 2 
ἐγκατατίθημι 1 
ἐγκελεύω 1 
ἐγκεράννυμι 2 
ἐγκλίνω 3 
ἐγκλείω 2 
ἐγκράζω 1 
ἐγκράτεια 3 
ἐγκρίνω 1 
ἐγκρατής 5 
ἐγκόπτω 2 
ἐγκύμων 2 
ἐγκώμιον 1 
ἐγκώμιος 2 
ἐγχαράσσω 1 
ἐγχείρημα 1 
ἐγχειρέω 4 
ἐγχειρίζω 8 
ἐγχώριος 1 
ἐγώ 158 
ἐδώδιμος 2 
ἐθέλω 53 
ἐθελούσιος 2 
ἐθνάρχης 2 
ἐθναρχία 3 
ἐκ 510 
ἐκβάλλω 17 
ἐκβαίνω 1 
ἐκβιάζω 1 
ἐκβοάω 5 
ἐκβοηθέω 3 
ἐκβολή 1 
ἐκβράζω 1 
ἐκγοητεύω 1 
ἐκδέχομαι 22 
ἐκδίδωμι 5 
ἐκδακρύω 1 
ἐκδιαιτάω 2 
ἐκδιδράσκω 5 
ἐκδιδύσκω 1 
ἐκδιηγέομαι 5 
ἐκδικία 1 
ἐκδοχή 1 
ἐκδοχεῖον 4 
ἐκδρομή 19 
ἐκδυσωπέω 1 
ἐκδύω 1 
ἐκεχειρία 4 
ἐκεῖ 32 
ἐκεῖθεν 22 
ἐκεῖνος 314 
ἐκθέω 7 
ἐκθρῴσκω 1 
ἐκκαίω 11 
ἐκκαθαίρω 1 
ἐκκαλέω 2 
ἐκκαλύπτω 1 
ἐκκενόω 3 
ἐκκηρύσσω 2 
ἐκκλέπτω 2 
ἐκκλίνω 10 
ἐκκλείω 2 
ἐκκλησία 7 
ἐκκλησιάζω 2 
ἐκκοιτέω 1 
ἐκκομίζω 3 
ἐκκρίνω 1 
ἐκκρεμάννυμι 2 
ἐκκρούω 2 
ἐκκυλίνδω 2 
ἐκκόπτω 9 
ἐκλάμπω 1 
ἐκλέγω 4 
ἐκλαμβάνω 4 
ἐκλαμπρύνω 1 
ἐκλανθάνω 1 
ἐκλείπω 6 
ἐκλογή 1 
ἐκλυσσάω 1 
ἐκλύω 3 
ἐκμαίνω 1 
ἐκμειλίσσω 2 
ἐκμηκύνω 1 
ἐκμιμέομαι 2 
ἐκνικάω 2 
ἐκπέμπω 20 
ἐκπίπτω 3 
ἐκπαθής 1 
ἐκπεριέρχομαι 2 
ἐκπεριπλέω 1 
ἐκπηδάω 5 
ἐκπλέω 1 
ἐκπλήσσω 6 
ἐκπνέω 4 
ἐκπολεμέω 1 
ἐκπολεμόω 6 
ἐκπολιορκέω 1 
ἐκπονέω 1 
ἐκπορθέω 1 
ἐκπυνθάνομαι 1 
ἐκπυρσεύω 3 
ἐκπυρόω 1 
ἐκρήγνυμι 2 
ἐκρίπτω 2 
ἐκριπίζω 5 
ἐκσείω 5 
ἐκσκευάζω 1 
ἐκτάσσω 1 
ἐκτέμνω 1 
ἐκταράσσω 2 
ἐκταφρεύω 1 
ἐκτείνω 14 
ἐκτειχίζω 1 
ἐκτελέω 4 
ἐκτρέπω 1 
ἐκτρέφω 1 
ἐκτρέχω 16 
ἐκτραχύνω 1 
ἐκτρυχόω 1 
ἐκφέρω 16 
ἐκφαίνω 5 
ἐκφεύγω 7 
ἐκφλέγω 1 
ἐκφοβέω 1 
ἐκφορέω 2 
ἐκχέω 6 
ἐκχωρέω 2 
ἐλάσσωμα 1 
ἐλάσσων 27 
ἐλάττωμα 1 
ἐλάχιστος 9 
ἐλέα 1 
ἐλέγχω 10 
ἐλέφας 8 
ἐλαία 3 
ἐλαιοφόρος 1 
ἐλασσόω 9 
ἐλαύνω 18 
ἐλεέω 21 
ἐλεεινός 4 
ἐλευθέριος 1 
ἐλευθέρωσις 1 
ἐλευθερία 44 
ἐλευθερόω 7 
ἐλεφάντινος 1 
ἐλεύθερος 17 
ἐλλαμβάνω 1 
ἐλλείπω 4 
ἐλπίζω 43 
ἐλπίς 127 
ἐμαυτοῦ 20 
ἐμβάλλω 24 
ἐμβαίνω 1 
ἐμβλέπω 2 
ἐμβοάω 5 
ἐμβολή 25 
ἐμβρέχω 1 
ἐμβροντάω 1 
ἐμμένω 2 
ἐμμήνιος 1 
ἐμμανής 2 
ἐμμεθύσκομαι 1 
ἐμμερίζομαι 1 
ἐμπίμπλημι 19 
ἐμπίμπρημι 38 
ἐμπίπτω 40 
ἐμπαιδοτριβέομαι 1 
ἐμπαρέχω 1 
ἐμπατέω 1 
ἐμπειρία 26 
ἐμπεριάγω 1 
ἐμπεριλαμβάνω 1 
ἐμπεριπατέω 1 
ἐμπερονάω 1 
ἐμπετάννυμι 1 
ἐμπηδάω 5 
ἐμπιστεύω 2 
ἐμπλέκω 3 
ἐμπλέω 1 
ἐμπνέω 2 
ἐμποδίζω 3 
ἐμποδών 4 
ἐμποιέω 6 
ἐμπορεύομαι 1 
ἐμπορπάω 1 
ἐμπόδιος 12 
ἐμφαίνω 5 
ἐμφανίζω 2 
ἐμφορέω 1 
ἐμφράσσω 2 
ἐμφωλεύω 2 
ἐμφύλιος 18 
ἐμφύω 2 
ἐμός 43 
ἐν 847 
ἐνάγω 21 
ἐνάρετος 1 
ἐνέδρα 14 
ἐνέργεια 1 
ἐνέχω 3 
ἐνίημι 11 
ἐνίστημι 9 
ἐναγής 1 
ἐναγισμός 4 
ἐνακισχίλιοι 1 
ἐνακόσιοι 1 
ἐναλινδέομαι 1 
ἐναντίος 20 
ἐναντιόομαι 3 
ἐναντιότης 1 
ἐναπερείδω 1 
ἐναποδείκνυμαι 1 
ἐναποκάμνω 1 
ἐναπολαμβάνω 1 
ἐναποσφάττομαι 1 
ἐναργής 4 
ἐναυλίζω 1 
ἐναφίημι 2 
ἐναύω 1 
ἐνδέω 4 
ἐνδέω2 3 
ἐνδίδωμι 36 
ἐνδεής 1 
ἐνδείκνυμι 11 
ἐνδελεχισμός 2 
ἐνδιδύσκω 1 
ἐνδοιάζω 1 
ἐνδυτός 1 
ἐνεδρεύω 7 
ἐνενήκοντα 5 
ἐνενηκοστός 1 
ἐνεργάζομαι 4 
ἐνεργέω 6 
ἐνεργής 1 
ἐνεργός 6 
ἐνευρίσκω 1 
ἐνθάδε 4 
ἐνθάπτω 1 
ἐνθένδε 1 
ἐνθουσιάζω 2 
ἐνθρῴσκω 1 
ἐνθυμέομαι 6 
ἐνιαυσιαῖος 1 
ἐνιαυτός 8 
ἐνιδρύω 3 
ἐννέα 10 
ἐννοέω 7 
ἐνοικέω 4 
ἐνοικίζω 1 
ἐνοικοδομέω 2 
ἐνορμίζω 1 
ἐνοχλέω 4 
ἐνσείω 1 
ἐνσκήπτω 2 
ἐνσκευάζω 9 
ἐνστρατοπεδεύω 1 
ἐντάφιος 2 
ἐντέλλω 7 
ἐνταῦθα 17 
ἐντεῦθεν 8 
ἐντολή 14 
ἐντρέπω 2 
ἐντρέφω 2 
ἐντροπή 2 
ἐντυγχάνω 8 
ἐντυπόω 1 
ἐντός 15 
ἐνυβρίζω 1 
ἐξάγω 8 
ἐξάλλομαι 4 
ἐξάπτω 4 
ἐξάρχω 4 
ἐξέγερσις 1 
ἐξέδρα 2 
ἐξέλκω 1 
ἐξέρπω 2 
ἐξέρχομαι 12 
ἐξέτασις 4 
ἐξήγησις 1 
ἐξίστημι 5 
ἐξαίρετος 7 
ἐξαίρω 5 
ἐξαίσιος 5 
ἐξαίφνης 22 
ἐξαγγέλλω 3 
ἐξαγριόω 5 
ἐξαιθριάζω 2 
ἐξαιρέω 12 
ἐξαιτέω 6 
ἐξακοντίζω 1 
ἐξακριβόω 1 
ἐξαλείφω 1 
ἐξαλλάσσω 1 
ἐξανάστασις 1 
ἐξανίστημι 3 
ἐξαναλίσκω 2 
ἐξανδραποδίζω 6 
ἐξαπίναιος 2 
ἐξαπατάω 7 
ἐξαποστέλλω 2 
ἐξαράσσω 1 
ἐξαριθμέω 2 
ἐξαρκέω 8 
ἐξαρπάζω 3 
ἐξαρτύω 4 
ἐξασκέω 2 
ἐξασφαλίζω 1 
ἐξαφίημι 3 
ἐξελέγχω 1 
ἐξελαύνω 17 
ἐξελεύθερος 1 
ἐξεργάζομαι 2 
ἐξεργασία 1 
ἐξερείδω 1 
ἐξερευνάω 2 
ἐξερημόω 2 
ἐξετάζω 6 
ἐξευρίσκω 2 
ἐξηγέομαι 10 
ἐξημερόω 1 
ἐξικνέομαι 4 
ἐξιλάσκομαι 1 
ἐξισχύω 1 
ἐξισόω 1 
ἐξοικειόω 2 
ἐξοκέλλω 3 
ἐξομαλίζω 3 
ἐξομολογέομαι 5 
ἐξομολόγησις 1 
ἐξονειδίζω 1 
ἐξονειδισμός 1 
ἐξονομάζω 1 
ἐξοπλίζω 1 
ἐξορμάω 3 
ἐξορμέω 1 
ἐξορύσσω 1 
ἐξουδενόω 1 
ἐξουσία 20 
ἐξοχή 3 
ἐξυβρίζω 12 
ἐξωθέω 7 
ἐξωνέομαι 2 
ἐξώλης 4 
ἐπάγω 17 
ἐπάλληλος 12 
ἐπάνειμι 8 
ἐπάνοδος 1 
ἐπάνω 10 
ἐπάρδω 1 
ἐπάρχω 2 
ἐπέμμηνος 1 
ἐπέξειμι 10 
ἐπέρχομαι 24 
ἐπέχω 23 
ἐπήκοος 6 
ἐπήρεια 2 
ἐπί 1079 
ἐπίβουλος 22 
ἐπίγνωσις 1 
ἐπίδειξις 9 
ἐπίδοσις 1 
ἐπίθεσις 8 
ἐπίκαιρος 4 
ἐπίκειμαι 8 
ἐπίκλησις 5 
ἐπίκλητος 1 
ἐπίκουρος 6 
ἐπίλεκτος 22 
ἐπίμαχος 1 
ἐπίνοια 29 
ἐπίπεδος 3 
ἐπίπλαστος 2 
ἐπίπληξις 1 
ἐπίπροσθεν 2 
ἐπίσημον 2 
ἐπίσημος 23 
ἐπίσταμαι 14 
ἐπίταγμα 4 
ἐπίτασις 1 
ἐπίτευγμα 1 
ἐπίτροπος 23 
ἐπίφθονος 5 
ἐπαΐω 1 
ἐπαίρω 17 
ἐπαγανακτέω 1 
ἐπαγγέλλω 2 
ἐπαινέτης 1 
ἐπαινέω 9 
ἐπακμάζω 1 
ἐπακολουθέω 2 
ἐπακούω 4 
ἐπαλαζονεύομαι 2 
ἐπαλαλάζω 3 
ἐπαληθεύω 2 
ἐπαμείβω 1 
ἐπαμύνω 11 
ἐπανάγω 3 
ἐπανάστασις 7 
ἐπανέρχομαι 7 
ἐπανέχω 2 
ἐπανήκω 2 
ἐπανίημι 2 
ἐπανίστημι 17 
ἐπαναβαίνω 3 
ἐπαναιρέω 1 
ἐπανακύπτω 1 
ἐπανατέλλω 1 
ἐπανατείνω 2 
ἐπανορθόω 2 
ἐπαποθνῄσκω 1 
ἐπαράομαι 4 
ἐπαρχία 18 
ἐπαυρίζω 1 
ἐπαφίημι 7 
ἐπεί 111 
ἐπείγω 37 
ἐπείσακτος 1 
ἐπεγείρω 10 
ἐπειρωνεύομαι 2 
ἐπεισπίπτω 1 
ἐπεισπηδάω 1 
ἐπεισχέω 1 
ἐπεκθέω 9 
ἐπεκκουφίζω 1 
ἐπεκτρέχω 4 
ἐπελαύνω 1 
ἐπεξέρχομαι 4 
ἐπερείδω 1 
ἐπερωτάω 3 
ἐπετήσιος 1 
ἐπευφημέω 1 
ἐπεύχομαι 3 
ἐπηρεάζω 1 
ἐπιβάθρα 2 
ἐπιβάλλω 6 
ἐπιβαίνω 22 
ἐπιβαπτίζω 2 
ἐπιβατήριος 4 
ἐπιβεβαιόω 1 
ἐπιβιόω 2 
ἐπιβλέπω 2 
ἐπιβοάω 2 
ἐπιβοηθέω 6 
ἐπιβολή 12 
ἐπιβουλή 42 
ἐπιβουλεύω 20 
ἐπιβρίθω 3 
ἐπιβόσκομαι 2 
ἐπιγίγνομαι 1 
ἐπιγαμία 3 
ἐπιγελάω 2 
ἐπιγιγνώσκω 3 
ἐπιγράφω 4 
ἐπιγραφή 1 
ἐπιδέω 1 
ἐπιδίδωμι 9 
ἐπιδακρύω 2 
ἐπιδείκνυμι 23 
ἐπιδημέω 3 
ἐπιδημία 2 
ἐπιδιαβαίνω 1 
ἐπιδιαθήκη 5 
ἐπιδιανέμω 1 
ἐπιδιώκω 2 
ἐπιδρομή 3 
ἐπιεικής 2 
ἐπιζάω 1 
ἐπιζητέω 1 
ἐπιθαλάσσιος 1 
ἐπιθαρσέω 1 
ἐπιθεάομαι 1 
ἐπιθειάζω 1 
ἐπιθυμέω 18 
ἐπιθυμία 11 
ἐπιθύω2 4 
ἐπικάθημαι 1 
ἐπικάρσιος 3 
ἐπικίνδυνος 1 
ἐπικαλέω 17 
ἐπικαλύπτω 3 
ἐπικαρπία 2 
ἐπικατασείω 2 
ἐπικατασκευάζω 1 
ἐπικατασπένδω 1 
ἐπικηρυκεύομαι 3 
ἐπικλάω 1 
ἐπικλίνω 1 
ἐπικλύζω 4 
ἐπικομίζω 1 
ἐπικοσμέω 1 
ἐπικουρέω 2 
ἐπικουρία 4 
ἐπικουφίζω 3 
ἐπικράτεια 2 
ἐπικρίνω 1 
ἐπικρατέω 12 
ἐπικυρόω 2 
ἐπικόπτω 2 
ἐπιλέγω 12 
ἐπιλήγω 3 
ἐπιλήθω 3 
ἐπιλαμβάνω 3 
ἐπιλείπω 17 
ἐπιμέλεια 4 
ἐπιμένω 4 
ἐπιμήκης 2 
ἐπιμείγνυμι 1 
ἐπιμειλίσσομαι 1 
ἐπιμειξία 1 
ἐπιμελέομαι 3 
ἐπιμελής 7 
ἐπιμελητής 4 
ἐπιμονή 3 
ἐπινέμω 1 
ἐπινήφω 1 
ἐπινήχομαι 2 
ἐπινίκιος 3 
ἐπινεύω 2 
ἐπινοέω 25 
ἐπιξενόομαι 1 
ἐπιορκία 2 
ἐπιπέμπω 4 
ἐπιπίπτω 12 
ἐπιπηδάω 5 
ἐπιπνέω 1 
ἐπιπόλαιος 2 
ἐπιρρέπω 2 
ἐπιρρέω 1 
ἐπιρρίπτω 1 
ἐπιρρώννυμι 4 
ἐπισείω 3 
ἐπισημαίνω 1 
ἐπισιτισμός 1 
ἐπισκευάζω 4 
ἐπισκοπέω 4 
ἐπισκοτέω 2 
ἐπισκώπτω 3 
ἐπισπάω 2 
ἐπισπένδω 1 
ἐπισπέρχω 1 
ἐπιστέλλω 22 
ἐπιστένω 2 
ἐπιστήμη 5 
ἐπιστολή 31 
ἐπιστρέφω 40 
ἐπιστρατεύω 4 
ἐπισυγκροτέω 1 
ἐπισυλλέγω 3 
ἐπισυνίστημι 3 
ἐπισυντάσσω 1 
ἐπισφάζω 1 
ἐπισφάλλω 1 
ἐπισφαλής 1 
ἐπισχηματίζω 1 
ἐπισύρω 3 
ἐπιτάδε 1 
ἐπιτάσσω 5 
ἐπιτάφιος 2 
ἐπιτέμνω 3 
ἐπιτέχνησις 1 
ἐπιτήδειος 49 
ἐπιτήδευμα 1 
ἐπιτίθημι 26 
ἐπιτίμιον 4 
ἐπιτείνω 5 
ἐπιτείχισμα 1 
ἐπιτειχίζω 5 
ἐπιτελέω 5 
ἐπιτερπής 1 
ἐπιτηδές 6 
ἐπιτηδεύω 1 
ἐπιτηρέω 4 
ἐπιτιμάω 3 
ἐπιτιμία 1 
ἐπιτρέπω 41 
ἐπιτρέφω 3 
ἐπιτρέχω 3 
ἐπιτροπή 4 
ἐπιτροπεύω 1 
ἐπιτυγχάνω 8 
ἐπιφάνεια 3 
ἐπιφέρω 15 
ἐπιφήμισμα 1 
ἐπιφαίνω 1 
ἐπιφανής 18 
ἐπιφθέγγομαι 1 
ἐπιφοιτάω 1 
ἐπιφράσσω 1 
ἐπιφύω 1 
ἐπιχέω 7 
ἐπιχείρησις 10 
ἐπιχειρέω 29 
ἐπιχλευάζω 1 
ἐπιχώριος 51 
ἐπιψηφίζω 2 
ἐποικέω 1 
ἐποικοδομέω 1 
ἐποικτίζω 1 
ἐπολισθάνω 1 
ἐπολοφύρομαι 2 
ἐπονομάζω 1 
ἐποχή 1 
ἐπωμίς 1 
ἐπόμνυμι 2 
ἐπώνυμος 4 
ἐράω 4 
ἐρέβινθος 1 
ἐρέτης 1 
ἐρίζω 4 
ἐραστής 1 
ἐργάζομαι 18 
ἐργάτης 2 
ἐργαλεῖον 1 
ἐργασία 5 
ἐργαστήριον 1 
ἐργολαβέω 2 
ἐρείδω 1 
ἐρείπιον 6 
ἐρείπιος 3 
ἐρείπω 4 
ἐρεθίζω 11 
ἐρευνάω 7 
ἐρευνητής 1 
ἐρημία 23 
ἐρημόω 10 
ἐριοπώλιον 1 
ἐρρωμένος 7 
ἐρυθριάω 1 
ἐρυθρός 2 
ἐρυμνός 4 
ἐρωτάω 1 
ἐρύω2 10 
ἐρῆμος 23 
ἐσθής 36 
ἐσθίω 8 
ἐσχατιά 1 
ἐτήσιος 2 
ἐφάπτω 3 
ἐφέλκω 3 
ἐφήδομαι 1 
ἐφίημι 17 
ἐφίστημι 42 
ἐφαρμόζω 2 
ἐφεδρεύω 4 
ἐφικνέομαι 5 
ἐφικτός 1 
ἐφοδιάζω 1 
ἐφοράω 13 
ἐφορμέω 2 
ἐφόδιον 8 
ἐχεμυθέω 1 
ἐχθρός 59 
ἐχθρώδης 1 
ἐχυρός 1 
ἑαυτοῦ 305 
ἑβδομάς 14 
ἑβδομήκοντα 18 
ἑβδομηκοστός 1 
ἑδραῖος 4 
ἑκάστοτε 2 
ἑκάτερος 48 
ἑκασταχόθεν 1 
ἑκατέρωθεν 9 
ἑκατοντάκλινος 1 
ἑκατοντάρχης 15 
ἑκατονταπήχης 1 
ἑκατονταρχία 2 
ἑκατοστός 1 
ἑκατόν 38 
ἑκατόνταρχος 2 
ἑκηβόλος 2 
ἑκκαίδεκα 1 
ἑκούσιος 7 
ἑκυρά 1 
ἑκών 14 
ἑλέπολις 16 
ἑλιγμός 1 
ἑλώδης 1 
ἑνδέκατος 2 
ἑνόω 5 
ἑξάπηχυς 1 
ἑξήκοντα 18 
ἑξακισχίλιοι 14 
ἑξακόσιοι 18 
ἑξηκοντάπηχυς 3 
ἑξηκονταοκτώ 1 
ἑξκαιδέκατος 1 
ἑξῆς 25 
ἑορτάζω 6 
ἑορτή 38 
ἑπτά 34 
ἑπταετία 1 
ἑπτακαίδεκα 2 
ἑπτακαιδέκατος 2 
ἑπτακαιδεκαέτης 1 
ἑπτακισχίλιοι 2 
ἑπτακόσιοι 6 
ἑρμηνεύς 1 
ἑρμηνεύω 3 
ἑρπετόν 2 
ἑσπέρα 23 
ἑσπέριος 4 
ἑστία 2 
ἑστίασις 3 
ἑστιάω 6 
ἑταιρεία 1 
ἑταῖρος 10 
ἑτερόδοξος 1 
ἑτοιμάζω 2 
ἑτοιμότης 1 
ἑτοῖμος 41 
ἑφθός 1 
ἑωθινός 4 
ἑῷος 1 
ἔαρ 2 
ἔγγονος 5 
ἔγγραφος 1 
ἔγκειμαι 7 
ἔγκλημα 14 
ἔδαφος 5 
ἔδεσμα 1 
ἔθιμος 3 
ἔθνος 91 
ἔθος 45 
ἔκγονος 1 
ἔκδηλος 1 
ἔκδικος 1 
ἔκδοτος 1 
ἔκθυμος 1 
ἔκκρισις 1 
ἔκκριτος 3 
ἔκλυτος 1 
ἔκπαλαι 1 
ἔκπληξις 22 
ἔκπωμα 2 
ἔκσπονδος 2 
ἔκτοπος 2 
ἔκτοτε 2 
ἔκτυπος 1 
ἔκφρων 2 
ἔλαιον 3 
ἔλαιος 5 
ἔλαφος 1 
ἔλεγχος2 15 
ἔλεος 18 
ἔμμηνος 2 
ἔμπειρος 5 
ἔμπορος 1 
ἔμπροσθεν 7 
ἔμφασις 2 
ἔμφρουρος 2 
ἔμφυτος 3 
ἔμψυχος 1 
ἔνατος 8 
ἔνδεια 18 
ἔνδον 89 
ἔνδοξος 2 
ἔνδυμα 4 
ἔνειμι 10 
ἔνθα 80 
ἔνθεν 17 
ἔνθεος 2 
ἔνιοι 15 
ἔννοια 11 
ἔνοπλος 9 
ἔνοσις 1 
ἔντερον 1 
ἔντευξις 2 
ἔξειμι 28 
ἔξεστι 19 
ἔξοδος 25 
ἔξοδος2 2 
ἔξω 28 
ἔξωθεν 63 
ἔοικα 8 
ἔπαινος 4 
ἔπαλξις 7 
ἔπαρχος 8 
ἔπαυλις 2 
ἔπειμι2 38 
ἔπειξις 1 
ἔπειτα 109 
ἔπηλυς 3 
ἔποικος 2 
ἔργον 123 
ἔργω 44 
ἔρευνα 4 
ἔρις 8 
ἔρομαι 1 
ἔρρω 1 
ἔρυμα 23 
ἔρχομαι 61 
ἔρως 19 
ἔσθησις 1 
ἔσχατος 24 
ἔτι 142 
ἔτος 60 
ἔτυμος 3 
ἔφεδρος 1 
ἔφηβος 1 
ἔφοδος2 1 
ἔφοδος3 31 
ἔφορος 1 
ἔχθος 4 
ἔχθρα 3 
ἔχω 327 
ἕβδομος 13 
ἕδρα 3 
ἕκαστος 199 
ἕκτη 4 
ἕκτος 3 
ἕλιξ2 1 
ἕλκω 10 
ἕλος 4 
ἕνδεκα 5 
ἕνεκα 16 
ἕξ 28 
ἕξις 1 
ἕπομαι 34 
ἕρκος 4 
ἕρμαιον 2 
ἕρπω 1 
ἕτερος 128 
ἕωλος 1 
ἕως 41 
Ἐζεκίας 5 
Ἐλαία 4 
Ἐλαιοῦσσα 1 
Ἐλεάζαρ 38 
Ἐλεύθερος 1 
Ἐλισσαῖος 1 
Ἐμμαοῦς 12 
Ἐρινύς 1 
Ἐσσαῖος 4 
Ἐσσηνός 4 
Ἐφραίμ 1 
Ἑβραῖος 5 
Ἑλένη 5 
Ἑλλάς 9 
Ἑλλήσποντος 1 
Ἑλληνίς 1 
Ἑλληνικός 3 
Ἔμεσα 1 
Ἕλιξ 3 
Ἕλλην 27 
ἠλίθιος 2 
ἠρέμα 1 
ἠρεμέω 37 
ἠρεμία 1 
ἠώς 16 
ἡβάω 1 
ἡβηδόν 2 
ἡγέομαι 50 
ἡγεμονία 54 
ἡγεμονίς 1 
ἡγεμονεύω 6 
ἡγεμονικός 2 
ἡγεμών 127 
ἡδονή 9 
ἡδύς 14 
ἡλίκος 7 
ἡλιακός 2 
ἡλικία 29 
ἡμέρα 225 
ἡμέτερος 28 
ἡμίβρωτος 1 
ἡμίθεος 1 
ἡμίσεια 1 
ἡμερότης 2 
ἡμεῖς 110 
ἡμιαμφόριον 1 
ἡμιστάδιον 2 
ἡνίκα 4 
ἡρωϊκός 1 
ἡσσάομαι 33 
ἡσυχάζω 2 
ἡσυχία 11 
ἡσυχῇ 13 
ἤ 262 
ἤδη 217 
ἤπειρος 1 
ἥδομαι 8 
ἥκιστος 4 
ἥκω 54 
ἥλιος 14 
ἥμερος 9 
ἥμισυς 5 
ἥρως 2 
ἥσσων 26 
ἥσυχος 2 
ἦ 7 
ἦθος 13 
ἦπου 1 
ἦτρον 1 
ἦχος 4 
ἧλιξ 1 
ἧλος 1 
ἧσσα 9 
Ἠλίας 1 
Ἠλεῖος 1 
Ἠσαΐας 1 
Ἡλιοπολίτης 2 
Ἡνίοχος 1 
Ἡράκλειος 2 
Ἡρακλῆς 1 
Ἡρώδειον 8 
Ἡρώδης 250 
Ἡρῳδιάς 2 
Ἥρα 1 
ἰάομαι 1 
ἰατρεύω 1 
ἰατρός 2 
ἰδέα 5 
ἰδιωτικός 2 
ἰδιόξενος 1 
ἰδιότης 3 
ἰδιώτης 14 
ἰδιῶτις 2 
ἰθυβόλος 1 
ἰκμάς 2 
ἰλυσπάομαι 1 
ἰσθμός 1 
ἰσομήκης 1 
ἰσχνός 1 
ἰσχυρός 20 
ἰσχύς 52 
ἰσχύω 11 
ἰσόπεδον 1 
ἰσότιμος 4 
ἰχθύς 1 
ἰχώρ 1 
ἰός 2 
ἱδρόω 2 
ἱδρύω 3 
ἱδρώς 1 
ἱεράομαι 1 
ἱερεύς 18 
ἱερογραμματεύς 1 
ἱεροσυλία 1 
ἱερουργέω 2 
ἱερουργία 1 
ἱερόν 104 
ἱερός 121 
ἱερόσυλος 1 
ἱκέτης 13 
ἱκανός 11 
ἱκεσία 9 
ἱκετεύω 48 
ἱκετηρία 6 
ἱλάσκομαι 1 
ἱλαρός 3 
ἱμάς 1 
ἱμάτιον 4 
ἱππάζομαι 2 
ἱππάρχης 2 
ἱππάσιμος 2 
ἱππεύς 119 
ἱππικός 23 
ἱππόδρομος 3 
ἱστορέω 4 
ἱστορία 19 
ἱστουργός 1 
ἱστός 1 
ἴασπις 1 
ἴδιος 110 
ἴλη 12 
ἴς 1 
ἴσος 37 
ἴυγξ 1 
ἴχνος 1 
ἵημι 1 
ἵμερος 2 
ἵνα 64 
ἵππαρχος 3 
ἵππος 27 
ἵστημι 39 
Ἰάκωβος 7 
Ἰάμβλιχος 1 
Ἰάμνεια 10 
Ἰαπυγία 1 
Ἰδουμαία 29 
Ἰδουμαῖος 48 
Ἰζάτης 2 
Ἰησοῦς 18 
Ἰλλυριοί 1 
Ἰνδικός 1 
Ἰνδός 2 
Ἰξίων 1 
Ἰορδάνης 34 
Ἰουδαία 73 
Ἰουδαϊκός 21 
Ἰουδαῖος 470 
Ἰουλία 4 
Ἰουλιάς 6 
Ἰουλιανός 3 
Ἰούδας 19 
Ἰσμάηλος 1 
Ἰταβύριον 5 
Ἰταλία 22 
Ἰωάννης 99 
Ἰωνάθης 19 
Ἰωνία 2 
Ἰωτάπατα 22 
Ἰωτάπη 1 
Ἰωταπατηνός 5 
Ἰόβης 1 
Ἰόνιος 1 
Ἰόππη 20 
Ἰώσηπος 142 
Ἱερεμίας 2 
Ἱεριχώ 33 
Ἱεροσολυμίτης 1 
Ἱεροσόλυμα 152 
Ἱππηνός 2 
Ἱσπανία 1 
Ἴαφα 1 
Ἴβηρ 1 
Ἴστρος 4 
Ἵππος 1 
Ἶσις 1 
ὀβελός 2 
ὀγδοήκοντα 8 
ὀδούς 2 
ὀδυνάω 5 
ὀδυρμός 5 
ὀδύνη 2 
ὀδύρομαι 8 
ὀκλάζω 1 
ὀκνέω 4 
ὀκνηρός 1 
ὀκτάγωνος 1 
ὀκτάπηχυς 1 
ὀκτακισχίλιοι 9 
ὀκτακόσιοι 7 
ὀκτωκαίδεκα 5 
ὀκτώ 11 
ὀλέθριος 1 
ὀλίγανδρος 1 
ὀλίγος 167 
ὀλιγανθρωπία 1 
ὀλιγότης 3 
ὀλοφυρμός 8 
ὀλοφυρτικός 1 
ὀλοφύρομαι 3 
ὀλόφυρσις 3 
ὀμίχλη 1 
ὀμφαλός 1 
ὀνίνημι 2 
ὀνειδίζω 12 
ὀνομάζω 18 
ὀνομαστί 3 
ὀξυβελής 12 
ὀξύρροπος 1 
ὀξύς2 13 
ὀξύτης 1 
ὀπίσω 8 
ὀποβάλσαμον 1 
ὀπτάω 1 
ὀπτός 1 
ὀπώρα 2 
ὀρέγω 5 
ὀργή 60 
ὀργίζω 8 
ὀργίλος 1 
ὀρεινός 13 
ὀρεύς 3 
ὀρθόπνοια 1 
ὀρθός 2 
ὀροφή 3 
ὀροφόω 2 
ὀρρωδέω 5 
ὀρυκτός 1 
ὀρφανία 2 
ὀρφανός 6 
ὀρύσσω 1 
ὀσμή 4 
ὀστέον 1 
ὀφείλω 5 
ὀφθαλμός 13 
ὀχυρός 16 
ὀχυρότης 19 
ὀχυρόω 4 
ὀχύρωσις 1 
ὀψέ 2 
ὀψιγενής 1 
ὀϊστός 1 
ὁ 19378 
ὁδεύω 15 
ὁδηγέω 1 
ὁδοποιέω 2 
ὁδοποιός 2 
ὁδός 35 
ὁλκή 1 
ὁλοκαύτωμα 1 
ὁλοσχερής 2 
ὁλόκληρος 2 
ὁλόχρυσος 3 
ὁμηρεύω 1 
ὁμιλέω 5 
ὁμιλία 2 
ὁμοδοξέω 1 
ὁμοεθνής 1 
ὁμοιότης 3 
ὁμοιόω 1 
ὁμολογέω 16 
ὁμολογία 4 
ὁμονοέω 8 
ὁμοφρονέω 2 
ὁμοῦ 11 
ὁμωνυμέω 1 
ὁμόνοια 13 
ὁμόσε 4 
ὁμόφυλος 35 
ὁμώνυμος 6 
ὁπλίζω 12 
ὁπλίτης 45 
ὁπλιτικός 3 
ὁπλοθήκη 2 
ὁπωσοῦν 2 
ὁπόσος 3 
ὁπότε 15 
ὁπότερος 3 
ὁράω 158 
ὁρίζω 10 
ὁρκόω 1 
ὁρμάω 99 
ὁρμέω 1 
ὁρμή 78 
ὁρμίζω 1 
ὁρμητήριον 5 
ὁσάκις 1 
ὁσημέραι 7 
ὁστισοῦν 5 
ὄγδοος 6 
ὄγκος 3 
ὄκνος 3 
ὄλβος 2 
ὄλεθρος 15 
ὄμβριος 2 
ὄμβρος 4 
ὄμμα 12 
ὄμνυμι 9 
ὄναγρος 1 
ὄναρ 3 
ὄνειδος 6 
ὄνειρος 5 
ὄνησις 2 
ὄνθος 1 
ὄνομα 44 
ὄνος 2 
ὄντως 1 
ὄνυξ 1 
ὄργανον 37 
ὄργυια 1 
ὄρεξις 2 
ὄρθιος 5 
ὄρνεον 1 
ὄρνις 1 
ὄροβος 1 
ὄρος 57 
ὄροφος 1 
ὄρυγμα 2 
ὄσπριον 1 
ὄφελος 1 
ὄφις 2 
ὄχθη 2 
ὄχθος 3 
ὄχλος 13 
ὄψις 35 
ὅδε 30 
ὅθεν 19 
ὅλος 129 
ὅμηρος 4 
ὅμιλος 2 
ὅμοιος 70 
ὅμορος 2 
ὅμως 30 
ὅπη 3 
ὅπλον 140 
ὅποι 2 
ὅπου 18 
ὅπως 51 
ὅπῃ 6 
ὅρκος 16 
ὅρμος 5 
ὅρος 15 
ὅς 1070 
ὅσιος 4 
ὅσος 158 
ὅσπερ 4 
ὅστις 28 
ὅταν 18 
ὅτε 35 
ὅτι2 102 
Ὀκταουία 2 
Ὀλυμπία 2 
Ὀλυμπιάς 2 
Ὀνίας 7 
Ὀστρακίνη 1 
Ὀφέλλιος 1 
Ὄθων 6 
Ὄλυμπος 1 
ὑάκινθος 4 
ὑάλινος 1 
ὑακίνθινος 1 
ὑβρίζω 11 
ὑβριστής 2 
ὑβριστικός 1 
ὑγίεια 1 
ὑγιής 3 
ὑγιαίνω 2 
ὑγιεινός 1 
ὑδρεία 1 
ὑδρωπιάω 2 
ὑετός 3 
ὑμέτερος 13 
ὑμεῖς 128 
ὑμνέω 4 
ὑμνῳδός 1 
ὑπάγω 11 
ὑπάντησις 2 
ὑπάρχω 14 
ὑπέκθεσις 1 
ὑπέρ 167 
ὑπέρθεσις 3 
ὑπέρκειμαι 2 
ὑπέρογκος 2 
ὑπέρτερος 1 
ὑπέρχομαι 1 
ὑπέχω 4 
ὑπήκοος 2 
ὑπαίθριος 3 
ὑπαγορεύω 2 
ὑπακούω 25 
ὑπανοίγω 1 
ὑπαντάω 20 
ὑπαντιάζω 11 
ὑπαπαντάω 1 
ὑπατικός 2 
ὑπείκω 2 
ὑπεκκαίω 1 
ὑπεκλύω 1 
ὑπεναντίος 1 
ὑπεξάγω 1 
ὑπεξέρχομαι 3 
ὑπεράγω 1 
ὑπερέχω 10 
ὑπερήδομαι 1 
ὑπερήφανος 5 
ὑπερίσταμαι 1 
ὑπεραίρω 2 
ὑπεραγανακτέω 2 
ὑπεραγωνίζομαι 1 
ὑπερανίσταμαι 1 
ὑπερανίσχω 1 
ὑπερασπίζω 1 
ὑπερασπιστής 1 
ὑπερβάλλω 7 
ὑπερβαίνω 8 
ὑπερβολή 26 
ὑπεργάζομαι 2 
ὑπερδέξιος 2 
ὑπερδομέομαι 1 
ὑπερεκχέω 1 
ὑπερεμπίπλημι 3 
ὑπερευφραίνω 1 
ὑπερηφανέω 9 
ὑπερθαυμάζω 1 
ὑπερθύριον 1 
ὑπερισχύω 1 
ὑπερλαμπρύνομαι 1 
ὑπερμεγέθης 2 
ὑπεροικοδομέω 1 
ὑπεροράω 8 
ὑπεροχή 5 
ὑπεροψία 2 
ὑπερπαθέω 2 
ὑπερπηδάω 1 
ὑπερτίθημι 6 
ὑπερτείνω 1 
ὑπερφέρω 1 
ὑπερφαίνομαι 1 
ὑπερχέω 3 
ὑπερόπτης 1 
ὑπερῷον 2 
ὑπηρέτης 9 
ὑπηρεσία 1 
ὑπισχνέομαι 23 
ὑποβάλλω 1 
ὑποβλαστάνω 1 
ὑποβολή 1 
ὑπογράφω 2 
ὑποδέχομαι 6 
ὑποδίδωμι 1 
ὑποδείδω 9 
ὑποδείκνυμι 3 
ὑποδοχή 4 
ὑποδύτης 1 
ὑποδύω 2 
ὑποζεύγνυμι 1 
ὑποζύγιον 5 
ὑποζώννυμι 2 
ὑποικουρέω 1 
ὑποκάτω 2 
ὑποκαίω 2 
ὑποκλάω 1 
ὑποκρίνω 12 
ὑποκριτής 1 
ὑποκρύπτω 2 
ὑποκόπτω 3 
ὑπολαμβάνω 66 
ὑπολανθάνω 1 
ὑπολείπω 12 
ὑπολισθάνω 2 
ὑπολοχάω 1 
ὑπομένω 51 
ὑπομιμνήσκω 2 
ὑπονήφω 1 
ὑπονοέω 3 
ὑπονομεύω 1 
ὑπονοστέω 1 
ὑποπέμπω 7 
ὑποπίμπλημι 1 
ὑποπίμπρημι 17 
ὑποπίπτω 6 
ὑποπηδάω 1 
ὑποπτήσσω 5 
ὑποπτεύω 17 
ὑπορρέω 3 
ὑπορρίπτω 1 
ὑπορύσσω 11 
ὑποσημαίνω 2 
ὑποσκηνόω 1 
ὑποστέλλω 11 
ὑποστηρίζω 3 
ὑποστολή 1 
ὑποστράτηγος 1 
ὑποστρέφω 40 
ὑποστροφή 4 
ὑποσύρω 2 
ὑποτάσσω 19 
ὑποτέμνω 10 
ὑποτίθημι 5 
ὑποτρέφω 1 
ὑποτρέχω 1 
ὑπουργέω 3 
ὑπουργία 2 
ὑπουργός 1 
ὑποφέρω 1 
ὑποφεύγω 4 
ὑποφθέγγομαι 1 
ὑποφυγή 1 
ὑποχάσκω 1 
ὑποχέω 1 
ὑποχείριος 5 
ὑποχωρέω 13 
ὑποχώρησις 5 
ὑποψία 19 
ὑπτιάζω 2 
ὑπό 493 
ὑπόβλητος 1 
ὑπόγειος 4 
ὑπόδειγμα 6 
ὑπόδημα 3 
ὑπόδυσις 1 
ὑπόθεσις 3 
ὑπόκειμαι 4 
ὑπόκρημνος 1 
ὑπόκρισις 2 
ὑπόληψις 1 
ὑπόλοιπος 1 
ὑπόμνησις 1 
ὑπόνοια 14 
ὑπόνομος 19 
ὑπόσπονδος 3 
ὑπόσχεσις 10 
ὑπώρειος 3 
ὑστερέω 6 
ὑστερίζω 1 
ὑστεραῖος 8 
ὑφάντης 1 
ὑφάπτω 7 
ὑφέλκω 1 
ὑφέρπω 1 
ὑφίημι 1 
ὑφίστημι 7 
ὑφαιρέω 3 
ὑφοράω 6 
ὑψηλός 30 
ὑψόω 6 
ὕαλος 2 
ὕβρις 21 
ὕδρα 1 
ὕδωρ 37 
ὕλη 34 
ὕπαιθρος 2 
ὕπαρχος 3 
ὕπατος 3 
ὕπειμι2 3 
ὕπερθεν 5 
ὕπνος 7 
ὕποπτος 3 
ὕπτιος 1 
ὕσπληξ 1 
ὕσσωπον 1 
ὕστερος 26 
ὕφαλος 2 
ὕφασμα 2 
ὕψος 51 
ὕω 3 
ὗς 1 
Ὑπερβερεταῖος 3 
Ὑρκάνιος 2 
Ὑρκανός 72 
ὠθέω 4 
ὠθισμός 1 
ὠκύς 4 
ὠκύτης 1 
ὠμός 18 
ὠμότης 35 
ὠνέομαι 4 
ὠτειλή 1 
ὠφέλεια 2 
ὠφέλιμος 2 
ὠφελέω 5 
ὡς 679 
ὡσανεί 1 
ὡσεί 1 
ὥρα2 42 
ὥσπερ 120 
ὥστε 82 
ὦ 18 
ὦμος 2 
ὧδε 1 
Ὠκεανός 8 
ᾍδης 4 
ῥάβδος 3 
ῥέπω 6 
ῥέω 10 
ῥήγνυμι 6 
ῥήτωρ 1 
ῥίζα 10 
ῥίπτω 32 
ῥίς 1 
ῥαΐζω 1 
ῥαθυμία 2 
ῥεῦμα 6 
ῥιζόω 1 
ῥιψοκίνδυνος 1 
ῥοή 2 
ῥομφαία 4 
ῥοπή 15 
ῥοῖζος 5 
ῥυμοτομέω 1 
ῥυπαρός 1 
ῥωμαΐζω 1 
ῥωμαλέος 1 
ῥόθιος 1 
ῥύσιον 2 
ῥώμη 5 
ῥώννυμι 1 
ῥᾳστώνη 4 
ῥᾴδιος 65 
ῥῆγμα 1 
ῥῆμα 1 
Ῥάφεια 3 
Ῥούβριος 1 
Ῥοῦφος 5 
Ῥωμαϊκός 15 
Ῥωμαῖος 621 
Ῥωξάνη 1 
Ῥόδος 4 
Ῥώμη 83 
Ῥῆνος 3 

Powered by PhiloLogic